Tag Archive 'ทำลายศาสนา'

Mar 13 2010


มหาโชว์ – โชว์ชั่วช้า บาปหนานะมหาโชว์ ..+*

Filed under Uncategorized

..

ต้องการเก็บวิดิโอชุดนี้ไว้ เป็นกรณีศึกษา เกี่ยวกับพระสงฆ์แท้

และพระสงฆ์ปลอม ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร??

..

หลักตัดสินง่าย ๆ ก็คือ ใช้พระธรรมวินัย ซึ่งเป็นพุทธบัญญัติ

(พระพุทธองค์ทรงวางกฏเกณฑ์ไว้ให้สงฆ์สาวกทั้งหลาย


ปฏิบัติตาม เป็นเสมือนกฏหมายของสงฆ์มาตั้งแต่ครั้งที่

พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่)

No responses yet