• Username
    Password

Recommended Blog

ภาพจีนโบราณ#9 : มองไผ่ร่ายกวี โดย ตู้จิ่น จิตรกรสมัยราชวงศ์หมิง (porduangporn)

ภาพนี้มีชื่อว่า “ถีจู๋(题竹)” ซึ่งแปลว่า การแต่งโคลงกลอนโดยใช้ “ไผ่(竹)” เป็นหัวข้อ จำลองเหตุการณ์มองไผ่ร่ายบทกวี ของซู ตงโพ(苏东坡题竹) แห่งราชวงศ์ซ่ง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกสำคัญยิ่งผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์จีน

More Recommended


Mblog Tips