กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

Author Archive

kingphett

This user hasn't shared any biographical information

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 30 รูปแบบโมเดลธุรกิจ

รูปแบบโมเดลธุรกิจ (Business model)

 

หนังสือชื่อ Business Model Generation เขียนโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneurตีพิมพ์ปี คศ.2010 ได้กล่าวถึงรูปแบบโมเดลธุรกิจ มีองค์ประกอบ 9 ส่วน (The 9 building blocks) ดังนี้

 

1.          กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย(Customer Segmentsหรือ CS) ผู้ประกอบการหรือเถ้าแก่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาทิ ตลาดมวลชน (Mass market) หมายถึงกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) หมายถึงตลาดย่อย ๆ มีขนาดเล็ก ที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง   เหมือนกันภายในกลุ่มตลาดเฉพาะด้าน (Segmented market) หมายถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่เฉพาะแตกต่างจากตลาดทั่วไป มีขนาดใหญ่กว่าตลาดเฉพาะกลุ่มตลาดหลากหลาย (Diversified market) หมายถึงตลาดที่มีความต้องการที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป ตลาดหลายด้าน (Multi-sided Platform or Multi-sided markets) หมายถึงตลาดหรือลูกค้าตั้งแต่ 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน แต่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจนิตยสาร มีรายได้จากลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ซื้อโฆษณา และผู้ซื้อนิตยสาร หรือการทำนิตยสารแจกฟรี ลูกค้ากลุ่มหนึ่งไม่เสียเงินซื้อ ได้รับการแจกฟรี ส่วนลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้รับแบกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการซื้อโฆษณาลงในนิตยสาร

 

2.          คุณค่าที่ส่งมอบลูกค้า (Value Propositions หรือ VP) เป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการลูกค้าจนรู้สึกพึงพอใจด้วยคุณค่าที่นำเสนอผ่านสินค้าและบริการ อาทิ สิ่งใหม่ ๆ (Newness) การทำงาน (Performance) รูปแบบเฉพาะตน (Customization) ทำสำเร็จ (Getting the Job Done) การออกแบบ (Design) ตราสินค้าและสถานภาพ (Brand/Status) ราคา (Price) การลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การเข้าถึงง่าย (Accessibility) ความสะดวก (Convenience/Usability)

 

3.          ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channelsหรือ CH)คุณค่าที่นำเสนอถูกส่งผ่านไปถึงลูกค้าโดยช่องทางสื่อสาร(CommunicationChannels) ช่องทางการกระจาย (DistributionChannels) และช่องทางการขาย (SalesChannels)

 

4.          ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relations หรือ CR)ถูกสร้างและรักษาแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยทั่วไปการสร้างความสัมพันธ์เป็นการนำไปสู่ การได้มาซึ่งลูกค้า (Customer Acquisition) การรักษาลูกค้า (Customer Retention) และการเพิ่มยอดขาย (Boosting Sales: Cross-selling & Up-selling)

 

5.          แหล่งที่มาของรายได้ (Revenue Streams หรือ RS)เป็นผลมาจากคุณค่าที่นำเสนอกับลูกค้าอย่างประสบความสำเร็จโดยทั่วไปที่มาของรายได้สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ รายได้การดำเนินการ (Transaction Revenues) คือได้รายได้จากลูกค้าครั้งต่อครั้ง และรายได้ต่อเนื่อง เป็นการซื้อที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ หรือการบริการหลังการขาย(Recurring Revenues) เช่นการใช้โทรศัพท์มือถือ ต้องจ่ายในลักษณะต่อเนื่องทุกเดือน หรือเติมเงินทุกครั้งที่จำนวนเงินค่าโทรหมดลงและต้องการใช้โทรออก

 

6.          ทรัพยากรหลักที่จำเป็น (Key Resources หรือ KR)เป็นสินทรัพย์ที่ต้องการเพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าที่นำเสนอกับลูกค้าสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรอาทิ สินค้าประเภทกายภาพ (Physical) ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual) บุคคลกร (Human) การเงิน (Financial)

 

7.          กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ(Key Activitiesหรือ KA)เป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาแหล่งที่มาของรายได้อาทิ การผลิต (Production) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การสร้างรูปแบบหรือเครือข่าย (Platform/Network)

 

8.          หุ้นส่วนหลัก (Key Partnershipsหรือ KP) กิจกรรมบางอย่างได้มาจากการจัดจ้างคนนอก (Outsource)และการร่วมมือกับองค์กรภายนอก อาทิ พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) พันธมิตรระหว่างคู่แข่ง (Coopetition) การร่วมค้าเชิงธุรกิจ (Joint Venture)เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าอย่างสม่ำเสมอ (Buyer-supplier Relationships) การสร้างหุ้นส่วนหลักทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ ดังนี้การประหยัดจากขนาดการผลิต (Optimization and Economy of Scale) การลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน (Reduction of Risk and Uncertainty) การซื้อทรัพยากรหรือกิจกรรมเฉพาะ (Acquisition for Particular Resources and Activities)

 

9.          โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure หรือ CS) ส่วนประกอบของรูปแบบโมเดลธุรกิจ เป็นผลมาจากโครงสร้างต้นทุน โดยทั่วไปแนวคิดการบริหารต้นทุน มุ่งไปที่ต้นทุน (Cost-driven) ได้แก่รูปแบบของธุรกิจที่มุ่งเน้นในการลดต้นทุนในทุกด้าน เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน ลักษณะของต้นทุนมีสองประเภทได้แก่ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) และต้นทุนแปรผัน (Variable Costs) โดยมีการผลิตที่เน้นการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of Scale) และการประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scope)

 

ตัวอย่างรูปแบบโมเดลธุรกิจภาคเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ขนาดใหญ่ จำหน่ายไข่ขนาดต่างๆ ราคาเท่ากับท้องตลาด แต่มีการสร้างตราสินค้า (Brand)โดยยิงหมึกพิมพ์ที่ใช้กับอาหารได้ (Edible ink)ลงบนเปลือกไข่สดและฉลากสินค้าระบุยี่ห้อตราสินค้า วันที่หมดอายุ และรหัสเลขที่ของฟาร์มผลิต เป็นระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability system) หากมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยทางอาหาร(Food safty) ก็สามารถทราบว่าเกิดที่ฟาร์มไหน ทำให้ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ได้ทันท่วงที ไม่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคว่าฟาร์มมีระบบการควบคุมที่ดี ไม่นำเชื่อเสียงของบริษัทไปทำความเสียหายกับผู้บริโภคสินค้าของบริษัทได้แก่ ไข่ไก่สด ไข่ไก่โอเมก้าพลัสไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์ ไข่ขาวรวมพาสเจอร์ไรซ์ ไข่ต้มสมุนไพร ไข่พะโล้  เต้าหู้ไข่ ลูกชิ้นเนื้อไก่วางจำหน่ายในร้านค้าปลีก ขายตรงให้กับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านเบเกอรี่ และร้านทำขนม อาจเปิดร้านเกี่ยวกับนำวัตถุดิบไข่ไก่มาใช้ เช่น ข้าวไข่เจียว ไข่พะโล้ ก๋วยจั๊บ ผัดไทย เป็นต้น

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (CS) คือกลุ่มลูกค้าทั่วไปในท้องตลาด ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์อาหาร ลูกค้าประเภทโรงแรม ภัตตาคาร ร้านเบเกอรี่ และร้านทำขนม

 

คุณค่าที่ส่งมอบลูกค้า (VP) เป็นแหล่งโปรตีนและคุณค่าทางอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร ไว้วางใจและเชื่อถือได้ ผ่านการสร้างตราสินค้า

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย (CH) ผ่านทางร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านทำอาหารหลายสาขา โรงงานผลิตเค้กและทำขนม

 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CR) ผ่านกิจกรรมทางตลาด เช่น ออกบูธ การจำหน่ายโดยพนักงานขาย การโฆษณาในสื่อต่างๆ จัดงานสัมนา จัดนิทรรศการ สอนวิธีการทำอาหารและขนมที่มาจากไข่ในเชิงให้ความรู้กับผู้บริโภคทั่วไป การบริโภคไข่แดงมีปัญหาเรื่องคลอเรสเตอรอลหรือไม่บริโภคได้มากน้อยเท่าไหร่ สินค้าตนเองแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไร

 

แหล่งที่มาของรายได้ (RS)คือการจำหน่ายไข่สด ผลิตภัณฑ์จากไข่ที่เพิ่มมูลค่าแม่ไก่ปลดระวางนำเนื้อมาทำเป็นลูกชิ้นไก่

 

ทรัพยากรหลักที่จำเป็น (KR) คือสินทรัพย์ที่จับต้องได้ทางกายภาพ ได้แก่ แม่พันธุ์ไก่ไข่ โรงเรือนกรงตับ ที่ดิน โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานผลิตภัณฑ์จากไข่ โรงงานมูลค่าเพิ่มจากไข่

 

กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ(KA) ได้แก่ การเก็บไข่สดจากกรงตับ การผลิตสินค้าจากผลิตภัณฑ์ไข่ การผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม

 

หุ้นส่วนหลัก (KP) อาจดำเนินการร่วมค้าเชิงธุรกิจ (Joint Venture) กับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญการทำอาหาร เบเกอรี่ ขนมไทย ลูกชิ้นไก่ ในการตั้งโรงงานมูลค่าเพิ่มเพื่อจำหน่ายในประเทศ ผ่านร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านจำหน่ายเบเกอรี่และขนมไทย ร้านไอศกรีมไข่กระทะ หรือร้านอาหารประเภททำจากไข่ ผลิตภัณฑ์ไข่ และ/หรือร่วมมือกับนักลงทุนต่างประเทศในจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์จากไข่ ส่งออกไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ไปต่างประเทศ

 

โครงสร้างต้นทุน (CS) เน้นการเพิ่มขยายสาขาร้านจำหน่ายเบเกอรี่และขนมไทย ร้านไอศกรีมไข่กระทะ หรือร้านอาหารประเภททำจากไข่ ผลิตภัณฑ์ไข่ทำให้ต้องไปขยายฟาร์มไข่ไก่เพิ่มขึ้น เป็นการลดต้นทุนการผลิต

 

ข้อดีคือ เป็นรูปแบบโมเดลธุรกิจที่เพิ่มมูลค่ากับธุรกิจการเกษตร(Value-added agriculture)

 

ข้อเสียคือ การทำฟาร์มไก่ไข่มีบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็กจำนวนมากในท้องตลาด ต้นทุนวัตถุดิบอาหารเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ขณะที่ภาครัฐพยายามเข้ามาควบคุมราคาไข่ไก่ การแข่งขันสูงมาก รายใหญ่ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบหมด การจำหน่ายในรูปไข่ไก่สด (Commodity) อาจประสบปัญหาขาดทุนได้ เนื่องจากเป็นตลาดมวลชน (Mass market) จึงควรสร้างมูลค่าเพิ่มหรือมีนวัตกรรมให้กลายเป็นสินค้ามีตรา(Brand products) ในตลาดเฉพาะด้าน (Segmented market)และตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market)

 

ตัวอย่างรูปแบบโมเดลธุรกิจการสื่อชนิดใหม่ (New media)เช่น ยูทูป เว็บบล็อก เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาก เป็นการสื่อสารชนิดสองทาง (Two-way communication) โดยผู้ส่งสารหรือข้อมูล (Sender)ผ่านช่องทางการสื่อสาร (Communication channel)ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไปยังผู้รับปลายทาง (Receiver)ซึ่งจะพิจารณาข้อมูลก่อนโต้ตอบกลับคืนไป อาจเป็นรูปแบบแชท ส่งข้อมูลทางอีเมล การรับและตอบข้อความในเว็บบล็อก เปิดบริการคนทั่วไปใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องการให้คนทั่วโลกเข้ามาใช้งานจำนวนมาก เพื่อการโฆษณาทางตรง(Internet direct marketing)และเก็บค่าบริการจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่นำมาลงในเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (CS)คือลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาเป็นสมาชิกหรือเยี่ยมชม(Users) เป็นเจ้าของเนื้อหา (Content owner) และเจ้าของสินค้าลงในโฆษณาสื่อชนิดใหม่

 

คุณค่าที่ส่งมอบลูกค้า (VP) คือเนื้อหา (Content)ในสื่อชนิดใหม่

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย (CH)ผ่านเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น

 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CR)คือความพึงพอใจผ่านกิจกรรมต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกกับผู้เข้ามาใช้งานจนเกิดความภักดี (Loyalty)

 

แหล่งที่มาของรายได้ (RS) คือรายได้จากการโฆษณาและจำนวนผู้เข้ามาใช้งานฟรี (ยิ่งจำนวนคนมาก รายได้จากการโฆษณายิ่งเพิ่มขึ้น)

 

ทรัพยากรหลักที่จำเป็น (KR)คือจำนวนเนื้อหาที่ลงในแพลตฟอร์ม (Platform) ของเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น ผู้พัฒนาเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น(Website and application developer)

 

กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ(KA) ผ่านการจัดการแพลตฟอร์ม (Platformmanagement)กิจกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์(Creativethinking) ขึ้นมาตลอดเวลาการจัดการงานบริการโฆษณา (Advertising management services)

 

หุ้นส่วนหลัก (KP)คือผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่

 

โครงสร้างต้นทุน (CS)คือต้นทุนแพลตฟอร์ม (Platformcost) และต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่

