Jun 18 2008


๐ คำพ่อสอน ๐..8..+*

 

 

ขอบคุณภาพฯ ประกอบจากเวปกรมประชาสัมพันธ์

(คลิ๊กที่ภาพฯ ชมประบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงอีกหลากหลาย)

 

 

ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง

..


.

..

… ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง. เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง…

..

 

 

พระบรมราโชวาท 

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก  

พุทธศักราช ๒๕๓๑

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๑๖๕ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

 ..

 

… วิทยาการแต่ละสาขา ที่ท่านทั้งหลายศึกษาสำเร็จมานั้นมีคุณค่าสูงมาก เพราะหากได้นำออกใช้ด้วยความฉลาดไตร่ตรองให้ถูกต้องพอเหมาะกับเหตุผลและจุดประสงค์แล้ว ก็อาจยังประโยชน์ให้เกิดได้มากมายไม่มีประมาณ จึงเป็นการสมควรและจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะเรียนรู้และฝึกฝน ให้สามารถใช้วิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าว ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นพื้นฐานและส่งเสริมให้เกิดความสามารถดังนั้น ก็คือ ความสุจริตเป็นระเบียบ ซึ่งประกอบด้วยความสุจริตเป็นระเบียบในความประพฤติ หรือในทางกาย อย่างหนึ่ง ความสุจริตเป็นระเบียบในความคิดนึก หรือในทางใจ อีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการต่างอาศัยและเกื้อกูลกันอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องอบรมบำรุงให้เจริญมั่นคงขึ้นด้วยกัน เมื่อจัดระเบียบในการกระทำและในความคิดนึกได้เที่ยงตรงแน่นอนแล้ว ปัญญา หรือความรู้ความเข้าใจกันถูกต้องถ่องแท้และตรงจุดก็จะเกิดขึ้น คือ จะพิจารณาเรื่องราวหรือปัญหาใดๆ ก็สามารถเข้าถึงสาระของเรื่องนั้น ปัญหานั้นได้ทันที โดยกระจ่างแจ่มชัดปราศจากความลังเลสับสน และย่อมทำให้สามารถใช้ความคิดวิทยาการปฏิบัติงานทุกอย่างได้โดยถูกต้อง พอเหมาะพอดี ทั้งบรรลุผลสมบูรณ์บริบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

 

..

 

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๔

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๑๖๖ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

  


 

 

 

 

 

…รากฐานที่นับว่าสำคัญ คือรากฐานทางจิตใจ อันได้แก่ความหนักแน่น มั่นคงในสุจริตธรรมอย่างหนึ่ง ในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่ง เหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่น ก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้ จึงช่วยให้บุคคลมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถแต่ในทางที่ถูกที่เจริญแต่เพียงทางเดียว 

 

..

 

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔

~~~~~~~~~~~~~~~

 จาก หน้า ๑๖๗ หนังสือ”คำพ่อสอน”

ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

จัดจำหน่ายโดย .. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โทร.0-2255-4433, http://www.chulabook.com/ 

คลิ๊กฟังเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย / สายัณห์ สัญญา

 

 

 

คลิ๊กที่ภาพ เพื่อฟังเพลง “สยามเมืองยิ้ม”/ พุ่มพวง ดวงจันทร์

ขอบคุณนายแบบ นางแบบน้อย ๆ น้องอั๋น-พี่น้ำหวาน

ชบาฯ : ถ่ายภาพ

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.