CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for December, 2014

ดัชนีตรัย

leave a comment

ชีวิตบนความเปลี่ยนแปลงที่ถูกกำหนดให้เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้ว ดับไป ทำให้เราได้เข้าใจเข้าถึงคำสอนของอาจาร์ยต่างๆทั้งในและนอกประเทศว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงผสมผสานกันเกิดขึ้นมาชั่วขณะใดขณะหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วมันก็นสิ้นไปในอีกเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามลิขิตกรรม ที่ถูกกำหนดเอาไว้ด้วยตัวของตัวมันเองในสังสารวัฎ จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตดินน้ำลมไฟจนกลายมาเป็นรูปมาเป็นธรรมในกาลเวลาที่ขณานับไม่ได้ เป็นวิวัตนาการของสิ่งที่มีอยู่ในอนันตจักรวาล เป็นรูปและเป็นนามสลับซับซ้อนกันในหลายๆมิติ. วันก่อนเราได้เข้าไปดูนิทรรศการของ LHC (Large Hadron Collider) ที่  palais-decouverte.  ในใจกลางเมืองปารีส ทำให้ความรู้ทางด้านฟิสิคส์ได้เพื่มพูนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากการค้นหาความจริงในถิ่นที่มาของสรรพสิ่งในโลก ความสอดคล้องในคำสอนของพระพุทธองค์จากพระอาจาร์ย พุทธทาสที่สอนเอาไว้หลายสิบปีในเรื่องไกวัลยธรรมจึงเริ่มเป็นรูปเป็นธรรมขึ้นมาอย่างเห็นได้ขัดจนเราสามารถสรุปของข้องใจในจิตได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นกรอปกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศาสนาของอาจาร์ยสเถียร โพธินันทะ ได้สมทบให้ข้อมูลได้รับความแน่นหนามากยิ่งขึ้น. ความรู้ความเข้าในในสิ่งรอบๆตัวไม่มีใครสอนใครได้นอกจากตนของตนจะต้องตรัสรู้เอาเอง เหมือนการเรียนคณิตยศาสตร์ ที่หลายคนเข้าใจแต่อีกหลายๆคนก็ไม่เข้าใจ ไอ้คนเข้าใจก็ต้องอธิบายให้คนไม่เข้าใจได้เข้าใจ จนเข้าใจในเรื่อง..จนเกิดเป็นวิชาการขึ้นมาในสังคมปัจจุบันฉันใน การสอนเรื่องศาสนาก็ฉันนั้นสมมุติฐาน เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นรูปธรรมในการขยายความในโลกุตรธรรมออกมาเป็นโลกิยะธรรมเพื่อปุถุชน. ในปัจจุบันกาล ความก้าวหน้าของวัตถุได้ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่การเรียนการสอนพุทธศาสนาในบ้านเราดูเหมือนจะอ่อๆแอๆจนสังคมเสื่อมทดถอยไปในกาลเวลาเพราะหาอาจาร์ยดีๆมาสอนได้ยาก ความรู้ทางรูปธรรมจึงวิ่งไปไกลกว่าความรู้ทางนามธรรมจนขาดความสมดุลระหว่างกัน ปัญหาเรื่องความถูกต้องจึงจางหายไปในจิตวิญญาณของชนและผู้นำประเทศทั้งหลายทั้งปวงในแต่ละบ้านละเมือง. เสรีภาพ ภรดรภาพ และความสมดุลยภาพ จึงเป็นเพียงแค่กำลังซื้อความสุขทางด้านวัตถุแต่ท่ายเดียว แต่ความสุขทางนามธรรมดูเหมือนจะต้องทำให้เราต้องชูสามนิ้วของพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกครั้ง( ทุกขัง อนิจนัง อนัตตา )

Written by chaiyan00

December 11th, 2014 at 11:13 am

ทุติยสังคายนา

leave a comment

Written by chaiyan00

December 7th, 2014 at 10:19 pm

สูญญาตา

leave a comment

Written by chaiyan00

December 1st, 2014 at 2:14 am