 

ข้อดีคือ เป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้ามาทำธุรกิจได้ง่าย เพียงอาศัยความคิดสร้างสรรค์และแตกต่างจากคู่แข่งขัน

 

ข้อเสียคือในระยะแรกต้องมีนักลงทุน (Angel investor) มาร่วมหุ้นด้วยเมื่อธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นต้องใช้เงินลงทุนสูงตามจำนวนผู้เข้ามาใช้งานในแพลตฟอร์ม

 

ตัวอย่างรูปแบบโมเดลธุรกิจการสร้างแอปเปิ้ลสโตร์(Apple store)ของบริษัทแอปเปิ้ล เพื่อจำหน่ายแอพพลิเคชั่น หนังสืออีบุ๊ค เพลง ภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล โดยการเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 30 ของการขายสินค้าแต่ละชนิด ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไอพอด ไอโฟนไอแพด และแมคบุ๊ค ของบริษัทตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ พฤติกรรมวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เกิดความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าประเภทบันเทิงและความรู้โดยการซื้อผ่านแอปเปิ้ลสโตร์ด้วยบัตรเครดิต ขอเพียงมีชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน(Password) เท่านั้น

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (CS)คือลูกค้าที่นิยมซื้อสินค้าในรูปดิจิตอล สาวกของบริษัทแอปเปิ้ล ส่วนหุ้นส่วนการค้าหรือเจ้าของสินค้า ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) เจ้าของลิขสิทธิ์และร้านจำหน่ายหนังสืออีบุ๊ค เพลง ภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล

 

คุณค่าที่ส่งมอบลูกค้า (VP)ผ่านระบบปฏิบัติการไอโอเอส(ios) มีความปลอดภัยสูงสุด ไม่สามารถเจาะเข้าไปขโมยเอาข้อมูลบัตรเครดิตได้ ถ้าไม่ทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบดังกล่าวสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทแอปเปิ้ล

 

ช่องทางการจัดจำหน่าย (CH) ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไอพอด ไอโฟน ไอแพด และแมคบุ๊ค

 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CR) คือความไว้วางใจในแอปเปิ้ลสโตร์ และความพึงพอใจจากความสะดวกสบายในการค้นหาและซื้อสินค้ามากมายในรูปดิจิตอล

 

แหล่งที่มาของรายได้ (RS)ได้แก่ ค่าธรรมเนียมร้อยละ 30 ของการขายสินค้าแต่ละชนิดในแอปเปิ้ลสโตร์

 

ทรัพยากรหลักที่จำเป็น (KR) คือแพลตฟอร์มในแอปเปิ้ลสโตร์ และระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios) ไปยังระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของธนาคารแต่ละแห่งที่ทำธุรกิจการเงินร่วมกับบริษัทแอปเปิ้ล

 

กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ(KA)ผ่านการจัดการแพลตฟอร์ม (Platform management) การรักษาและพัฒนาระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios)

 

หุ้นส่วนหลัก (KP)คือผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่

 

โครงสร้างต้นทุน (CS) คือต้นทุนการจัดการแพลตฟอร์ม (Platform management)การรักษาและพัฒนาระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios)

 

ข้อดีคือ เป็นเทคโนโลยีใหม่ ปลุกกระแสร้านค้าปลีกบนออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios) ในระยะแรกไม่มีคู่แข่งขัน ทำให้ธุรกิจมีผลกำไรงดงาม

 

ข้อเสียคือ แอปเปิ้ลสโตร์มีช่องทางจำกัด อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไอพอด ไอโฟน ไอแพด และแมคบุ๊คของบริษัทแอปเปิ้ลเท่านั้น ดังนั้นยอดจำหน่ายสินค้าในรูปดิจิตอลขึ้นอยู่กับการจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=588875

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 29 ความสำเร็จทางธุรกิจ

ความสำเร็จทางธุรกิจ

ความ สำเร็จทางธุรกิจไม่ใช่เกิดจากการเรียนหนังสือเก่ง โชคช่วย เก็งกำไรเรื่องหุ้นและทอง สัมปทานหรือประมูลกับหน่วยงานราชการ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน บางคนพร่ำบ่นถึงโชคชะตาตนเอง ไม่เกิดมาเป็นลูกคนร่ำรวย จะได้มีเงินลงทุนธุรกิจจากพ่อแม่ มีหน้าตารูปหล่อและสวยงาม หุ่นดี อาจได้เป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ มีน้ำเสียงไพเราะเป็นนักร้องชื่อดัง ไม่ต้องลำบากเกิดมาเป็นคนต่ำต้อย เป็นมนุษย์เงินเดือน ไม่พอใช้จ่ายเมื่อสิ้นเดือน บางคนโทษไปถึงบุพการี เกิดมาหัวสมองไม่ดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่ได้เรียนแพทยศาสตร์ อาชีพรายได้งดงาม มีเกียรติ์ศักดิ์ศรี เป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคมไทย มองไปรอบด้านไม่มีดีอะไรสักอย่างเดียว รอคอยโชคชะตา ซื้อหวยรัฐบาลทุกครั้งเพื่อให้ถูกรางวัลใหญ่ สมัยวัยรุ่นหน้าตาดีหน่อย ไปประกวดร้องเพลงและทดสอบหน้ากล้อง โชคไม่เคยเข้าตนเอง ตกรอบอยู่ร่ำไป รอคอยโอกาสเสมอว่าสักวันต้องมีวันนั้นเป็นของตนเอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหน เล่าลือกันว่าให้พรผู้ไปกราบไหว้กันถ้วนหน้าก็ดั้นด้นไปขอให้ช่วยตนเองมีโชค ลาภวาสนา สุดท้ายไม่ได้สิ่งสมดังปรารถนา เริ่มโทษว่าตนเองทำบุญมาไม่ดี ให้คนรอบข้างสงสาร หวังเพียงยื่นเศษเงินให้ประทังชีวิต หรือกู้หนี้ยืมสินไปทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ ไม่เกิดผลตอบแทนกลับคืน สุดท้ายลงเอยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นภาระทุกข์หนัก จินตนาการเรื่อยเปื่อย รอคอยความหวังลมแร้ง ไม่คิดลงมือทำอย่างจริงจัง เคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นตลอดเวลา ไม่เคยคิดปรับเปลี่ยนความคิดในแง่บวกหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เข้าข่ายไม่ขยันแล้วยังโง่อีก กลายเป็นคนไม่มีความสุขกับชีวิต ค้นหาตัวตนไม่เจอ และอิจฉาคนอื่นที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ก่อน อื่นต้องปรับทัศนคติตนเองใหม่ หัดรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบเบื้องต้น สิ่งใดไม่เคยทำต้องฝืนทำ บอกในใจให้มีพลังในการทำสิ่งนั้น ยิ่งสมัยนี้เกิดมาเป็นลูกโทนหรือลูกคนเล็ก พ่อแม่ทุ่มเทและตามใจเป็นอย่างมาก เด็กไม่เคยทำงานบ้าน ไม่เคยออกไปทำงานช่วงปิดเทอม มีแต่ความสบาย พ่อแม่ทำเองเสียหมด ให้ลูกเรียนหนังสืออย่างเดียว ความคิดอ่านไม่มี คอยให้ผู้ใหญ่พร่ำสั่งสอนอย่างเดียว เมื่อไม่ได้ดังใจปรารถนาก็เรียกร้องความสนใจ พูดให้น่าสงสาร น่าเห็นใจ สุดท้ายย้ำเตือนด้วยการร้องไห้กลายเป็นผู้ใหญ่แต่หัวใจเด็กเล็ก เลี้ยงไม่รู้จักโต เมื่อไม่มีจิตสามัญสำนึกของคนทั่วไป รับผิดชอบตนเองไม่ได้ ไม่มีวุฒิภาวะ แล้วจะไปทำธุรกิจได้อย่างไร ต้องไปรับผิดชอบชีวิตคนอื่นที่เป็นลูกน้อง และการบริหารกิจการให้เจริญรุ่งเรืองย่อมเป็นไปไม่ได้

ภาย หลังปรับเปลี่ยนความคิดตนเอง มองโลกในแง่บวก ฝึกวินัยตนเองมีนิสัยอดออมและทำด้วยตนเองทุกอย่าง ทั้งหน้าที่งานบ้านและรับผิดชอบต่อพ่อแม่ สิ่งที่กระทำคือหมั่นควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่ให้เป็นผู้โกรธง่าย หรือตัดสินใจด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล เลิกใช้เหตุผลส่วนตัวมาทำให้ตนเองเป็นเด็กอีกต่อไป บอกพ่อแม่ว่าไม่ต้องดูแลตนเองเหมือนเด็กเล็ก คนที่ลาออกจากงานเนื่องจากความเบื่อหน่าย แก้ไขปัญหาในหน้าที่การงานไม่ได้จนเกิดความเครียดสะสม คิดลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่วิธีการถูกต้อง การทำธุรกิจมีปัญหาหลายอย่างต้องแก้ไข ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสลับซับซ้อนและรับผิดชอบมากมาย เข้าทำนองหนีเสือปะจระเข้ ลองคิดดูปัญหาไม่กี่เรื่องในหน้าที่การงานตนเอง เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องในฐานะผู้ประกอบการ อีกทั้งการเป็นเถ้าแก่ประกอบธุรกิจ ไม่ใช่เป็นกันได้ทุกคน แม้แต่ผู้จัดการด้านการตลาด เคยทำยอดขายได้ทะลุเป้าทุกเดือน เกิดไม่พอใจที่ถูกเจ้าของกิจการตำหนิติเตียนในเรื่องเล็กน้อย ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีความเหมาะสมในตำแหน่งผู้จัดการมากกว่าเป็นนักธุรกิจและผู้ลงทุน เสียเอง ความถนัดและเชี่ยวชาญในแต่ละบุคคลจึงไม่เหมือนกัน ถ้าเรื่องใดไม่ตรงกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และจริตนิสัยตนเองก็อาจทำไม่ได้ ความมีจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการ(Entrepreneurial spirit) ย่อมแตกต่างเช่นเดียวกัน ไม่อาจมีกันได้ทุกคน จึงต้องหมั่นสำรวจรอบด้านว่าตนเองมีความเหมาะสมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด การรู้จักตนเองย่อมทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องที่เชี่ยวชาญได้เช่นกัน บางคนเก่งด้านการบริหาร มีความเป็นผู้นำ (Leadership) มอง ภาพรวมขององค์กร และรู้จักเลือกใช้ผู้ที่มีความสามารถ ก็อาจมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief executive officer) ไม่จำเป็นต้องมาเป็นผู้ประกอบการหรือเถ้าแก่เสียเองซึ่งอาจล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ และขาดทุนจนต้องปิดกิจการ

เมื่อ พัฒนาและปรับปรุงตนเองจนมีวุฒิภาวะรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฝึกวินัยเป็นอย่างดีมองโลกในแง่บวก และมีความเป็นผู้นำ ขั้นต่อไปต้องหมั่นสังเกตว่าตนเองเป็นคนอย่างไร มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำหรือไม่ ในการชักจูงคนอื่นให้คล้อยตาม ยึดหลักความคิดเห็นตนเองหรือจิตวิสัย/อัตวิสัย(Subjective personality)หรือเป็นคนยึดหลักความเป็นจริง ข้อเท็จจริงหรือวัตถุวิสัย/ปรวิสัย (Objective personality) ถ้า เป็นคนมีนิสัยเอาเหตุผลตนเองเป็นหลัก ไม่ฟังความเห็นคนอื่น และไม่สนใจข้อเท็จจริง ย่อมไม่อาจสร้างทีมงานได้ การทำธุรกิจจึงล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ ต้องทำการฝึกหัดตนเองเป็นคนที่ยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก คนที่ยินยอมฟังเหตุผลผู้อื่นโดยอิงกับข้อมูลเป็นจริง ไม่ใช่ผู้ที่ต้องสูญเสียความมั่นใจตนเอง แต่เป็นผู้ที่พร้อมปรับเปลี่ยนองค์กรเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ

การเป็นผู้ประกอบหรือเถ้าแก่มืออาชีพ นอกจากคุณสมบัติ ส่วนตัว (วุฒิภาวะรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ วินัย และความมัธยัสถ์)นิสัยใจคอ (มีความเป็นผู้นำและการมองโลกในแง่บวก) และบุคลิกภาพ (ยึดหลักข้อเท็จจริง หรือวัตถุวิสัย/ปรวิสัย)ดังกล่าวข้างต้น มุมมองก็เป็นสิ่งสำคัญ การมองแบบแยกย่อยโดยใช้สมองซีกซ้ายซึ่งใช้หลักตรรกะ (Logic)ส่วน ใหญ่เป็นพวกเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์และการคำนวณไม่อาจมองสถานการณ์ในภาพรวม ของธุรกิจได้ หรือต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพการทำงานและทิศทางขององค์กรว่าควรทำอย่างไร ผู้ประกอบการจึงต้องใช้สมองซีกขวา เกี่ยวกับอารมณ์ (Emotion)เป็นการมองในภาพรวม ส่วนใหญ่เป็นพวกศิลปะ นักตกแต่งและออกแบบที่ใช้สมองส่วนนี้ การเป็นนักธุรกิจจึงต้องใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย ส่วนพนักงานต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน ให้ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา ส่วนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เชื่อมโยงเรื่องราวซับซ้อน ต้องใช้สมองทั้งสองซีกซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจการทำให้ธุรกิจเจริญ เติบโต การขยายธุรกิจ การเลือกใช้ผู้บริหารและทีมงาน การพัฒนาสินค้าและบริการ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนงานตามสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

