Jun 27 2008


.. บูชาครูกลอน สุนทรภู่..+*

 

 

ภาพดอกจำปา

ชบาฯ / ถ่ายภาพ… คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมภาพถ่ายอื่น ๆ ในชุด

 


.

 

 

 

 

เสียงระฆังหง่างเหง่งบรรเลงขลัง

เสนาะดังเตือนสำนึกตรึกตรองผล

ได้ร่ำเรียนเพียรพากลำบากตน

จนลุหนทางไกล ในบัดนี้…

ขอกราบกรานครูกลอน สุนทรโวหาร

ดุจบันดาลทิพย์เวช ครอบเกศี

ให้ศิษย์น้อยนุชชบาฯ มารตี

แต่งกลอนดีดุจจิตออก บอกวาจา…

ขอรักษามรดกครูยกให้

สืบต่อไปเรียงร้อยถ้อยภาษา

ประกอบจิตงามร้อยถ้อยปัญญา

มาลัยรักอักษราค่าแดนดิน….

สำนึกขลัง สื่อพลังแห่งความหมาย

ตราบวันตายอย่าหน่ายรักษ์กวีศิลป์

ระงับบาปเวรภัยในธานินทร์

ให้ยลยินประดับงามทุกนามธรรม…

ขอพรรักภักดีมิสิ้นสุด

พลีจิตสุดหมดใจจนเจิดล้ำ

ถวายครูบูชาพุทธพิสุทธิ์นำ

จนเจิดจำตราบเนา เข้านิพพาน ฯ…

๐ ชบาแดงสีเหลือง ๐ 27-6-2551/ 11.30 น.

 

 

http://www.212cafe.com/boardvip/view.php?user=cm99&id=1438

 ..** .. วันสุนทรภู่..**../ eisai555

http://www.212cafe.com/boardvip/list2.php?user=cm99

 

 


 

เพลง พระคุณครู / ธ…

เพลง พระคุณครู / ธัญญาทิพย์ นครเชียงราย

แต่งโดย แมน สปริงเกอร์…

http://www.esnips.com/web/crsong1/?flush=1

 

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.