Archive for April 9, 2011

พระมหาชนก วิริยบารมี ฉบับการ์ตูน

Saturday, April 9th, 2011

 
 
 

 
 
ปิดเทอมพาเด็กๆดู “พระมหาชนก วิริยบารมี” ฉบับการ์ตูนกันค่ะ
 
“ดูเพื่อเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ดีมากๆ” 
“บุรุษ
ผู้เป็นบัณฑิต พึงมีความหวังตั้งมั่นไว้
พึงพยายามเรื่อยไป จนกว่าจะสำเร็จ สมปรารถนา
เราสามารถขึ้นจากน้ำ ได้รับราชสมบัติ ก็เพราะมีความเพียรพยายาม
ไม่ท้อถอย นรชนผู้มีปัญญาแม้มีทุกข์
ก็ไม่พึงหมดหวังในความสุข จริงอยู่คนเป็นอันมาก
ถูกทุกข์กระทบกระทั่ง ก็ทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
ถูกสุขกระทบกระทั่ง ก็ทำในสิ่งที่มีประโยชน์
คนเหล่านั้นไม่นึกถึงข้อความนั้น จึงถึงความตาย
สิ่งที่มิได้คิดไว้จะมีก็ได้ สิ่งที่คิดไว้จะพินาศไปก็ได้
โภคะทั้งหลายของคน มิได้สำเร็จ
เนื่องด้วยความคิดเท่านั้น”