BKK Talk: พูดคุยรอบเรื่องเมืองสยาม

สาระความรู้เรื่องต่างๆ เท่าทีจะสรรหามาแบ่งปันกันได้

Posts tagged with happy birthday

คําอวยพรวันเกิด ภาษาต่างๆ

May28

มาอวยพรวันเกิดภาษาต่างๆ กันเถอะ!! นอกจากประเทศไทยกำลังก้าวสู่อาเซียน (AEC) แล้วปัจจุบันโลกไร้พรมแดน มาเรียนรู้จักการอวยพรวันเกิดให้เพื่อนๆ ชาวต่างประเทศกันครับ อาจเป็นเพื่อนใหม่ชาวลาว เวียดนาม มาเลเซีย ฯลฯ วันนี้มีคำอวยพรวันเกิด ภาษาต่างๆ ในแต่ละประเทศมาฝาก