Greenpeace Thailand กรีนพีซ ประเทศไทย

ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อทุกชีวิต

บอกรัฐบาลว่าโลกกำลังจับตามอง

December10

.English after Thai

ผู้นำประเทศทั่วโลกที่กำลังประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 14 (COP14)
และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 4 (MOP4) 1-12 ธันวาคม 2551
ที่เมืองพอซแนน ประเทศโปแลนด์
ซึ่งประชุมเพื่อเจรจามาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อยุติผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป็นส่วนหนึ่งของนักกิจกรรมทั่วโลก โดยอัพโหลดรูปดวงตาของคุณ ที่จะถูกฉาย ณ
สถานที่ประชุมเรื่องภาวะโลกร้อนแห่งสหประชาชาติในปีนี้
บอกผู้นำของรัฐบาลทั่วโลกว่า
โลกกำลังจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมในปีนี้

http://www.greenpeace.org/seasia/en/the-world-is-watching

คุณสามารถส่งต่อข้อความนี้ไปให้เพื่อนของคุณ

Governments
around the world gather at the Conference of Parties under UNFCCC and
Meeting of the Parties under Kyoto Protocol in Poznan, Poland where
negotiations are ongoing on a range of measures to curb greenhouse gas
emissions to stop the dire impacts predicted to result from climate
change.

Join activists from around the world by uploading
the photo of your eyes to be projected at this year’s UN meeting on
Climate Change. Let the government leaders know that the World is
Watching what happens at this year’s meeting.

http://www.greenpeace.org/seasia/en/the-world-is-watching

Please do feel free to forward this message to your friends as well.

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.