da1991 blog

July, 2014 Archive

Jul 29

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบความสุข เติมรอยยิ้ม ในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 71

Posted in Uncategorized       Comments Off on ดั๊บเบิ้ล เอ มอบความสุข เติมรอยยิ้ม ในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 71

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน ร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดหาดสูง อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี ในกิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด  ครั้งที่  71” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ได้ร่วมทำความดีในเดือนเกิดของตน ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน  ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

Read the rest of this entry »

Jul 29

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

Posted in Uncategorized       Comments Off on ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน เปิดบ้านต้อนรับบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย มีระบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ เพื่อเรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” มาตรฐานใหม่ของโลกในการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย ในการปลูกต้นกระดาษบนคันนาหรือตามพื้นที่ว่างทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และลดโลกร้อน  ซึ่งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.5 กิโลกรัม ทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ ทางคณะได้รับประสบการณ์ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

Read the rest of this entry »