Tag Archive 'ท่านจันทร์'

Jul 07 2009


คลิปรายการ วิถีอาริยธรรม- 5 ก.ค.52..+*

Filed under Uncategorized

.
.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ฟังรายการวิถีอาริยธรรม ที่แสดงธรรมโดย
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ และท่านจันทร์ สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ
พ่อท่านฯ ได้อธิบายลักษณะของพระอนาคามี ได้น่าสนใจมาก
ท่านใดสนใจก็ลองชมคลิปดูนะคะ ความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง
.
.

No responses yet