เมื่อ สำรวจตนเองว่ามีคุณสมบัติส่วนตัว นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ และมุมมองครบถ้วน เหมาะสำหรับจิตวิญญาณแห่งผู้ประกอบการท่านก็พร้อมในการเป็นนักธุรกิจเต็มตัว ก่อนอื่นต้องเอาตนเองเป็นที่ตั้งก่อน สนใจเรื่องอะไร มีไอเดียน่าสนใจอย่างไร ตลาดและคู่แข่งขันมีมากน้อยเพียงไร ยอดขายเท่าไหร่ บางตลาดมีลูกค้ามากมาย แต่คู่แข่งน้อยรายและไม่มีการสร้างแบรนด์ชัดเจน เช่น สาหร่ายทอดกรอบ ในอดีตสิบปีที่ผ่านมา ไม่มีการสร้างแบรนด์แข็งแกร่งออกมา ปัจจุบันเกิดแบรนด์เถ้าแก่น้อย เป็นต้นหรือเป็นการสร้างนวัตกรรมออกมาใหม่ ดีกว่าสินค้าและบริการในท้องตลาด เช่น ไอพอด (Ipod) ไอแพค(Ipad) ไอโฟน(Iphone)เป็น ต้น หรือเป็นมุมมองที่เห็นพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้ประกอบการบริษัทค่ายเพลง ผลิตนักร้องในสังกัดและเพลงออกมาจำหน่าย ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อก (เทปเพลง แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) กลายมาเป็นระบบดิจิตอลจำหน่ายเพลงผ่านทางร้านค้าไอทูน (Itune store) และเว็บไซด์(Website)โดย ลูกค้าเลือกเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งชุดเพลงที่เคยจำหน่ายมาในอดีต และมีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงค่อนข้างมาก มีการลักลอบปั๊มแผ่นเพลงปลอม ทำให้บริษัทค่ายเพลงสูญเสียรายได้มหาศาล เถ้าแก่ได้ประกาศนโยบายบริษัทใหม่จากดั้งเดิมผู้ผลิตเพลงมาเป็นบริษัทผู้ ผลิตความบันเทิง ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ เพลง เจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างประเทศ เจ้าของทีวีดิจิตอล วิทยุ เป็นต้น นักขาย (Sale force) ที่เปิดบริษัทของตนเองในลักษณะบีทูบี (B2B, Business-to-Business)ติดต่อ กับบริษัทในลักษณะจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมคือ เป็นตัวกลางในการรับสั่งทำสินค้าพิเศษที่ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไป บริษัทลูกค้าต้องการนำไปแจกกับลูกค้าของตนเองในงานกิจกรรมตลาด เช่น สัมมนา งานอีเว้นท์(Event marketing)การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้แทนจำหน่าย การส่งเสริมการขาย เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าของใช้พวกกระเป๋า ปากกา สมุดโน้ตเล่มหนา มีโลโก้บริษัทลูกค้าติดไว้ โดยต้องมีการติดต่อลักษณะสเปคสินค้า เพื่อเสาะหาโรงงานผลิตให้ทันกับวันงานบริษัท เมื่อมีสินค้านำเข้าราคาถูกจากประเทศจีน และบริษัทลูกค้าสามารถเปิดเว็บไซด์ค้นหาโดยตรง จึงได้สินค้าคุณภาพเดียวกัน แต่ราคาประหยัดกว่า ธุรกิจสินค้าพรีเมี่ยมเริ่มมีปัญหา นักขายมีทักษะในการจูงใจคนให้ซื้อสินค้าและบริการ การผันตนเองไปขายสินค้าประเภทอื่นได้ไม่ยาก เช่น ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับสินค้าพรีเมี่ยม หรือสินค้ามูลค่าสูงให้ผลตอบแทนงดงาม เป็นการขยายมุมมองตนเอง ไม่ใช่จำกัดอยู่ในสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง บริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง ขยายสาขาออกไปทั่วประเทศและเกือบทุกชุมชน มีหน่วยงานในการซ่อมบำรุงร้านค้าทั้งห้องน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตกแต่งดีไซน์ และโรงเรียนฝึกอบรมเฉพาะพนักงาน ปัจจุบันหน่วยงานซ่อมบำรุงได้พัฒนาขึ้นเป็นบริษัทในเครือ ให้บริการในบริษัทตนเอง ในเครือบริษัท และนอกบริษัททั่วไป ส่วนโรงเรียนฝึกอบรมได้กลายเป็นมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรปริญญาตรีและโท ให้ความรู้พนักงานเรียนและควบคู่การทำงานไปด้วย เปิดให้นักเรียนและนักศึกษาทั่วไปเข้าเรียนได้ เน้นการเรียนในห้องเรียนและการปฏิบัติงานเป็นการกระจายธุรกิจออกไป(Diversification)ทั้งนี้ขึ้นกับการบริหารทรัพยากร(Enterprise resource planing) และความสามารถหลักขององค์กร(Core competency) ของหน่วยงานนั้นด้วยเป็นการเพิ่มรายได้จากการขยายธุรกิจ

บัณฑิต ผู้จบใหม่หรือมนุษย์เงินเดือนมักถูกชักจูงให้ไปลงทุนในตลาดทุน เล่นหุ้นและเล่นทองคำ โดยโฆษณาชวนเชื่อว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากธนาคาร มีการสัมภาษณ์คนหนุ่มสาวอายุไม่มาก ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในหุ้น ถ้ามีการลงทุนที่ดีส่งผลต่อการลงทุนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว อาจกลายเป็นตัวเลขหลักสิบล้านบาท ในที่สุดเป็นผู้มีอิสรภาพทางการเงินได้ ไม่ต้องทำงานไปชั่วชีวิต มีเงินปันผลและรายได้จากการขายหุ้น เมื่อไปสอบถามพวกที่เคยเล่นหุ้น ส่วนใหญ่เจ็บตัวทั้งสิ้น หน้าเก่าเลิกเล่นกันหมด มีแต่คนหนุ่มสาวหน้าใหม่เข้ามาเล่น อยากรวยทางลัด โดยไม่ต้องทำงานที่น่าเบื่อหน่าย ในที่สุดกลายเป็นแมงเม่าเข้ากองไฟ หลายคนหมดเนื้อหมดตัว เงินออมก็หมดไป บางคนได้รับมรดกจากพ่อแม่หลายล้านบาท ไปเข้าคอร์สอบรมการเล่นหุ้นจากสถาบันมีชื่อเสียง ไม่นานก็ขาดทุนหมดตัว ต้องทำลายชีวิตตนเอง ไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายดาย ยิ่งเป็นธุรกิจเก็งกำไรตลาดหุ้น ไม่ว่าการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว ผลตอบแทนมาก ความเสี่ยงยิ่งเพิ่มขึ้น (High risk high return)

ผู้ ประกอบการหรือเถ้าแก่หลายคนมีความคิดในการทำธุรกิจง่ายเกินไป บางคนเป็นพ่อค้าคนกลาง อยู่ในธุรกิจซื้อมาขายไป เปิดบริษัทประมูลกับโครงการรัฐบาล รับสัปทานต่างๆ โดยคิดว่าเมื่อชนะบริษัทอื่น ตนเองสามารถจ้างคนอื่นทำแทนได้ เกิดการจ่ายเงินใต้โต๊ะกับผู้มีอำนาจเซ็นต์ใบอนุญาตบริษัทที่ไม่ชนะการ ประมูลต่างออกมาร้องเรียน ให้ข่าวสื่อมวลชนไปในแนวทางมีการสมรู้ร่วมคิด คอรัปชั่นกันจนเป็นเรื่องอื้อฉาว นโยบายของรัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือ การคิดรวยทางลัดแบบเสือนอนกิน ไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติอาจเกิดความขัดแย้ง ฟ้องร้อง และถูกสอบสวนเอาความผิดได้

ความ เป็นผู้ประกอบการแท้จริงคือ การผลิตสินค้าและบริการขึ้นมา มีการจ้างพนักงานขึ้นมาตามความจำเป็นของลักษณะธุรกิจนั้น อาจเป็นตลาดใหม่หรือตลาดเดิมที่ส่วนแบ่งการตลาดมาก สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ เมื่อมีคุณสมบัติ นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ และมุมมองครบถ้วน เหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการ ต้องถามตนเองว่าชอบอะไรเป็นพิเศษ มีความรู้ในเรื่องนั้นดีหรือไม่ เสาะหาเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่ใด ปัจจุบันความรู้อยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัส สามารถเรียนรู้ค้นคว้าในกลูเกิ้ล ยูทูป เว็บไซด์ของผู้เชี่ยวชาญ บล็อกของนักวิชาการ ชั้นเรียนในออนไลน์ หนังสืออีบุ๊ค เปิดให้ดูฟรีมากมาย ขึ้นอยู่กับตนเองมีความสนใจและขวนขวายมากน้อยเท่าไหร่เรียนความรู้ทั่วไป เชิงธุรกิจด้วยตนเอง ด้วยการค้นหาเอกสารบทสรุปคำบรรยาย วิดีโอจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย และนักบริหารมืออาชีพในกลูเกิ้ล ยูทูป เพื่อศึกษาทฤษฎีและเครื่องมือในการบริหารงาน เช่น การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ เป็นต้น เกิดรูปจิ๊กซอต่อกันเป็นภาพรวมทางธุรกิจ(ใช้สมองซีกขวา) ถือว่าเป็นความรู้เชิงทฤษฏีและบริหาร (Explicit knowledge) เป็นการประหยัดเวลาและได้ความรู้บริหารธุรกิจอย่างรวดเร็ว(Learning by yourself) บางคนอาจเริ่มต้นลงทุนไปเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปริญญาโท(MBA, Master of Business Administration) หรือเรียนคอร์สหลักสูตรหลายเดือน (Mini MBA) เพื่อเรียนรู้แต่ละวิชาของธุรกิจ (ใช้สมองซีกซ้าย) เป็นความรู้พื้นฐานเพื่อความเข้าใจและต่อยอดในธุรกิจตนเอง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หากมีเงินทุนและเวลาเพียงพอ(Continuous learningin class) ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จหลังเรียนจบมาแล้ว ไปพิจารณารายละเอียดส่วนย่อยมากเกินไป เมื่อต้องตัดสินใจธุรกิจในบางเรื่อง ไม่สามารถมองเห็นภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกับส่วนย่อยเข้าด้วยกัน เนื่องจากเคยชินกับการเรียนรายวิชาในชั้นเรียนมากเกินไป ส่วนเถ้าแก่ความรู้ไม่สูง เขาเห็นภาพรวมมาตลอดชีวิต ล้มเหลวจากธุรกิจก็ลุกขึ้นยืนได้อีก เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ทางตรง สอนใจตนเองว่าไม่ทำผิดพลาดเช่นนั้นอีก เรียนรู้จากการทำงานก็สามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้(Learning by doing)เมื่อท่านเรียนรู้ในภาพรวมจนเห็นชัดเจน ต่อไปคือการเรียนรู้เชิงลึกเฉพาะด้าน (ใช้สมองซีกซ้าย) อาจได้จากการทดลองในสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจ หมั่นไปอบรมและฝึกฝนวิธีการผลิตขึ้นมา ไปดูงานของบริษัทอื่น หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ จนกลายเป็นความสามารถหลักส่วนตัว(Personal core competency)เกิดความรู้เฉพาะตนเอง (Tacit knowledge)ขึ้นมาเพื่อนำไปผลิตสินค้าและบริการต้นแบบ (Prototype)หรือ เกิดจากการระดมสมองของทีมงานซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญหลายสาขา อายุมากน้อยต่างกัน ตั้งแต่พนักงานผู้ฏิบัติงาน ผู้จัดการระดับต้นถึงกลางและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างรูปแบบโมเดลธุรกิจใหม่(New business model)ทำให้เกิดการสร้างธุรกิจเป็นรูปธรรม ขั้นตอนต่อไปต้องคำนึงถึงเป้าหมายดังต่อไปนี้

  1. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel distribution)

ผู้ ประกอบการหรือเถ้าแก่ต้องทราบลูกค้าเป้าหมายคือใคร อยู่ที่ไหน ติดต่อได้อย่างไร และช่องทางการจัดจำหน่ายใดเหมาะสมกับการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ(Cost benefit efficiency)เช่น ร้านอาหารเน้นทำเลสถานที่ประเภทตึกแถว ในห้างสรรพสินค้า สวนอาหาร ติดริมถนนใหญ่หรือแหล่งผู้คนพลุกพล่าน ขนมขบเคี้ยวฝากขายในร้านค้าปลีก หลายร้อยสาขาทั่วประเทศ ผลิตเพลงอาจนำไปจำหน่ายในเว็บไซด์ ไอทูน และโปรโมทผลงานลงในยูทูป ผลิตแอพพริเคชั่นไปจำหน่ายในแอปเปิ้ลสโตร์ของบริษัทแอปเปิ้ล เพลย์สโตร์ของบริษัทซัมซุง และกลูเกิ้ลเพลย์ของบริษัทกูลเกิ้ล ผลิตน้ำหอมสมุนไพรจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรูหรา อีคอมเมิร์ซในเว็บไซด์ของตนเอง และส่งออกไปต่างประเทศในแถบยุโรปโดยไปกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

