Blog ketamuaythai

Slogan Blog

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแวง

September11

 

 

 

 

 

 

 

.

ภูมิหลังโรงเรียน 

                โรงเรียนบ้านหนองแวง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต.หนองตะไก้  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา  เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ. 2482   จนถึงปัจจุบัน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิสัยทัศน์ 

 

                โรงเรียนบ้านหนองแวงจัดการศึกษา   เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และมีความสุขที่ยั่งยืน  สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการมี   ส่วนร่วม 

พันธกิจ 

           1.  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ 

          2.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

          3.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

          4.  พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

          5.  จัดกิจกรรมให้ทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

คำขวัญ

                มีปัญญา     มานะอดทน     เป็นคนดี     มีความสุข

สีประจำโรงเรียน 

 

            ขาว – เขียว

ผู้อำนวยการโรงเรียน     นายสำราญ  แต่งพลกรัง         

 

 

 

 

 

 

 

 

by posted under general, กีฬา | 7 Comments »    
7 Comments to

“ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแวง”

 1. September 13th, 2009 at 9:58 pm       คนึงนิตย์ สมแก้ว Says:

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรักการออกกำลังกายดีมากค่ะ


 2. September 13th, 2009 at 9:51 am       charn pansranoi Says:

  การนำเสนอการปฎิบัติกิจกรรมีดมากนำไปเป็นแบบอย่างได้อย่างดี ขอบคุณที่ทำให้การศึกษาไทยดีขึ้นครับ


 3. September 13th, 2009 at 9:22 am       patcharin puttabud Says:

  เป็นกิจกรรมที่ที่ดีมีประโยชน์สามารถนำไปปฎิบัติได้
  ตามที่นำเสนอ ขอบคุณมากๆที่ให้สาระดีๆแบบนี้กับเด็กๆ


 4. September 13th, 2009 at 9:02 am       นางวัฒนา จิตธงไชย Says:

  เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะมีการนำมาใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ เหมาะกับนักเรียนมากๆ


 5. September 13th, 2009 at 8:56 am       นางประนอม จำลอง Says:

  รูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ เนื้อหาและกิจกรรมที่จัดทำมีสาระดีมาก ทำให้เด็กรู้จักการออกกำลังกายแบบคีตมวยไทย และนำไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆได้เป็นอย่างดีสมควรนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีมากค่ะ


 6. September 12th, 2009 at 8:24 pm       kanjana souysom Says:

  เนื้อหาและกิจกรรมที่จัดทำมีสาระดีมาก ทำให้เด็กรู้จักการออกกำลังกายแบบคีตมวยไทย และรูปแบบการนำเสนอน่าสนใจมากค่ะ


 7. September 11th, 2009 at 5:47 pm       sazzie Says:

  :)


You must be logged in to post a comment.