…a t h e n a z

.. . The society that loses its grip on the past is in danger, for it produces men who know nothing but the present, and who are not aware that life had been, and could be, different from what it is.

โอวาทปาติโมกข์

March7

 

 

 

 

 

 

.

 

 

มัยพุทธกาล ผ่านมา ครบ ๒๕๕๕ ปี “โอวาทปาติโมกข์” จากพระโอษฐ์ … ธรรมะแห่ง

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้ในคืนวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ยังเป็นธรรมะ

ที่อัศจรรย์ … ทันสมัยและไร้กาลเวลา

 

 

 

 

 

นับเป็นบุญ เป็นโชคที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นพุทธศาสนิกชนนั้น มิใช่เรื่อง่าย …

บุญประการแรก ท่านต้องได้เกิดเป็นมนุษย์    มิใช่เดียรัจฉาน

 

 

บุญต่อมา คือได้เกิดหรือเติบโตในแผ่นดินที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง สืบทอดดำรงได้จนถีงโลก

ยุคใหม่ที่มีไม่กี่ประเทศในโลก หนึ่งในนั้นคือแผ่นดินสยาม

 

 

แผ่นดินร่มเย็นที่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก พระองค์ทรงมุ่งมั่น

น้อมนำคำสอนขององค์พระศาสดามุ่งทะนุบำรุง เผยแผ่แก่ปวงชนชาวไทย ทั้งในพระราชดำรัส

และพระบรมราโชวาส ในต่างวาระ อย่างต่อเนื่องมิได้ขาด

 

 

… บุญประการสุดท้าย .. มีความเลื่อมใสศรัทธา และพากเพียร ปฏิบัติบูชาในพระธรรมคำสอน

 

 

 

 

 

อัศจรรย์วันเพ็ญ เดือนมาฆะ

 

ย้อนศตวรรษกลับไปเมื่อ ๒๕๕๕ ปีมาแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     ในครั้งนั้นได้ตรัสรู้มา

เป็นเวลา ๙ เดือน ได้ทรงเสด็จไปประทับ ณ เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เกิดอัศจรรย์

พระอรหันต์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป     ได้แก่ พระอรหันต์ที่อยู่ในคณะของพระอุรุเวลกัสสปเถระ

พระนทีกัสสปเถระ   และพระคยากัสสปเถระ รวม ๑,๐๐๐ รูป       กับพระอรหันต์ที่อยู่ในคณะของ

พระสารีบุตรเถระ และพระโมคคัลลานะเถระ ๒๕๐ รูป รวมทั้งสองคณะเป็น ๑,๒๕๐ รูป ได้พร้อมกัน

ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมาย …

 

 

 

 

 

การมาชุมนุมของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดี        สมัยพุทธกาล

เรียกเหตุการณ์นั้นว่า “จาตุรงคสันนิบาต”   ประกอบด้วย องค์ ๔ คือ

 

 

 

 

 

๑.พระอรหันตสาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาชุมนุมพร้อมกัน ณ เวฬุมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ

 

๒.พระอรหันตสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เอง (เอหิภิกขุ)

 

๓.พระอรหันตสาวกเหล่านั้นมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย

 

๔.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ วันมาฆบุรณมีบูชา)

 

 

 

 

 

นกาลนั้น    องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นนิมิตอันดี    จึงได้เสด็จท่ามกลางพระสงฆ์

เหล่านั้น และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”   ในที่ชุมนุมใหญ่แห่งพระอรหันต์สาวก

ในคืนพระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์หรือ ‘วันมาฆะบูรณมี'

 

 

 

 

 

โอวาทปาติโมกข์     สรุปคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งปวงให้สั้นและเข้าใจ  ใน “พุทธโอวาท ๓”

กล่าวคือ เป็นหัวใจและหลักแห่งพระพุทธศาสนา      เพื่อทรงใช้ในการประกาศพระพุทธศาสนา

สำหรับพระสาวกสืบไป

 

 

 

 

 

คำสอนพระศาสดา ผ่านมา ๒๕๕๕ ปี พุทธศาสนิกชนได้ สืบทอดโอวาทปาฏิโมกข์ แม่แบบในการ

ประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงแสดงจากพระโอษฐ์    มีสารัตถะดังนี้

 

 

 

๑. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง : สพฺพปาปสสฺ อกรณํ

 

๒. การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม : กุสลสฺสูปสมฺปทา

 

๓. การทำจิตของตนให้ผ่องใส :    สจิตฺต ปริโยทปนํ ….