ช่อง ทางการจัดจำหน่ายถือว่าสำคัญที่สุด ถ้าตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตรวดเร็ว เป็นช่องทางเพิ่มรายได้และสะสมทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคต
ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=588875

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 28 เรื่อง 4 C (Convergence marketing, Customer Value, Channels, Communication)

4 C (Convergence marketing, Customer Value, Channels, Communication)

การตลาดยุคใหม่ เริ่มมีแนวทางกลยุทธ์ออกมาเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันเสมอ ไม่มีใครต้องการเป็นผู้ตามในท้องตลาด ถ้าไม่ได้เป็นผู้นำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในหมวดสินค้าชนิดนั้น ขอให้มียอดส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงและเกาะกลุ่มกับผู้นำสินค้า หรือไม่ได้กำไรมากมาย แต่ขอให้ลูกค้ามาอุดหนุนจำนวนมาก แบรนด์อยู่ในใจของลูกคู่ตลอดไป เหนือกว่าคู่แข่งขันทั้งสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ กลยุทธ์ใหม่ได้ถูกนำออกมาใช้เพื่อกีดกันและเอาชนะการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา อาทิ พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเป็นเลิศ การควบรวมสินค้าในเครือเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบคุณค่าหรือผลประโยชน์สูงสุด สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรงไปถึงผู้บริโภค เพิ่มอำนาจร้านค้าปลีกตนเองในการเจรจากับผู้จัดหาสินค้า เพิ่มช่องทางและทางเลือกให้ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกจับจ่ายสินค้าได้สะดวก การส่งเสริมการตลาดที่โดนใจลูกค้า การสื่อสารการตลาดแบบมีประสิทธิภาพถึงกลุ่มลูกค้า โฆษณาสินค้าที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อทันที

กลยุทธ์ทุกอย่างสามารถปรับใช้ได้ กับธุรกิจใหม่ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับใครมองพฤติกรรมผู้บริโภคออก ส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์อย่างไรกับลูกค้า เห็นช่องว่างการตลาดหรือไม่ เคยมีพนักงานบริษัทรายหนึ่ง ชอบการทำขนมคุ๊กกี้และมีรสชาติเอร็ดอร่อย เขาไปสำรวจตลาดพบว่าขนมเค็กกี้มีหลายแบบตั้งแต่ราคาต่ำถึงสูง ถ้าราคาสูงเป็นยี่ห้อแบรนด์มีชื่อเสียง บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสวยงาม เก็บสินค้าไว้ได้นาน ส่วนขนมคุ๊กกี้ราคาต่ำเก็บรวมกันในขวดโหลดหรือภาชนะขนาดใหญ่ เวลาลูกค้าซื้อใช้วิธีหยิบใส่บรรจุถุง เขาทดลองทำขนมคุ๊กกี้ผลไม้ต่างๆ บรรจุใส่กล่องพลาสติกผูกโบว์ให้ดูสวยงาม มีคุณค่าในสายตาผู้บริโภคทั่วไป จำหน่ายในราคาถูกมากเกือบเท่าต้นทุน ราคาต่ำกว่าขนมคุ๊กกี้ทั่วไป ถือว่าเป็นการทำตัวอย่างสินค้าแจกในราคาเท่าทุนหรือกำไรเล็กน้อย(Cost leadership)เพื่อทดสอบความพึงพอใจและการตอบรับจากลูกค้า ปรากฎว่าขายดิบขายดี ขั้นตอนต่อไปคือการทดลองหาราคาที่เหมาะสมให้อยู่ได้ทั้งผู้ผลิต ลูกค้า และสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ตลอดจนสร้างแบรนด์ในโอกาสต่อไปสิ่งสำคัญคือไม่เปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอื่นที่ ไม่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุน มาตรฐานสินค้าคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณภาพวัตถุดิบและรสชาติเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้าอาจไม่ซื้อได้ ใช้วิธีปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าแพ็กเกจ ขนาดแตกต่างกันเพื่อจำหน่ายหลายราคา ภายหลังได้ราคาเหมาะสมในการแข่งขันท้องตลาด

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีปัญหาเรื่องเงินทุน กระแสเงินสด ส่วนใหญ่เป็นลักษณะรับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อ หรือเช่าหน้าร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าซื้อมาขายไป เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ น้ำท่วม หรือความขัดแย้งทางการเมือง ผู้บริโภคเกิดความกังวล ไม่ใช้จ่ายเงินโดยไม่จำเป็น หากภาวะวิกฤตดังกล่าวเกิดเนิ่นนานเป็นเวลาหลายเดือน ย่อมส่งผลให้ธุรกิจดำเนินการไม่ได้ ดังนั้นสิ่งจำเป็นสูงสุดคือ ต้องหาช่องทางการจัดจำหน่าย(Distribution channel)ใหม่ที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา มีแม่ค้ารายใหญ่คนหนึ่งรับซื้อปูมาให้พนักงานแกะและป้อนโรงงานผลิตภัณฑ์ปู แห่งหนึ่งในภาคใต้ ต่อมามีปัญหาไม่อาจป้อนโรงงานแห่งเดิมได้ จึงได้จัดทำแฟนเพจขึ้นบนเว็บไซด์สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook)จัดทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับแฟนเพจที่มาติดตามจนกระทั่งขึ้นเป็นสองแสนคน มีการสั่งซื้อปูสดขนส่งทางเครื่องบินไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของลูกค้า ภายหลังมีร้านค้าจำหน่ายเองถึงแปดสาขาในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล การสร้างกิจกรรมในแฟนเพจเป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าทั่วประเทศ

ธุรกิจขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโต รุ่งเรืองถึงขีดสุด เป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่ง สอง หรือสามในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นบริษัทมหาชน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เครือข่ายการจัดจำหน่ายมากมาย เป็นบริษัทข้ามชาติ ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ หรือไปลงทุนสาขาต่างๆ ทั่วโลก มีความได้เปรียบในการแข่งขันจากทรัพยากรของบริษัท อาทิ ผู้บริหารและผู้จัดการมีความรู้ความสามารถ (Talent people)ความน่าเชื่อในการลงทุนสูง มีการวางแผนและวัตถุประสงค์ชัดเจน มาตรการตัวชี้วัดทุกระดับ ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตทุกปี ต้องการรักษาองค์กรอยู่รอดได้ เป็นการบริหารความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในธุรกิจ(Sustainable management) ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จในอนาคต เนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งขันมากมายทุกระดับมีบริษัทร้านขายกาแฟ หรูหรา พร้อมกับขนมนานาชนิด ขยายกิจการร้านกาแฟไปทั่วโลก พนักงานมีมากมายถึงสองแสนกว่าคน ปรัชญาการทำธุรกิจคือ ต้องการส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ดีๆ กับลูกค้า ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมสะอาด มีกิจกรรมนั่งคุยกับเพื่อน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ประชุมกลุ่มย่อย คล้ายกับดื่มกาแฟอยู่ในบ้านตนเอง การตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตสูงในแต่ละปี ทำให้ผู้จัดการร้านต้องหารายได้ทางอื่นเพิ่มเติม เช่น นำสินค้าชนิดอื่นมาจำหน่ายเพิ่มเติม แม้ว่ามีรายได้สูงขึ้นในระยะแรก แต่ต่อมายอดขายเริ่มตกลงหลายสิบเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากละทิ้งแนวทางปรัชญาการทำธุรกิจของตนเองที่ต้องการส่งมอบความไว้วาง ใจ ความภาคภูมิใจ ความรัก ความมีประสบการณ์ดีที่ถ่ายทอดสายสัมพันธ์จากพนักงานมาสู่ลูกค้า สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมซึ่งเป็นการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ต่อมาเจ้าของกิจการได้กลับมาสู่ตำแหน่งผู้บริหารเช่นเดิม สามารถฟื้นฟูธุรกิจร้านขายกาแฟให้กลับมามีผลประกอบการเจริญเติบโต

กลยุทธ์อื่นที่นิยมใช้กันคือ 4 Cขึ้นอยู่กับข้อได้เปรียบหรือจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสการดำเนินงาน (Opportunities) ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน สินค้าทดแทนที่อาจมีคุณภาพดีและราคาถูกกว่า สิ่งเหล่านี้สามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ (Competitive advantage)ดังนี้

Cตัวแรก คือ Convergence marketing การรวมสินค้าในเครือบริษัทเข้าด้วยกัน เป็นประโยชน์ด้านการตลาด เพื่อผลประโยชน์ในการใช้สอย อำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน และเพิ่มความคุ้มค่ากับลูกค้า รู้สึกว่าสินค้าและการบริการไม่แพง หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในท้องตลาด มักเป็นสินค้ามีชื่อเสียง บริษัทรายใหญ่นำรวมกันเป็นแพ็กเกจ เสนอขายในราคาเดียว เช่น การนำสินค้าบริโภคและอุปโภคมารวมกันในกระเช้าของขวัญปีใหม่ จำหน่ายในราคาถูกกว่าแยกชิ้นสินค้า การสื่อสารที่ใช้ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)เป็นการรวมข้อมูลต่างๆ ในรูปข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ เกมส์ออนไลน์ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือ สมาร์ททีวีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและส่วนบุคคลของบริษัท ลูกค้าสามารถใช้สินค้าของบริษัทในการเก็บและแบ่งปันข้อมูลได้ทุกอุปกรณ์ ทุกสถานที่และทุกเวลา แอพพริเคชั่นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดาวน์โหลดลง ไปในไอโฟน สามารถไปปรากฏในไอแพคโดยไม่ต้องดาวน์โหลดซ้ำ หากมีชื่อผู้ใช้ (Username)และรหัสผ่าน (Password)เดียวกัน การจำหน่ายโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จำนวนครั้งการโทรศัพท์ และสมาร์ทโฟนเข้าด้วยกันโดยการจ่ายบริการรายเดือน การขายแพ็กเกจร่วมกับระบบวายฟาย (WiFi)เราเตอร์ (Router)และเคเบิ้ลทีวีในราคาถูกกว่า เป็นต้น

Cตัวที่สอง คือ Customer Value คุณค่าของลูกค้า ไม่เพียงทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจเท่านั้น แต่เกิดความคุ้มค่าในตัวสินค้าและบริการที่ได้รับ ไม่คิดว่าราคาแพงเกินไปคุณค่านั้นอาจเป็นความไว้วางใจ จากสินค้ามีความคงทน ไม่เสียค่าบำรุงรักษาบ่อยและแพง ขายต่อได้ราคาดี หรือเป็นคุณค่าประสบการณ์ที่ได้รับและประทับใจ จากการบริการเป็นเลิศ หรือเป็นความภาคภูมิใจรู้สึกถึงการเลื่อนสถานะ ศักด์ศรี และเกียรติยศ ทำให้ตนเองกลายเป็นบุคคลสำคัญ จากการครอบครองสินค้านั้น เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและกระบะของค่ายญี่ปุ่นได้รับความไว้วางใจทั่วโลก ยอดจำหน่ายสูงทุกปี หรือรถยนต์อีโคคาร์ ประหยัดน้ำมัน ราคาไม่แพง คันเล็ก มีความคล่องตัวสูงในเมือง ขายดีหลายแสนคันในประเทศไทย ร้านกาแฟหรูหราขยายสาขาไปทั่วโลก ได้ส่งมอบประสบการณ์และความรักผ่านตัวสินค้าและบริการ กระเป๋าถือและนาฬิกาแบรนด์เนมเป็นเครื่องประดับที่สร้างความภาคภูมิใจกับ เจ้าของในการออกงานสังคม เป็นจุดเด่นให้ผู้คนสนใจเป็นพิเศษ เป็นต้น
ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=588875

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 28 การคัดเลือกคู่ครอง

การคัดเลือกคู่ครอง

การคัดเลือกคู่ครอง ส่วนใหญ่ต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ สมัยก่อนจึงมีการหมั้นหมายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือเด็กเล็กในระหว่างเพื่อนสนิท เครือญาติห่างๆอาจมีผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกันและด้วยเหตุผลอื่นใดตามที่ยกขึ้นมาอ้าง พ่อแม่เป็นผู้อาบน้ำร้อนมาก่อน มีประสบการณ์มากกว่าลูก ไม่อยากให้เจอคู่ครองไม่ดี ไม่เหมาะสมกัน เป็นภาระผูกพันให้เดือดร้อนและรับผิดชอบไม่มีที่สิ้นสุด ลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ แต่งงานไปกับคนที่ทางบ้านจัดหาและแนะนำให้ ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงมาไม่มีโอกาสได้เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการหย่าร้าง ทำมาหากินและอยู่ด้วยกันจนลูกหลานเต็มบ้านเมือง

