ข้อมูลท่องเที่ยว ต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น เขมร พม่า

ข้อมูลท่องเที่ยว ต่างประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น เขมร พม่า

สถานที่สำคัญของพม่า สำหรับทัวร์พม่าควรไป

March31

.ทัวร์พม่า

สถานที่สำคัญของพม่า สำหรับทัวร์พม่าควรไป

5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมหาบูชาสถาน : ของประเทศพม่า ตอนไปทัวร์พม่า

มหาบูชาสถานทั้ง 5 แห่งนี้ได้แก่  มหาเจดีย์ชเวดากอง ,  เจดีย์ชเวซิกอง ,  เจดีย์ชเวมอดอร์  ,  พระมหามัยมุนี , พระธาตุอินทร์แขวน

1.มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง
เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า
มีประวัติตำนานเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
ตั้งแต่ครั้งที่ย่างกุ้งยังเป็นดินแดนของมอญมีชื่อเดิมว่า “ดากอง” หรือ
“ตะเกิง” ก่อนจะถูกพม่ายึดครองไป แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ย่างกุ้ง”
“ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง”
มหาเจดีย์แห่งนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาด้วยกันหลายครั้ง
โดยเฉพาะมีโบราณราชประเพณีที่กษัตริย์ของมอญและพม่าที่จะขึ้นครองราชย์
บัลลังก์ จะต้องถวายทองคำหนักเท่ากับน้ำหนักของพระองค์เอง
เพื่อนำมาห้อหุ้มองค์พระเจดีย์
ซึ่งถือกันว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธ
แห่งลุ่มน้ำอิระวดีที่สำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบัน

2.เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม
เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า
สร้างโดยพระเจ้าอโรรธามหาราชพระองค์แรก
ผู้รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้งแรกในอาณาจักรพุกามเมื่อ 900
ปีเศษมาแล้ว ภายหลังทรงยกทัพไปตีมอญที่อาณาจักรสุธรรมวดี
ได้แล้วทรงกวาดต้อนชาวมอญ ตลอดจนช่างฝีมือ นักปราชญ์ และ
ราชบัณฑิตมาที่เมืองพุกาม
ทำให้พม่าได้รับอิทธิพงศิลปวัฒนธรรมจากมอญมาโดยไม่รู้ตัว ดังเช่น
รูปร่างของเจดีย์ชเวซิกอง ก็มีรูปทรงระฆังคว่ำแบบมอญ ก่อนที่จะมีพุทธศิลป์
สกุลช่างพุกามเกิดขึ้น “ชเวซิกอง” แปลว่า “เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นทราย”

3.เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือที่เราเรียกกันว่า
พระธาตุมุเตา เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น
มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เป็นที่เคารพสักการะของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า
และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย

4.พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ เป็น
พระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร
เป็นที่ยอมรับกันว่า มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง “มหามุนี” แปลว่า
“มหาปราชญ์” หล่อขึ้นในราว พ.ศ. 688 โดยชาวยะไข่ ชนกลุ่มน้อยในรัฐอาระกัน
ทางทิศตะวันตกสุดของพม่าติดกับประเทศอินเดีย
ต่อมาเมื่อพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่ายกทัพไปตีเมืองยะไข่ได้
จึงโปรดให้ชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อ 200
ปีมาแล้ว มีตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามุนี
เป็นตัวแทนสืบทอดพระศาสนา จึงเชื่อกันว่า
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีลมหายใจจริง
จึงต้องมีพิธีล้างพระพักตร์ให้ทุกเช้า
ซึ่งพิธีนึ้ก็ยังคงดำรงอยู่มาตราบจนถึงปัจจุบัน

5.พระธาตุอินทร์แขวน ”ไจก์ทิโย” เมืองไจก์โถ่ รัฐมอญ
เชื่อกันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์
เพื่อนำเอาพระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้
ใครได้มาสักการะก็เท่ากับได้ไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์
และจะได้สั่งสมอานิสงส์ให้ไปเกิดร่วมยุคกับพระศรีอาริยเมตตรัย
และผู้ที่มีบุญก็จะสามารถมองเป็นองค์พระธาตุลอยอยู่อย่างชัดเจน
พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 1,200 เมตร
สร้างตั้งไว้บนก้อนหิน สูงถึง 5.5 เมตร เส้นรอบวงของก้อนหินราว 17 เมตร
มองดูคล้ายก้อนหินตั้งอยู่หมิ่นเหม่ใกล้จะตกลงมาเต็มที
ด้วยศรัทธาอันมีพุทธธรรมน้อมนำใจ ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าสตางค์ของชาวมอญ
และพม่าแทบทุกคน จะต้องมีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อย 3 สิ่ง
เคลือบพลาสติกไว้สำหรับ พกพาเป็นสิริมงคลอยู่เสมอ สิ่งแรกคือ
พระมหาเจดีย์ชเวกาดองย่างกุ้ง พระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์ และสามคือ
พระธาติอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย”

สถานที่ 5แห่งที่ได้กล่าวมา
ชาวพม่านับถือเป็นมหาบูชาสถานสำคัญสูงสุดมีเพียง 5 แห่ง
ที่เป็นความใฝ่ฝันของชาวพุทธพม่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้เดินทางไป
สักการบูชาให้ครบทั้ง 5 แห่ง จึงจะนอนตายตาหลับหรือได้ขึ้นสวรรค์
และนักท่องเที่ยว และคณะทัวร์พม่า ควรเดินทางไป

cr:  สถานที่สำคัญของพม่า

Comments are closed.