 

 

ในครั้งนั้น พระตถาคตทรงตรัสโอวาทปาฏิโมกข์เป็นพระคาถา รวม ๓ พระคาถาครึ่ง

 

 

๏ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

 

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

 

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี

 

สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ

 

 

 

 

 

๏ สพฺพปาปสฺส อกรณํ

 

กุสลสฺสูปสมฺปทา

 

สจิตฺตปริโยทปนํ

 

เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ

 

 

 

 

 

 

๏ อนูปวาโท อนูปฆาโต

 

ปาติโมกฺเข จ สํวโร

 

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ

 

ปนฺตญฺจ สยนาสนํ

 

อธิจิตฺเต จ อาโยโค

 

เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

 

 

 

 

ความแปลในพระคาถาคือ

 

 

“ขันติคือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง

 

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นบรมธรรมอย่างยิ่ง

 

ผู้ทำร้ายผู้อื่น ผู้เบียดเบียนผู้อื่น

 

ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็น สมณะเลย

 

 

 

การไม่ทำบาปทั้งสิ้น ๑

 

การยังกุศลให้ถึงพร้อม ๑

 

การทำจิตของตนให้ผ่องใส ๑

 

นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

 

 

การไม่กล่าวร้าย ๑

 

การไม่ทำร้าย ๑

 

ความสำรวมในพระปาติโมกข์ ๑

 

ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑

 

ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑

 

การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑

 

หกอย่างนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธศาสนิกชน ได้ยึดแนวคำสอนฯ เป็นทางสว่าง

 

สู่การดับทุกข์เข็ญ เป็นที่พึ่งผู้ทุกข์ ผู้ดับมืด

 

ให้เป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”

 

 

 

 

 

การสืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์ เป็นธรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติบูชา

 

มิใช่เฉพาะในวันเพ็ญเดือนมาฆะ หากเป็นไปโดยสม่ำเสมอ

 

ตราบเท่าที่ยังดำรงตนป็นพุทธศาสนิกชน

 

 

สาธุ

by posted under Uncategorized | 172 Comments »    
172 Comments to

“โอวาทปาติโมกข์”

 1. April 1st, 2012 at 8:41 pm       ana123 Says:

  น้องขออนุโมทนาในผลบุญบารมีที่พี่อเธน่าส์เพียรปฏิบัติด้วยค่ะ สาธุ

  Nice night ka ..

  :)))


 2. April 1st, 2012 at 10:36 pm       athenaz Says:

  ธรรมะสวัสดีถาคดึกค่ะ Ana
  พี่ขออนุโมทนาบุญทั้งปวงให้แก่น้องด้วยเช่นกันค่ะ

  …….

  ดอกไม้ช่อ ทอฟ้าใส ..ฝากใจถึง
  นภาตรึง ตำนานอยู่ มิรู้หาย
  รอรัก สมัครรัก ไม่เสื่อมคลาย
  โปรดเชื่อใน ใจภักดิ์แน่ แท้เที่ยงเธอ

  Thanks for very tempting pink flowers …
  miss u… and good noght sleep ka sis xxx


 3. April 2nd, 2012 at 5:31 am       septimus Says:

  Photobucket

  good morning ka คุณพี่ xxxxxxxxxxxx

  :)))))


 4. April 2nd, 2012 at 6:12 am       rapeseed Says:

  Image and video hosting by TinyPic

  My Love P AT ka xxxx,

  Thx for ur wonderful and charming Parish Cheltenham ka. I was there in May 2007 too ka, shame we did not meet ei ei.

  Actually, I was questioned I thought it was Strawberry without its skin. It was not that soft like Rhubarb but it tasted a bit sour and sweet. Well, we were so drunk oops !! hungry as that mentioned rest & cafe given us too small portion of main courses ka. The chees was nice but not biscuit. I did not like it much ka I prefer homemade cakes from my Nursing Home instead ka,they are nicer and free 5555.

  Have a nice Saturday ka sis xxxxxxx.