ในยุคปัจจุบัน การคัดเลือกคู่ครองตั้งอยู่บนพื้นฐานความรัก ไม่ใช่การคลุมถุงชนที่ผู้ใหญ่สองฝ่ายเห็นชอบเหมือนยุคก่อน ถ้ามีก็อาจค่อนข้างน้อยหรือเป็นการแนะนำให้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงรู้จักกัน ไปเรียนรู้นิสัยใจคอว่าไปด้วยกันได้เสียก่อน งานพิธีมงคลสมรสจึงเกิดขึ้น มักเกิดกับคู่บ่าวสาวเริ่มอายุมาก มีฐานะร่ำรวย พ่อแม่สองฝ่ายอาจเป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีน นักการเมือง หรือชนชั้นสูง ไม่ต้องการให้ลูกหลานครองตัวเป็นโสด เป็นสาวทึนทึก ถูกวิพากวิจารณ์ในทางไม่ดีให้เสียชื่อวงศ์ตระกูล และมีความเป็นห่วงใยว่าเมื่อพ่อแม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว ลูกจะได้มีคนดูแลตลอดไป เป็นสิ่งน่ายินดีและชื่นชมกับผู้พบเห็นเป็นสักขีพยานในงานพิธีวิวาห์ เหมาะสมกันทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ วงศ์ตระกูล ฐานะ และผลประโยชน์ร่วมกัน มักประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและธุรกิจอย่างสูง คู่สมรสเป็นคนดี เชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่เป็นอย่างดี ไม่ใช่การคลุมถุงชนกันเสียทีเดียว ต่างฝ่ายต้องมีความเข้าใจและความรักต่อกันบ้าง ไม่เช่นนั้นคงปฏิเสธตั้งแต่เริ่มคบกัน ยุคปัจจุบันจึงมีความแตกต่างจากยุคสมัยก่อนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา

นอกจากทัศนคติเรื่อง การจับคู่แบบคลุมถุงชนที่กลายเป็นการแนะนำรู้จักกัน ลองคบหาเรียนรู้จิตใจกันปัจจัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาก วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศตะวันตก เกาหลี ญี่ปุ่น จีน เข้ามามากมาย มีการเลียนแบบทั้งทรงผม หน้าตา อาหารการกิน ติดตามดาราและนักร้องต่างประเทศ การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศที่ตนเองชื่นชอบ วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงไป กระแสการเปลี่ยนแปลงมาจากโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีอินเตอร์เน้ต ผู้คนติดต่อกันง่ายขึ้น เรื่องราวจากอีกขั้วโลกหนึ่งสามารถสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันที หรือผ่านทีวีดิจิลตอลทางโทรศัพท์สมาทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มองเห็นภาพ การแสดงออก การใช้ชีวิตของประเทศเจริญกว่า ทำให้ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตคล้อยตามไปในสิ่งที่เน้นวัตถุนิยม บูชาเงินทอง เห็นแก่ตัว ขาดความรับผิดชอบเกิดทัศนคติเอาอย่างในสิ่งที่ฉาบฉวย อยากได้สิ่งของมาง่ายดายโดยไม่ต้องทำงานหนักไม่มีความอดทน นิยมชื่นชอบในสินค้าหรูหรา ราคาแพง ติดแบรนด์เนม หากฐานะทางบ้านไม่ดี นิยมเอาร่างกายเข้าแลกเพื่อนำปัจจัยไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเลียนแบบค่า นิยมที่ล่อแหลมต่อวัฒนธรรมไทย เช่น เปลี่ยนคู่นอน มีเพศสัมพันธ์คืนเดียวโดยไม่รู้จักกันมาก่อน มีแฟนหลายคน อยู่ด้วยกันก่อนแต่ง หลังจากมีลูกค่อยจัดงานมงคล เป็นต้น

ถึงแม้ว่าปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก การคัดเลือกคู่ครองต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ การแอบไปลักลอบได้เสียกันหรืออยู่ร่วมกัน โดยปกปิดไม่ให้ใครทราบเรื่อง ถือว่าเป็นเรื่องเสียหาย ผิดทำนองคลองธรรม ส่วนใหญ่มักจบลงด้วยการทะเลาะวิวาท แยกทางกัน บางครั้งอาจทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลายคู่ที่ทำเช่นนี้มีความเชื่อว่า ถ้าอยู่ด้วยกันไม่รอดก็แยกทางกันทันที ไม่ต้องนัดไปหย่าขาดกันและแบ่งสินสมรสให้ยุ่งยาก เป็นวิธีสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่าย การเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ก่อให้เกิดความประมาทในชีวิต เป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ความใคร่เหนือความรักและเหตุผลอื่นใดทั้งสิ้น ส่วนใหญ่ต้องออกจากการศึกษากลางคัน ต้องอยู่แบบหลบซ่อนตัว เกรงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่พบเจอ ผู้หญิงหลายคนตั้งครรภ์ ถูกฝ่ายชายทอดทิ้ง ต้องเป็นภาระกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีอาชีพและรายได้ บางรายคลอดลูกแล้วทิ้งตามโรงพยาบาลของรัฐ เป็นเรื่องน่าอเนจอนาถกับผู้พบเห็นทั่วไป การคัดเลือกคู่ครองดังกล่าวไม่ใช่เรื่องถูกต้อง ตัดสินใจบนพื้นฐานความโง่เขลา ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบและกิเลสใฝ่ต่ำครอบงำจิตใจ ผลเสียหายย่อมตามมาอย่างคาดไม่ถึง

การคัดเลือกคู่ครองจึงเริ่มต้นด้วยการเป็นแฟน มีความรักต่อกัน ทำความรู้จักกันมากขึ้น เรียนรู้นิสัยใจคอว่าสามารถร่วมชีวิตได้หรือไม่ แต่คงไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์ต่อกันโดยอ้างว่ารักกัน ต้องยินยอมเป็นของกันและกัน เป็นเรื่องที่ฝ่ายชายยกเป็นข้ออ้างด้วยความเห็นแก่ตัว อีกทั้งเมื่อยินยอมเสียตัวไปแล้ว ย่อมเป็นที่ดูถูกและมองไม่เห็นคุณค่าของฝ่ายหญิง ผู้ชายต้องมองว่าเป็นคนใจง่าย สำส่อน ไม่รักษาความบริสุทธิ์ตนเองซึ่งเป็นที่ระบาดกันมากในหมู่ชายหญิงวัยรุ่น เป็นความเสื่อมโทรมของสังคม ไม่ใช่การคัดเลือกคู่ครอง เป็นความสนุกสนานที่อาจติดต่อโรคร้ายและเกิดผลเสียดังที่กล่าวมาข้างต้น

การคบกับใครเป็นแฟนต้องมีวิจารณญาณให้ถ่องแท้ หลายรายเห็นอีกฝ่ายหนึ่งหน้าตาดี ฐานะร่ำรวย หรือมีแนวโน้มเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ เห็นว่าสนใจตนเองก็รีบใช้วิธีการอ่อยเหยื่อ สมัครเป็นแฟนด้วย เวลาไปไหนให้พาไปกินเลี้ยงอย่างดี ซื้อเสื้อผ้าราคาแพง ตนเองไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว ใช้วิธีการหลอกล่อให้สูญเสียทรัพย์สิน เป็นพวกไม่มีความจริงใจ ไม่มีความรักให้ฝ่ายตรงข้าม เข้าข่ายพวกหลอกลวง ถ้าเป็นผู้ชายมักเจ้าชู้ หวังพิชิตพรหมจารย์ของฝ่ายหญิงหรือต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย ส่วนผู้หญิงต้องการเงินทองอย่างเดียว ไม่มีความรักให้ต่อกัน ดังนั้นจึงควรหลีกหนีให้ห่างไกล ไม่สมควรใกล้ชิดด้วย เป็นคนไม่ดี ใกล้เคียงกับพวกสิบแปดมงกุฏ มีแต่เรื่องสูญเสียตัว ทรัพย์สินเงินทอง และเดือดร้อนตลอดเวลา

บางรายเพิ่งเลิกกับแฟน อยู่ในสภาพเศร้าโศกและทำใจไม่ได้ ต้องหาใครสักคนมาปลอบใจตนเอง รักษาแผลหัวใจ ถ้าบังเอิญต้องมาพบเจอกัน เขาหรือเธออาจไม่ได้มีความรักกับอีกฝ่ายหนึ่ง เพียงแต่ต้องการเวลาคลายความเสียใจ เป็นคนเชื่อถือไม่ได้หลังจากทำใจได้สักพักหนึ่งไม่นานก็ตีจากไป จึงต้องหมั่นสังเกตว่าคนที่คบด้วย มีอาการเศร้าซึม เหม่อลอยหรือไม่ ถ้าทราบความจริงว่าไม่ได้รักจริง ต้องเลิกคบกันไป เพราะคนที่เสียใจต่อไปคือตัวเรานั่นเอง หรือถ้าคิดว่าตนเองเป็นนักบุญ มีความเมตตาสูง ต้องการปลอบใจอีกฝ่ายหนึ่งลืมอดีตเสีย กลับมาเป็นคนมีชีวิตชีวาเหมือนเดิม ถือว่าเป็นการทำบุญกุศล หากต้องการให้เขาหรือเธอเห็นความดีมารักตนเอง คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เนื่องจากไม่มีพื้นฐานความรักมาก่อน

แฟนบางคู่ทำตนชนิดลับลมคมใน การมาคบหากันอาจเนื่องจากความเห็นชอบของผู้ใหญ่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความรักจริง แต่อีกฝ่ายอาจไม่มีใจให้กันหรือเป็นคนเจ้าชู้ ชอบโกหกไปตามสถานการณ์ ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่พ่อแม่ตนเอง ปากกับใจไม่ตรงกัน เมื่อจับได้มักไม่ยอมรับ อ้างโน้นนี่เป็นประจำจนกว่าเห็นคาหนังคาเขา อย่างนี้ไม่ควรคัดเลือกมาเป็นคู่ครอง มีโอกาสนอกใจและเป็นชู้ ในที่สุดต้องหย่าขาดกัน อย่าให้ความรักมาทำให้ตนเองต้องตาบอดเลย

การคัดเลือกคู่ครองไม่ใช่เรื่องการลบล้างความผิด ผู้หญิงบางคนถูกขมขื่นโดยผู้ชายที่กำลังสนใจเธออยู่พอดี หรือแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์กันของคู่รักที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมพร้อมใจ เป็นการละเมิดทางเพศ พ่อแม่ฝ่ายชายอาจเสนอจัดพิธีมงคลสมรส แทนที่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย การทำเช่นนี้ไม่เป็นผลดีในระยะยาว เป็นการหลบเลี่ยงและปกปิดความผิดของผู้ชาย ส่วนผู้หญิงคล้ายตกบันไดพลอยโจน ต้องทนทุกข์ทรมานไปชั่วชีวิต ตลอดจนถูกใช้กำลังกดขี่ทางเพศและเอาเปรียบร่ำไป ชีวิตครอบครัวไม่เป็นสุข เพราะไม่ได้เกิดจากความรักต่อกัน แต่เป็นการได้มาด้วยวิธีการไม่ถูกต้อง มักเกิดกับวัยรุ่นที่ใช้กำลังข่มขื่นจิตใจและไม่มีความพร้อมในเรื่องแต่งงาน

เมื่อพบเจอใครสักคนต้องการเป็นคู่ครอง นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวข้างต้น มั่นใจเป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกันได้ตลอดไปจนชั่วชีวิต ต้องพิจารณาปัจจัย 4 ข้อดังต่อไปนี้

1.            มีศรัทธาเสมอกันหรือไม่ เป็นผู้มีความยึดมั่นเชื่อถือและเลื่อมใสคล้ายกันหรือไม่ อาทิ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต แต่คู่หมั้นหมายเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม หรือเป็นคนชอบสันโดษ แต่อีกฝ่ายชอบเข้าสังคม เพื่อนฝูงมากมาย ถือว่ามีความศรัทธาไม่เสมอกัน

2.            มีความประพฤติเสมอกันหรือไม่ อาทิ เป็นคนรักเดียวใจเดียว แต่คู่หมั้นหมายเจ้าชู้ ชอบเที่ยวกลางคืน หรือเป็นคนรักษาศีล แต่อีกฝ่ายผิดศีลเป็นประจำ ถือว่ามีความประพฤติไม่เสมอกัน

3.            มีความเสียสละเสมอกันหรือไม่ อาทิ เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมและเมตตาสงสารผู้อื่น แต่คู่หมั้นเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือมีฐานะร่ำรวย ไม่ให้เกียรติ์คน แต่อีกฝ่ายเป็นคนจนกว่า ไม่ชอบการดูถูกเหยียดหยาม ถือว่ามีความเสียสละไม่เสมอกัน

4.            มีปัญญาเสมอกันหรือไม่ อาทิ เป็นคนเฉลียวฉลาด ไหวพริบปฏิภาณดี แต่คู่หมั้นเป็นคนโง่เขลา หรือเป็นคนมีการศึกษาสูง แต่อีกฝ่ายหนึ่งจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือว่าไม่มีปัญญาเสมอกัน

ถ้า ท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=587235http://my.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=587235

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 27 สติแตก

สติแตก

สติแปลว่าความระลึกได้ความนึกขึ้นได้ ความไม่เผลอฉุกคิดขึ้นได้ การคุมจิตไว้ในกิจ หมายถึงอาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้ นึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วได้เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้เลินเล่อพลั้งเผลอป้องกันความเสียหายเบื้องต้นยับยั้งชั่งใจไม่บุ่มบ่ามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความไม่ประมาท

