CHAIYAN00

การเดินทางของข้าพเจ้า

CHAIYAN00

Archive for March, 2015

โอวาทปาฏิโมกข์

leave a comment

Written by chaiyan00

March 22nd, 2015 at 1:10 pm

EU QE

leave a comment

วันวานธนาคารกลางยูโรป ได้เริ่มพิมพ์ ธนาบัติกงเต็กออกมาเพ้นพล่านในโลกการเงิน เพื่อไล่ซื้อ หนี้สาธารณะของประเทศสมาชิกร่วม ผลทำให้ค่าเงินยูโรวิ่งลงเหวไปเมื่อเทียบค่ากับเงินดอลลารห์สหรัฐ ส่วนหุ้นในยูโรป กลับไม่รู้ร้อนรู้หนาว cac 40วิ่งขึ้นไปแตะอยูที่ 5000 จุดหน้าตาเเฉยเหมื่อนจะทำให้ดูว่าไม่มีอะไรในก่อไผ่ ดอกเบี้ยถูกหั่นลงไปเป็น 0 เปอร์เซนต์ เพื่อปลุกปั่นเศรษกิจให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง บนความชอกชำ้ของมนุษย์เงินเก็บที่ถูกบีบให้เอาเงินที่ตนเก็บหอมรอมริดมาโปรยใส่ในตลาดหุ้นเพื่อทำกำไรโดยเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง นั้นก็หมายความว่า เงินกงเต็กที่พิมพ์ออกมาแต่ละวันแทนที่จะเอาไปลงขันในเศรษฐกิจแท้จริงภายในประเทศ กลับเอาไปลงในหุ้นของบริษัทยักษใหญ่ข้ามชาติ ทำกำไรเพิ่มศักยภาพให้คนรวย มนุษย์เงินเดือน กับมนุษย์เงินเก็บภายในประเทศถูกลูกหลงให้กำลังซื้ออ่อนตัวไป เพราะเงินเดือนไม่ขึ้น ดอกเบี้ยลดลง เงินเฟ้อเพิ่มกำลังขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวเพื่อรัฐจะได้เก็บภาษีมูลค้าเพิ่มเข้ากระเป๋า ผู้รู้หลายท่านแสดงความคิดเห็นว่า มันใช่เวลาของยุโรปหรือที่เทเงินกงเต็กออกมาในตลาด? ตามความคิดส่วนตัว ตอบว่าไม่ใช่ เหตุเพราะอเมริกัน อังกษฤ และญี่ปุ่น เพิ่งทำการบ้านจบไปยกๆ โดยทำสงคราม และขายอาวุธ เอาเงินสกปรกจากการยุให้ชาวบ้านทำลายล้างกันเองในตะวันออกกลางและอาฟริกา จน ประเทศ ท่วมท้นใหม่ ต้องร่อแร่ไปตามๆกัน ตามทฤษีมาตรฐาน ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ยุโรปออกมาทำ QE หลังประเทศต่างๆข้างต้นอาจส่งผลให้ไม่ได้รับอานิสงค์เท่าที่ควร การพิมพิ์เงินออกมาทุ่มตลาดครั้งนี้อาจมีผลให้ยุโรปต้องมีปัญหามากยิ่งขึ้น ภายในกลุ่ม อีกทั้งปัญหาเรื่องกรีกและรัฐเซียที่เอาปืนจ่อหน้าบ้าน จนทำให้หลังสุดอเมริกาต้องยกพล สามพันกว่าอาวุธครบมือตรึงกำลังตามแนวเขตแดนของยุโรป ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ยุโรปตีกันเอง จนทำความรำ่รวยให้กับอเมริกันที่มีอาการร่อแร ในการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ […]

Written by chaiyan00

March 13th, 2015 at 10:14 pm