 5. April 2nd, 2012 at 4:02 pm       athenaz Says:

  woww.. Tanya morning ka,

  were you talking about a piece of cheese cake
  here and there, how tempting ka sis?

  Was it a peeled strawberry .. that's why it's so small,
  I prefer with skin .. better with a flavor of its kind..

  Let's cheers… tea ka tea High tea! not a a carafe of wine.. xxx


 6. April 2nd, 2012 at 4:14 pm       athenaz Says:

  153
  Afternoon tea BKK time ka sis.. LoL


  oops..! your dinner :))

  xxx


 7. April 2nd, 2012 at 7:14 pm       septimus Says:

  Photobucket

  :))))

  เชื่อสิคะคุณพี่
  คราวนี้ข้าเจ้าได้ม่วง 2 เฉดเล่นลวดลายมาทีเดียวค่ะพี่ขา


 8. April 2nd, 2012 at 7:17 pm       septimus Says:

  Photobucket

  55555…
  ข้าเจ้าเองก็ใช้เวลาอยู่นาน กว่าจะแยกแยะออกว่าไรเป็นไรคะคุณพี่
  และพอรู้จักแล้วก็อยากมีให้มาอยู่ใกล้ๆค่ะ

  xxx :))))


 9. April 2nd, 2012 at 7:22 pm       septimus Says:

  LOL…
  ก็มีอยู่พวกเดียวในพิภพนี้คะที่กินล้างกินผลาญ กินจนตัวเองที่สุดก็อยู่ไม่ได้เพราะกินไม่เหลือคะ 5555… อดแขวะมะได้เหมือนกันคะพี่

  ส า ม ด อ ก ของคุณพี่ งามขะหนาดค่ะ :))))

  Photobucket


 10. April 2nd, 2012 at 7:25 pm       septimus Says:

  Photobucket

  ยังไม่หมดค่ะคุณพี่ ยังมีอยู่เรื่อยๆค่า xxxxxxxxxxxxx

  :))))

  ทาร์ตผลไม้น่ากินมั่กๆคะคุณพี่ ขอบคุณหลายๆค่ะ ^^&


 11. April 2nd, 2012 at 7:31 pm       septimus Says:

  คุณพี่ค้า ดาวกระจาย 2 สีนี้ข้าเจ้าลำบ้ากลำบากใจคะ..

  ครืออ รักพี่เสียดายน้องค่ะ ฮาฮาฮาฮา….

  ขอบคุณคุณพี่สำหรับวันนี้ค่ะ
  ราตรีสวัสดิ์นะค้าาาา… xxxxxxxxxxx

  ^^&


 12. April 2nd, 2012 at 9:23 pm       ana123 Says:

  ดอกไม้ช่อ ทอฟ้าใส ..ฝากใจถึง
  นภาตรึง ตำนานอยู่ มิรู้หาย
  รอรัก สมัครรัก ไม่เสื่อมคลาย
  โปรดเชื่อใน ใจภักดิ์แน่ แท้เที่ยงเธอ

  :

  คือดวงใจหนึ่งเดียวที่มีอยู่
  หวังเคียงคู่เฝ้าดูแล..รักเสมอ
  แม้ห่างกายใจรำพันฝันละเมอ
  ขอเพียงเธอ “อย่าลืมฉัน”..มั่นรักเรา

  sweet dream ka ..

  :)))


 13. April 3rd, 2012 at 11:36 am       athenaz Says:

  สวัสดีวันแดดใสค่ะ ana

  กลอนไพเราะจังค่ะ แอบซ่อนคมไว้ไม่ยอมใช้ .. ^^
  เพลงนี้ชอบไหมคะ ?


  xxx


 14. April 3rd, 2012 at 11:43 am       athenaz Says:

  161 รักคนรู้ใจจังค่ะ LoL

  เคยจะส่งให้ทั้งสองดอกเช่นกันค่ะ เพราะสีทั้งสองเป็น คอนทรัสที่นุ่มทั้งสองนะคะ ..