สติเป็นคุณธรรมที่เกิดเองไม่ได้ ต้อง ทำให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนรวบรวมจิตใจให้นิ่งแน่วด้วยวิธีต่างๆ เช่นการเจริญวิปัสสนาคือการฝึกตามมหาสติปัฏฐานสูตรทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาคือให้มีความรู้สึกตัวผ่านอายตนะทั้ง 6(หู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ)

สติ มีใช้ในอีกหลายความหมาย เช่น กำหนดรู้ ตระหนักรู้ ระลึกรู้สัมผัสรู้ รู้สึกตัว และอื่นๆที่ใช้ในความหมายการทำความกำหนดรู้สึกตัวในปัจจุบันต่อผัสสะใดๆที่ เกิดขึ้นมาเพื่อให้กำหนดรู้เฉพาะหน้าให้เท่าทันต่อสัมผัสตามความเป็นจริงต่อ สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้จิตเป็นอิสระต่อสิ่งที่มากระทบในฐานะเป็นเพื่อผู้เฝ้า รู้เฉยด้วยการเพิ่มการรับรู้ทางประสาทสัมผัสโดยลดการคิดนึกปรุงแต่งความ รู้สึกอื่นๆ

สติใช้เพื่อที่จะรู้เท่าทันในสังขาร 3

1.       รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว(กายสังขาร) ในอันที่จะการสร้างกรรมใดๆ นั่นคือศีล

2.       รู้เท่าทันในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต(จิตสังขาร) จนจิตเป็นอิสระจากอารมณ์ นี่คือสมาธิ

3.       รู้เท่าทันความคิดทั้งหลาย(วจีสังขาร) ว่าความคิดเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่(โยนิโสมนสิการ) นี้คือปัญญา

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี วันที่ 30 มีนาคม 2556)

สติแตก น่าจะหมายถึง การสูญเสียสติไปชั่วคราว ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจ จนต้องแสดงความโกรธอย่างเกรี้ยวกราด เผลอลืมตัวทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หน้าบึ้งตึง สายตาอาฆาตแค้น พูดจาข่มขู่ ด่าว่า ยกมือชี้หน้า ตรงเข้าทำร้ายร่างกาย ชกต่อย ลอบทำร้าย ฟันแทง ยิงปืน เป็นต้น ส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายไม่สมดุล ทำงานมากกว่าปกติคือ หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อใบหน้าเครียดเกร็ง ฮอร์โมนบางอย่างหลั่งมากขึ้น เส้นเลือดตีบและแตกได้ถ้าสติแตกบ่อยๆ เป็นประจำ ทำให้เกิดความเครียดสูง กลายเป็นคนอมทุกข์ ไม่มีความสุข ส่งผลทางอารมณ์เป็นคนโกรธง่าย หายยาก เมื่อมีใครมาพูดกระตุ้นหรือปัจจัยอื่นมากระทบ จะรู้สึกระงับอารมณ์โกรธไม่อยู่ หุนหันพลันแล่น นานวันเข้าเป็นคนซึมเศร้า เป็นโรคจิตและโรคประสาท เป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาตนเองไม่ได้ มองโลกในแง่ร้าย มักเป็นผู้ที่แก่ก่อนวัย เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นราวเดียวกัน ส่วนใหญ่พึ่งพาสิ่งอื่นมาช่วยให้ตนเองคลายทุกข์ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมีเวลามาคิดคำนึงถึงเรื่องความทุกข์ อาทิ ชมภาพยนตร์เกือบทุกวัน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไปมาเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เรื่องที่ชอบไปประเทศนั้น กินอาหารอร่อยเป็นประจำ กินเหล้าย้อมใจ เที่ยวราตรีทุกวัน ขึ้นอยู่กับตนเองว่านิยมชมชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาอาการเครียดในจิตใจ และคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำเป็นประจำคือความสุขแท้จริง จึงต้องไปแสวงหาความสุขจากวัตถุ ด้านนอกจิตใจ ทำให้สูญเสียเงินทองมากมาย ไม่อาจเก็บออมทรัพย์สินได้ รวมถึงเกิดการทะเลาะวิวาท อาจได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต เสียค่ารักษาพยาบาล สูญเสียเวลาโดยไม่จำเป็น หรือครอบครัวเดือดร้อนจากการที่หัวหน้าครอบครัวถูกจำคุกติดตะราง ชีวิตไม่มีความสุข เนื่องจากอาการสติแตก ทำไปด้วยอารมณ์ของกิเลสทั้งปวง

ตัวอย่างอาการสติแตกที่เห็นชัดเจนคือ การขับรถบนท้องถนน บางครั้งอาจมีปัญหาจราจรติดขัด ขับรถเบียดกัน หรือขับรถเร็วมาก ปาดกันไปมาด้วยความเร่งรีบ อีกฝ่ายหนึ่งโกรธจัดจึงขับปาดหน้าบ้าง เมื่อถึงทางแยกติดไฟแดง ทั้งสองฝ่ายลงมาชกต่อยกัน นำอาวุธที่หาได้มาต่อสู้ทำร้ายกัน บางคนหัวแตก ถูกตีจนน่วม ถูกไล่ยิงแทงฟันเกิดอาการบาดเจ็บและเสียชีวิต บางครั้งพยายามขับเบียดกันด้วยความเร็วสูง รถเสียหลักลงข้างทาง ชนขอบปูน หรือพลิกคว่ำกลางถนน เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ เป็นเพราะความใจร้อน โกรธและโมโหง่าย ไม่รู้จักให้อภัย ยับยั้งจิตใจตนเองไม่โต้ตอบอย่างขาดสติ

อาการสติแตกต่อมาเกิดจากโมหะ เห็นเพศตรงข้ามรูปหล่อหรือสวยงาม มักทนไม่ได้ อยากเข้าไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเรื่องความใจแตก สมัครใจ หรือเป็นชู้กับคนอื่น เป็นปัญหาครอบครัวรุนแรง หากเกิดกับผู้ชาย เป็นเรื่องของการข่มขื่น ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน เรื่องราวมักใหญ่โตในสังคมทั่วไป เมื่อเป็นการข่มขื่นและฆ่าผู้หญิงโดยเฉพาะเด็ก ส่วนใหญ่เป็นการดื่มเหล้าหรือเสพยาบ้า โดยอ้างว่าทำไปเพราะเกิดอารมณ์จากการดื่มหรือเสพความจริงตนเองนั่นแหละเป็นผู้ก่อเหตุ สติแตกได้อย่างง่ายดายแค่เห็นรูปภาพนอกเท่านั้น แม้แต่หญิงชราก็ไม่ยกเว้น มีข่าวเป็นประจำ ช่างน่าสลดใจว่ากระทำได้อย่างไร มีจิตใจโหดเหี้ยม คล้ายสัตว์ป่าในร่างกายมนุษย์

อาการสติแตกจากความโลภมาก อยากได้สิ่งของคนอื่น เป็นสาเหตุให้มิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงทรัพย์สินของผู้อื่น อาทิ ถูกรางวัลใหญ่ ต้องเสียภาษีเป็นหลักแสนบาทก่อน จึงจะได้รางวัลไป ถ้าโอนมาช้าอาจให้ผู้อื่นได้รับรางวัลแทน หรือหลอกให้หวาดกลัวว่าคนในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ ต้องโอนมาให้ด่วนเป็นค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลจึงสามารถรักษาช่วยชีวิตไว้ทันที อารามตกใจ ไม่ทันฉุกคิด ทำให้สูญเสียเงินทองมากมาย ส่วนใหญ่คนร้ายสุ่มโทรศัพท์ตามบ้านช่วงกลางวัน มีเฉพาะผู้สูงวัยเพียงคนเดียว ไม่มีลูกหลานอยู่บ้าน เนื่องจากเป็นเวลาปกติของการทำงาน

ผู้มีสติแตกได้ง่าย มักเป็นคนหงุดหงิด ใจร้อน บ่นจู้จี้จุกจิกในเรื่องราวต่างๆ ทนภาพที่เห็นหรือเสียงมากระทบถูกจิตใจไม่ได้ อ่อนไหวต่ออารมณ์และความรู้สึก ยิ่งเป็นเรื่องไม่พอใจ อาจระเบิดเป็นคำพูดด่าว่าทันที ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับผู้คนรอบตัว ผลเสียคือมีความเครียดและวิตกกังวลสูง ส่งผลให้เกิดโรคร้ายในภายหลังได้ ใบหน้าเหี่ยวย่นก่อนวัย ไม่มีรอยยิ้มให้ผู้อื่น กลายเป็นคนมองโลกในแง่ลบ ความอดทนต่ำ ไม่มีความสุขในชีวิต บั้นปลายชีวิตอาจป่วยเป็นโรคซึมโศร้า เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายหรือโรคเรื้อรัง มักรู้สึกทุกข์ทรมานมากกว่าคนปกติทั่วไป แก้ไขปัญหาตนเองไม่ได้ และตัดสินใจด้วยการฆ่าตัวตาย

ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองขาดสติสัมปชัญญะบ่อย ประการแรกต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจ ไม่ไปมองดูภาพและฟังเสียงที่รู้สึกทนไม่ได้ อีกทั้งไม่ไปปรุงแต่งความคิดจนฟุ้งซ่าน ในเรื่องราวไม่พอใจต่างๆ โดยนำมาพูดซ้ำให้คนอื่นฟัง เช่น การบริการไม่ดีของพนักงานร้านอาหาร การวิพากษ์วิจารณ์ข่าวอาชาญกรรมดุเดือด เป็นต้น ประการที่สองคือ มีสติอยู่กับตนเองตลอดเวลา หมั่นถือศีล สวดมนต์ และนั่งสมาธิภาวนา บอกกับตนเองไม่ให้กิเลสเข้าครอบงำง่ายเกินไป ขอให้มีพลังกายและใจในการระงับความรู้สึกไม่พอใจทั้งหลาย จนนำไปสู่อาการสติแตก ประการที่สาม ต้องหัดเป็นคนให้อภัยและเมตตาผู้อื่น ไม่หาเหตุผลอื่นมาล้มล้างสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ มองโลกให้สวยงามขึ้น หาเหตุผลในแง่บวกมาหักล้างความไม่พอใจตนเอง เป็นการยกระดับจิตใจสูงขึ้น ไม่เกิดอาการฉุนเฉียวง่าย ประการที่สี่ ต้องเป็นคนอยู่กับตนเองได้ หมายถึงอยู่กับบ้านได้ ไม่ออกไปไหนทุกวัน มีงานอดิเรกในบ้านก็ทำไป หลายคนอยู่กับบ้านตนเองไม่ได้ รู้สึกเบื่อหน่าย ต้องคอยออกนอกบ้านเป็นประจำ บางครั้งไปที่ไหนก็ได้เพื่อไม่ต้องอยู่บ้าน ไปดูชมภาพยนตร์ ฟังเพลงคอนเสิร์ตเป็นประจำ หรือไปห้างสรรพสินค้าเพื่อทานข้าวในวันหยุดทุกครั้ง ถ้ามีวันหยุดยาวต่อเนื่องก็ถือโอกาสหยุดไปทั้งสัปดาห์เพื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ในรูปแบบแสวงบุญก็มี ราวกับไปหายาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการเครียดและความทุกข์ในจิตใจ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีความเครียดสูง มีแนวโน้วเกิดอาการสติแตกได้ง่ายและบ่อย
 

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=587235

คมความคิด (แนวทางธุรกิจ): ร้านอาหาร

ร้านอาหาร

 

ปัจจุบันธุรกิจร้าน อาหารมีมากมายจำนวนมาก ตั้งแต่รถเข็นข้างถนน รถท้ายกระบะ แผงลอยในตลาด ร้านตึกแถว อาคารพาณิชย์หลายห้องสวนอาหาร ไปจนถึงภายในห้างสรรพสินค้าใหญ่โต บางแห่งเข้าไปอยู่ในโรงแรม ลักษณะรูปแบบภัตตาคาร

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของการทำธุรกิจจึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก ช่องทางการตลาด (Market channel) หรือทำเลสถานที่จึงขึ้นกับลูกค้าเป็นสำคัญ

 

รถเข็นส้มตำและไก่ ย่างหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับป้ายรถเมล์ มีวัตถุประสงค์คือจำหน่ายในลักษณะบรรจุใส่ถุงและห่อไปกินที่บ้าน ลูกค้าคือผู้มีรายได้ไม่สูง เป็นคนอีสาน หาเช้ากินค่ำ

 

ปัจจัยแห่งความ สำเร็จคือรสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำเลสถานที่ ถ้าไม่คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว ธุรกิจจำหน่ายส้มตำและไก่ย่างก็ล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ

 

รถ ท้ายกระบะก๋วยเตี๋ยวก็เช่นเดียวกัน ต้องมีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอกับจำนวนลูกค้า เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม นอกเหนือจากรสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำเลสถานที่

 

ร้าน แผงลอยข้าวราดแกงในตลาด ร้านข้าวมันไก่ตามตึกแถว ร้านราดหน้าอาคารพาณิชย์ ปัจจัยความสำเร็จคือ รสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำเลสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีโต๊ะและเก้าอี้ สถานที่จอดรถเพียงพอกับจำนวนลูกค้า

 

สิ่ง เพิ่มเติมคืออาหารต้องสด สะอาด และใหม่เสมอ ไม่มีอาหารเหลือค้างในแต่ละวัน อาหารอาจเป็นพิษ ทำให้ลูกค้าป่วย อาเจียน และท้องเสีย ไม่มีแมลงวันตอม แมลงสาบคลานขึ้นมา และหนูวิ่งไปมาให้ลูกค้าเห็น

ยิ่ง มีซากบางส่วนของมด แมลง แมลงสาบอยู่ในอาหาร ลูกค้าจะไม่กลับมาอุดหนุนอีกเลย มีการบอกต่อให้คนรู้จักกันทราบถึงความไม่สะอาด แม้ว่าอาหารนั้นรสชาติเลิศเลอเท่าใดก็ตาม

 

ร้าน สวนอาหาร ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าใหญ่โตภัตตาคารโรงแรม รูปแบบการทำธุรกิจซับซ้อนมากขึ้น มักเปิดหลายสาขาจนถึงหลายร้อยสาขา ชื่อเสียงของแบรนด์เป็นที่รู้จักดี มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก

ปัจจัย ที่เด่นขึ้นมาคือ วัตถุดิบอาหารต้องสด สะอาด และใหม่ตลอดเวลาหลังปรุงเสร็จ (อาหารที่ปรุงต้องทำขึ้นใหม่เสมอ) มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร เหนือกว่าคู่แข่งขัน ตลอดจนถูกปากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 

อาหารเด่นคือมีเมนูทองอะไรบ้าง ราคาสมเหตุสมผล ไม่แพงเกินไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเมนู ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่กระทบถูกความรู้สึกลูกค้า

 

รายการเมนูอาหารต้องออกแบบแคตตาล็อกสวยงาม มีรูปแบบและสีสันอาหารชัดเจนเหมือนจริง ดึงดูดอารมณ์และความรู้สึกลูกค้าให้อยากสั่งอาหารเพิ่มเติม

 

การ บริการต้องอบรมพนักงานเป็นอย่างดี รู้จักอาหารแต่ละชนิด ทราบว่าเมนูอาหารอะไรอร่อยลูกค้าชอบสั่งเมนูอะไรเป็นพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้สั่งอาหารถูกต้องตามความต้องการ พนักงานมีจำนวนเพียงพอกับลูกค้า

 

การ จัดวางเรียงโต๊ะและเก้าอี้ไม่เบียดเสียดมากไปจนลูกค้ารู้สึกอึดอัด เก้าอี้นั่งพิงสบายในการรับประทานอาหาร มีทางเดินผ่านเข้าออกระหว่างโต๊ะและเก้าอี้ไม่แคบเกินไป นอกจากนี้บริเวณทางเดินเข้าไปในร้านอาหารต้องสะดวกกว้างขวาง ไม่คับแคบหรือมีสิ่งขวางกั้น อาจทำให้ลูกค้าวัยชราสะดุดหกล้ม

 

ห้อง น้ำและห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น แบ่งออกเป็นชายหญิงคนละฝั่งของทางเดินซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดสลัว มีพนักงานคอยทำความสะอาด ทักทาย เชื้อเชิญ และอำนวยความสะดวกกับลูกค้า ไม่ควรนำห้องน้ำไปตั้งอยู่ด้านหน้าของร้าน หรือใกล้กับบริเวณรับประทานอาหาร

 

การตบแต่งร้านค้าเข้ากับเมนูอาหารของกลุ่มลูกค้า เช่น บางร้านเจ้าของชอบสไตล์แต่งร้านให้มืดสลัว แต่อาหารเป็นเมนูแบบสว่าง ไม่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสว่าง มองเห็นได้ชัดเจน

 

บริเวณ ร้านค้าต้องสะอาด ไม่มีหนูและแมลงสาบให้ลูกค้าเห็น สถานที่จอดรถกว้างขวาง เพียงพอ มีความสะดวกสบาย ระยะทางไม่ห่างไกล และเดินเข้าสู่ร้านอาหารได้โดยตรง

 

ทำเลสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ (Market channel) ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง ควรเข้าไปในห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียง หากแบรนด์ไม่มีใครรู้จัก ต้องออกมาสร้างความจงรักภักดีของสินค้าและบริการ ในบริเวณย่านลูกค้าเป้าหมาย

 

ถ้า เป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางระดับสูงจนถึงรายได้มาก ต้องเลือกเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรูหราและโรงแรมระดับห้าดาว หลังจากผู้บริโภคทั่วไปจดจำแบรนด์ได้และมีกลุ่มลูกค้ามากเพียงพอ

 

เปิด โอกาสให้ลูกค้าแนะนำการบริการของร้านอาหาร เช่น เขียนใส่กระดาษแบบฟอร์มเล็ก หย่อนลงในกล่องหน้าร้าน เพื่อจับสลากชิงโชคทุกสัปดาห์และทุกเดือน เป็นกิจกรรมโปรโมชั่นลูกค้าที่เสนอแนะกับร้านค้า

 

สิ่ง แวดล้อมภายนอกร้านอาหาร ต้องไม่เป็นแหล่งมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งสกปรก (เช่น กองขยะ ถนนขรุขระ เป็นหลุมบ่อหรือน้ำท่วมขัง พื้นที่สูงและน้ำไม่ท่วม ไฟไหม้ทุ่งหญ้า ร้านอู่ซ่อมรถยนต์ แหล่งชุมชนแออัด แหล่งสลัม) มีความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่มีคดีอาชญากรรมในย่านใกล้เคียงเป็นประจำ

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596

 

เถ้าแก่มืออาชีพ: แนวทางธุรกิจ (6)

ราคาเป็นส่วนผสมหนึ่งของการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค หากประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่า (Value) และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจำนวนเงินที่จ่ายไป เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

 

การเริ่มต้นทำธุรกิจจึงไม่ใช่มุ่งหวังการตั้งราคาสินค้าต่อชิ้น สูงสุด เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด แต่เป็นการค้นหาวิธีและออกแบบธุรกิจตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภคให้ได้ ราคาคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด

 

ราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในกรณีที่สินค้าและบริการมีความทัดเทียมกัน (แบรนด์มีชื่อเสียงเหมือนกัน) การทำโปรโมชั่นจูงใจลูกค้า อาจใช้เป็นปัจจัยรองในการตัดสินความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นในระยะยาว การบริหารต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยไม่ไปลดทอนคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

 

สินค้าราคาไม่แพง แต่หากค่าบริการซ่อมบำรุงสูงกว่าคู่แข่งขันมาก ผู้บริโภคอาจตัดสินใจไม่ซื้อสินค้านั้นได้ สินค้าและบริการจึงต้องสมเหตุผล คุณภาพถูกใจผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่งขัน

 

การทำธุรกิจเริ่มต้น ต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหน ใช้ชีวิตเป็นอย่างไร (Life style) ช่วงอายุกี่ปีเดินผ่านสถานที่ใดเป็นประจำ รายได้และฐานะทางการเงินเท่าไหร่ รสนิยมชมชอบอะไรเป็นพิเศษ ตัดสินใจใช้จ่ายด้วยเหตุผลใด

 

การสร้างคุณค่ากับลูกค้า (Customer value) และเกิดความพึงพอใจ (Customer satisfaction) อาทิ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความบันเทิง คุณค่าทางจิตใจ การช่วยให้พ้นทุกข์ ความมีเกียรติ์และศักดิ์ศรี เมื่อได้ใช้และครอบครองสินค้าชนิดนั้น

 

ในระยะยาวต้องก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ ความสุขใจของลูกค้าในการมาซื้อสินค้าและบริการมาใช้สอยเพื่อมาซื้อซ้ำบ่อยๆ กลายเป็นลูกค้าประจำ ภักดีกับแบรนด์สินค้า และเป็นหุ้นส่วนทางจิตใจหรือสาวกของผลิตภัณฑ์องค์กร

 

การทำธุรกิจให้อยู่รอดไม่ใช่เป็นผู้เก่งที่สุด แข็งแกร่งที่สุด และ/หรือร่ำรวยมากที่สุด หากแต่เป็นผู้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด

 

บริษัทยิ่งใหญ่ ระดับการบริหารซับซ้อน มีระดับชั้นสูง และการสื่อสารนโยบายให้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรใช้เวลานาน ทำให้การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทำได้ยากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

 

บริษัทใหญ่ได้เปรียบทางด้านระบบการผลิตเน้นปริมาณ (Mass production) ผลิตได้จำนวนมากในราคาประหยัดจากขนาด (Economy of scale) คือยิ่งผลิตสินค้ามาก ราคาต้นทุนยิ่งถูกลง (ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ) บริษัทเล็กจึงต้องหันไปผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche production) ในราคาสูงระดับพรีเมี่ยม (Premium price) ภายใต้ร่มเงาของสินค้าชนิดเดียวกันกับบริษัทใหญ่

 

ทำเลสถานที่ (Place) คือ การจัดหาหรือสรรหาสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง กำไร ค่าใช้จ่ายพนักงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความสะดวกในการติดต่อค้าขาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น

 

ร้านค้าปลีกหรือค้าส่ง มีลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการในย่านชุมชนมากพอในการประกอบธุรกิจ คู่แข่งขันน้อยราย ส่วนแบ่งการตลาดมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ หากเป็นร้านอาหารใหญ่โตหรือมีการขนส่งสินค้าจำนวนมาก การจราจรต้องไม่ติดขัดจนเดินทางไม่สะดวก

 

ถ้าเป็นที่ตั้งโรงงานต้องใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน การคมนาคมสะดวก สินค้าจำหน่ายในประเทศต้องไม่ไกลจากศูนย์กระจายสินค้า เพื่อขนส่งมาสาขาร้านค้าปลีกในตัวเมือง หากเป็นธุรกิจส่งออกควรใกล้กับท่าเรือน้ำลึกหรือสนามบิน

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=688596


คมความคิด: แนวทางธุรกิจ (5)

ความไม่เฉลียวฉลาดและการให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ย่อมทำให้สูญเสียเวลาไปมากมายในการวางแผนธุรกิจ

 

การวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้าในเรื่องจำเป็น ช่วยให้เงินทองไม่ขัดสน

 

เงินทองวางกองอยู่หน้าบ้าน ขึ้นอยู่กับใครมีวิธีไปหยิบมาเป็นของตนเอง

 

คนมีวินัยตนเอง ไม่นำเงินในส่วนธุรกิจมาใช้จ่ายส่วนตัว ธุรกิจย่อมเติบโตได้

 

ความคิด จิตใจ และอารมณ์เป็นอย่างไร ผลลัพธ์ภายนอกเป็นอย่างนั้น อย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงวัตถุที่เห็น ขอให้เปลี่ยนแปลงภายในเสียก่อนจึงเกิดผลดี

 

แนวทางการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องไม่หยุดนิ่งกับที่ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจตนเองตลอดเวลา

 

สร้าง สรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในธุรกิจตนเองผ่านในรูปของสินค้า บริการ การโฆษณา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดโดยตรง ให้เข้าถึงจิตใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค

 

ศึกษา กลยุทธ์และวิธีการของคู่แข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้นจนประสบความสำเร็จ

 

การมี วินัยทางธุรกิจช่วยให้เถ้าแก่ควบคุมเกมส์การแข่งขันของตนเองได้ สร้างเงื่อนไขของสัญญา กฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจจนเจริญเติบโต

 

วินัย ทางธุรกิจต้องเป็นไปในลักษณะยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนร่วมทุกคนคือ พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาและผู้ถือหุ้น การมีธรรมภิบาลก่อให้เกิดความเป็นมิตร ไม่สร้างศัตรูทางธุรกิจโดยไม่รู้ตัว ไม่เกิดกระแสต่อต้านขึ้นในสังคม ไม่ถูกประณามว่าร่ำรวยขึ้นมาเนื่องจากเอาเปรียบคนอื่น

 

การ มีวินัยทางธุรกิจที่ดีช่วยให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นยังคงได้รับการสนับสนุนธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป

 

เมื่อเริ่มแรกการทำธุรกิจ เถ้าแก่หรือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการ ต้องมีการวิเคราะห์โครงการของธุรกิจ (Industrial structure)ใครเป็นรายใหญ่ในธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ มูลค่าโดยรวมเป็นเท่าไหร่

 

ลักษณะสินค้าและบริการที่เป็นผู้นำตลาดคืออะไร มีจุดเด่นและเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด กลยุทธ์ที่มัดใจลูกค้าของเขาคืออะไร ลูกค้าคือใคร มาจากไหนเขาสร้างโมเดลธุรกิจอย่างไร
 
ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer
/view.php?id=688596
 

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 27 ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจร้านอาหาร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของธุรกิจร้านอาหาร

ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารมีมากมายจำนวนมาก ตั้งแต่รถเข็นข้างถนน รถท้ายกระบะ แผงลอยใน

ตลาด ร้านตึกแถว อาคารพาณิชย์หลายห้องสวนอาหาร ไปจนถึงภายในห้างสรรพสินค้าใหญ่

โต บางแห่งเข้าไปอยู่ในโรงแรม ลักษณะรูปแบบภัตตาคาร ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลว

ของการทำธุรกิจจึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก ช่องทางการ

ตลาด (Market channel) หรือทำเลสถานที่จึงขึ้นกับลูกค้าเป็นสำคัญ อาทิรถเข็นส้มตำและ

ไก่ย่างหน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับป้ายรถเมล์ มีวัตถุประสงค์คือจำหน่ายในลักษณะบรรจุใส่ถุง