  Happy day everday na ka sis ! *________^


 15. April 3rd, 2012 at 12:27 pm       athenaz Says:

  160 .. :)))

  อ้าวยังงั้นก็เก็บไว้ตากแห้งแบบซันดราย เอาไว้ทาน
  นอกฤดูกาล .. ใส่ฟรูตสลัด คอนเฟลค เค๊กก็ได้ไหมคะ

  coffee break na ka xxx


 16. April 3rd, 2012 at 7:58 pm       ana123 Says:

  ขอบคุณน้ำทิพย์ในน้ำคำของพี่สาวคนดีค่ะ

  น้องเคยฟังจาก Lisa Ono ถือเป็นเพลงประจำชาติของเกาหลี ก็ว่าได้นะคะ

  เพลงของฟรานซิสที่นึกถึงก็มีเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้กับบัวขาว น้องชอบเพลงบัวขาว ตั้งใจจะแปลเป็นภาษาจีนแต่แปลแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจ สื่ออารมณ์นิ่ง เย็น ใส แบบภาษาไทยไม่ได้เลย ต้องฝึกฝีมืออีกเยอะเรยค่ะ อิอิ

  :)))


 17. April 3rd, 2012 at 8:09 pm       ana123 Says:

  Beauiful piano & violin ..

  sweet dream ka

  :)))


 18. April 4th, 2012 at 9:36 pm       rapeseed Says:

  Image and video hosting by TinyPic

  My Dear P AT ka,

  Thx for concerning via my safety walking home ka. It was not bad still a little light and I poped in fried chicken take away shop and eating while walking home. It took me 40 mins I enjoyed that ka 55555.

  Sleep tight ka sis, thx for ur comments here and there.xxxxxxxxxxxx


 19. April 5th, 2012 at 6:40 pm       athenaz Says:

  167

  Dearest Tanya ka,

  Thanks for your sweet blossom and sweet you ka..LoL !!

  zzz


 20. April 5th, 2012 at 7:41 pm       athenaz Says:

  166, 167

  ขอบคุณเพลงไพเราะ อารีรัง และเปียโนที่ฟังสบาย ค่ะ .. ไปเที่ยวไหนหรือเแล่าคะ

  สุขวันต์วันหยุดสามวันนะคะ ana :))

  xxx


 21. March 4th, 2013 at 8:42 am       septimus Says:

   photo SAM_6322_zps3396aea6.jpg

  กู๊ดมอร์นิ่งค่ะคุณพี่
  ต้องขอโทษคุณพี่ด้วยค่ะ ข้าเจ้ามัวแต่เดินทาง ก็เลยไม่ได้เข้ามาคุยกับคุณพี่ ;p

   photo SAM_6327_zps03445ac3.jpg

  #35
  ใช่แล้วค่ะพี่ กางมุ้งอย่างนี้คุ้นตามากๆเลยค่ะ

  ^_________________*


 22. March 15th, 2013 at 3:56 pm       cinsel sohbet Says:

  cinsel sohbet


Trackbacks/Pingbacks

 1. Blue Coaster33
 2. stream movies
 3. Pretty stunner deep-throating and choking enormous stiffy
 4. TVPackages.net
 5. tvpackages.net
 6. stop parking
 7. youporn
 8. laane penge nu
 9. water ionizer
 10. laan penge online nu
 11. water ionizer
 12. stop parking
 13. Instagram followers kopen
 14. water ionizer loan
 15. b mcfarland co electricians
 16. electrician bucuresti sector 4
 17. roto rooter plumbing & drain services
 18. house blue
 19. tier2 junk
 20. mortgage calculator
 21. Melanie Bowen
 22. Google
 23. Research chemicals for sale
 24. wetransfer alternative
 25. Black Shepherd puppies for sale
 26. Online jobs
 27. Work from Home Jobs
 28. Earn Money Online
 29. bitcoin slots
 30. app download for pc
 31. pc apps for windows 8
 32. app apk download for windows pc
 33. free download for windows 10
 34. free download for windows 10
 35. free download for windows 8
 36. kratom near me
 37. Umzugsfirma Wien
 38. Топ видеоролики VIDEO заснятые молодой парочк
 39. mery pas tum ho
 40. Sonia Randhawa
 41. Rajabhat
 42. Ayurveda Online Shop
 43. Sonia Randhawa
 44. kratom near me
 45. Escorts
 46. cbd oil
 47. maeng da kratom
 48. Sonia Randhawa
 49. 5euros
 50. Sonia Randhawa
 51. Sonia Randhawa

You must be logged in to post a comment.