และห่อไปกินที่บ้าน ลูกค้าคือผู้มีรายได้ไม่สูง เป็นคนอีสาน หาเช้ากินค่ำ ถ้าอาหารรสชาติอร่อย

แต่บริเวณนั้นไม่ใช่ชุมชนคนอีสาน หรืออาหารไม่อร่อยถูกใจ แม้มีคนอีสานเยอะก็อาจไม่ค่อยมี

ใครซื้อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือรสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำเลสถานที่ ถ้าไม่คำนึงถึง

ปัจจัยดังกล่าวธุรกิจจำหน่ายส้มตำและไก่ย่างก็ล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จรถท้ายกระบะ

ก๋วยเตี๋ยวก็เช่นเดียวกัน ต้องมีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอกับจำนวนลูกค้า เป็นสิ่งอำนวยความ

สะดวกเพิ่มเติม นอกเหนือจากรสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำเลสถานที่

 

ร้านแผงลอยข้าวราดแกงในตลาด ร้านข้าวมันไก่ตามตึกแถว ร้านราดหน้าอาคารพาณิชย์

ปัจจัยความสำเร็จคือ รสชาติ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายทำเลสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มี

โต๊ะและเก้าอี้ สถานที่จอดรถเพียงพอกับจำนวนลูกค้า สิ่งเพิ่มเติมคืออาหารต้องสด สะอาด และ

ใหม่เสมอไม่ใช่อาหารเหลือค้างในแต่ละวัน อาหารอาจเป็นพิษ ทำให้ลูกค้าป่วย อาเจียน และ

ท้องเสีย ไม่มีแมลงวันตอม แมลงสาบคลานขึ้นมา และหนูวิ่งไปมาให้ลูกค้าเห็น ยิ่งมีซากบาง

ส่วนของมด แมลง แมลงสาบอยู่ในอาหาร ลูกค้าจะไม่กลับมาอุดหนุนอีกเลย มีการบอกต่อให้

คนรู้จักกันทราบถึงความไม่สะอาด แม้ว่าอาหารนั้นรสชาติเลิศเลอเท่าใดก็ตาม

 

ร้านสวนอาหาร ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าใหญ่โตภัตตาคารโรงแรม รูปแบบการทำธุรกิจซับ

ซ้อนมากขึ้น มักเปิดหลายสาขาจนถึงหลายร้อยสาขา ชื่อเสียงของแบรนด์เป็นที่รู้จักดี มีกลุ่ม

ลูกค้าจำนวนมาก ปัจจัยที่เด่นขึ้นมาคืออาหารที่ปรุงมักทำขึ้นใหม่เสมอดังนั้นวัตถุดิบอาหาร

ต้องสด สะอาด และใหม่ตลอดเวลาหลังปรุงเสร็จต้องมีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร เหนือกว่าคู่

แข่งขันถูกปากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อาหารเด่นคือมีเมนูทองอะไรบ้าง ราคาสมเหตุสมผล ไม่

แพงเกินไปการเปลี่ยนแปลงเมนูต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่กระทบถูกความรู้สึกลูกค้า รายการเมนู

อาหารต้องออกแบบแคตตาล็อกสวยงาม มีรูปแบบและสีสันอาหารชัดเจนเหมือนจริง ดึงดูด

อารมณ์และความรู้สึกลูกค้าให้อยากสั่งอาหารเพิ่มเติมบริเวณร้านค้าสะอาด ไม่มีหนูและแมลง

สาบให้ลูกค้าเห็น สิ่งสำคัญคืออาหารปลอดภัย (Safety food)ไม่ทำให้ลูกค้าป่วย อาเจียนหรือ

ท้องเสียการบริการต้องอบรมพนักงานเป็นอย่างดี รู้จักอาหารแต่ละชนิด ทราบว่าเมนูอาหาร

อะไรอร่อย ลูกค้าชอบสั่งเมนูอะไรเป็นพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าถูกต้อง พนักงานมีจำนวน

เพียงพอกับลูกค้า ทั้งด้านหน้าทางเข้าประตูร้าน และยืนประจำแต่ละบริเวณของโต๊ะอาหาร

เป็นการอำนวยความสะดวกกับลูกค้าอาจสั่งเพิ่มเติม หรือมีปัญหาเรื่องอาหารการจัดวางเรียง

โต๊ะและเก้าอี้ไม่เบียดเสียดมากไปจนลูกค้ารู้สึกอึดอัด เก้าอี้นั่งพิงสบายในการรับประทาน

อาหาร มีทางเดินผ่านเข้าออกระหว่างโต๊ะและเก้าอี้ไม่แคบเกินไป นอกจากนี้บริเวณทางเดิน

เข้าไปในร้านอาหารต้องสะดวกกว้างขวาง ไม่คับแคบหรือมีสิ่งขวางกั้น อาจทำให้ลูกค้าวัยชรา

สะดุดหกล้มได้ห้องน้ำและห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น แบ่งออกเป็นชายหญิงคนละฝั่ง

ของทางเดินซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดสลัว มีพนักงานทำความสะอาดและอำนวยความ

สะดวกไม่ควรนำห้องน้ำไปตั้งอยู่ด้านหน้าของร้าน หรือใกล้กับบริเวณรับประทานอาหารการตบ

แต่งร้านค้าเข้ากับเมนูอาหารของกลุ่มลูกค้าเช่น บางร้านเจ้าของชอบสไตล์แต่งร้านให้มืดสลัว

แต่อาหารเป็นเมนูแบบสว่าง เหมาะสำหรับครอบครัวสถานที่จอดรถกว้างขวาง เพียงพอ มีความ

สะดวกและสบาย ระยะทางไม่ไกล เดินเข้าร้านอาหารโดยตรงทำเลสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ

(Market channel)ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางควรเข้าไปในห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียง

หากแบรนด์ไม่มีใครรู้จัก ต้องออกมาสร้างความจงรักภักดีของสินค้าและบริการ ในบริเวณย่าน

ลูกค้าเป้าหมายมาใช้ชีวิตประจำวันและเดินผ่านพลุกพล่าน เพราะห้างสรรพสินค้าดังกล่าวอาจ

ไม่ต้อนรับแบรนด์ที่ยังไม่มีใครรู้จัก ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางระดับสูงจนถึงรายได้มาก

มักเลือกเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรูหราและโรงแรมระดับห้าดาวเปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำ

การบริการของร้านอาหาร เช่น เขียนใส่กระดาษแบบฟอร์มเล็ก หรือสมุดบันทึกสิ่งแวดล้อมภาย

นอกต้องปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งสลัมหรือคดีอาชญากรรม การขยายสาขาของร้านค้าทำอย่าง

เป็นระบบอย่าขยายสาขาสะเปะสะปะอาจพลอยทำให้สาขาแรกเจ๊งไปด้วย ควรทำในลักษณะ

เชิงกลยุทธ์ ใกล้กับศูนย์กระจายวัตถุดิบของบริษัทการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็น

มากเช่น ร้านอาหารใหญ่ต้องมีเจ้าของออกไปให้พ่อครัวหรือแม่ครัวสาธิตการทำอาหารของ

ร้านทางโทรทัศน์ให้ลูกค้ารู้จัก(Communication channel) เน้นการตระหนักรู้ของแบรนด์

(Brand awareness) เป็นการสร้างอารมณ์และความรู้สึก (Emotion and feeling of

consumers) ให้ผู้บริโภคจดจำได้ ต้องการมาลองชิมเมนูเด็ดที่ร้านค้า เพื่อมาเป็นลูกค้าประจำ

และภักดีต่อแบรนด์ตลอดไป (Brand loyality)


ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=588875

เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 26 สินค้า (Product) ราคา (Price) ลูกค้า (Customer) และ ทำเลสถานที่ (Place)

สินค้า (Product) ราคา (Price) ลูกค้า (Customer) และ ทำเลสถานที่ (Place)

สินค้า (Product) คือวัสดุ อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ ที่จับต้องได้ สามารถขนส่งและเคลื่อนย้ายไปมาได้ โดยสามารถนำเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ในอดีตจะใช้การแลกเปลี่ยนกัน ส่วนปัจจุบันเป็นการใช้เงินตราแลกเปลี่ยนกัน ประเภทของสินค้าแบ่งออกเป็นสองชนิด คือสินค้าแบบถาวร ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ เป็นต้น สินค้าแบบไม่ถาวร ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค แป้ง น้ำหอม ผงซักฟอก เป็นต้น คุณภาพสินค้าต้องดีเยี่ยมเหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งขัน ในที่นี้รวมถึงการบริการจากพนักงานร้านค้าปลีก การบริการหลังการขายกรณีสินค้าต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

เมื่อเริ่มแรกการทำธุรกิจ เถ้าแก่หรือผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการ ต้องมีการวิเคราะห์โครงการของธุรกิจ (Industrial structure) ใครเป็นรายใหญ่ในธุรกิจ ส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่ มูลค่าโดยรวมเป็นเท่าไหร่ ลักษณะสินค้าและบริการที่เป็นผู้นำตลาดคืออะไร มีจุดเด่นและเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด กลยุทธ์ที่มัดใจลูกค้าของเขาคืออะไร ลูกค้าคือใคร มาจากไหน เขาสร้างโมเดลธุรกิจอย่างไร เราจะสร้างความแตกต่างเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้มากน้อยเท่าไหร่ เราศึกษาและเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นมากน้อยเท่าใด รู้การตลาดดีหรือไม่ เงินลงทุนนำมาจากที่ไหน จำเป็นหรือไม่ในการหาใครมาช่วยสร้างธุรกิจจนเจริญเติบโต (Partnership) และต้องการใครมาช่วยทำจนสำเร็จ (Employee) แหล่งวัตถุดิบจากที่ใด (Suppliers) อยู่ใกล้หรือไม่กับโรงงานผลิตหรือร้านค้าจำหน่าย ช่องทางการจัดจำหน่ายไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ถ้าต้องการส่งออกต้องศึกษารายละเอียดมากขึ้น ผู้นำเข้า คู่แข่งขัน ลูกค้า สินค้าทดแทนของประเทศนั้น ถ้าสมมติตนเองเป็นลูกค้าจะสร้างสินค้าและบริการอย่างไร เพื่อให้ตนเองตัดสินใจซื้อไปใช้ (Key to success)

ในระยาวสินค้าและบริการต้องเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การลดต้นทุนการผลิต การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม การขยายสาขา การเพิ่มช่องทางจำหน่ายทางอื่น การวิจัยและพัฒนาสินค้า การเพิ่มจำนวนการผลิตและพนักงานให้สมดุลกัน การวางแผนผลิตสอดคล้องกับการตลาด เถ้าแก่บางคนคิดว่าสินค้าและบริการตนเองดีอยู่แล้ว มีเพียงสาขาเดียวก็ขายดิบขายดี เจ้าอื่นย่านนั้นไม่มีใครสู้ได้ ความประมาทและมุมมองคับแคบ เป็นสาเหตุให้เจ้าใหญ่ผู้นำตลาด ขยายสาขามาถึงชุมชนร้านค้าตนเอง คุณภาพสินค้าและบริการดีกว่า อีกทั้งราคาถูกกว่า ย่อมเอาชนะเจ้าถิ่นที่ขายดีมาตลอดอย่างง่ายดาย หรือเถ้าแก่บางราย ไม่มีสินค้าและบริการของตนเอง ประกอบอาชีพนำเข้าและส่งออกในลักษณะเป็นพ่อค้าคนกลาง ไม่นานนักก็อาจถูกผู้ผลิตหรือร้านค้าจำหน่ายขยายธุรกิจมาจนกำจัดพ่อค้าคนกลางออกไป หรือเถ้าแก่ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ผลิตสินค้าและบริการในลักษณะนวัตกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาและทำประโยชน์กับลูกค้า ย่อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้นหัวใจของสินค้าและการบริการคือการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

ราคา (Price) คือจำนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (สินค้าและ/หรือบริการ) โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน ราคาเป็นส่วนผสมหนึ่งของการตลาดที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค หากประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่า (Value) และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรือจำนวนเงินที่จ่ายไป เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน

การเริ่มต้นทำธุรกิจจึงไม่ใช่มุ่งหวังการตั้งราคาสินค้าต่อชิ้นสูงสุด เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุด แต่เป็นการค้นหาวิธีและออกแบบธุรกิจตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผู้บริโภคให้ได้ราคาคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเปรียบกับสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด ราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การทำโปรโมชั่นจูงใจลูกค้า การตั้งราคาอาจเป็นตัวตัดสินการอยู่รอดของธุรกิจ หากสินค้าและบริการมีความทัดเทียมกัน ในระยะยาวจึงขึ้นกับการบริหารต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ โดยไม่ไปลดคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อประโยชน์ในการอยู่รอดทางธุรกิจ

ลูกค้า (Customer) คือผู้ที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร หรืออาจจะเป็นในอนาคต รวมทั้งผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรง และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อจำหน่ายต่อ เช่น ผู้ค้าส่ง ตัวแทนธุรกิจ หรือบริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้นประเภทของลูกค้าจัดเรียงตามลำดับของความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

1.            กลุ่มคนที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้า (Suspects) เป็นใครก็ได้ที่อาจซื้อสินค้าและบริการ

2.            กลุ่มคนที่คาดหวังในสินค้าและบริการ (Prospects) หมายถึงกลุ่มคนที่มีความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ และมีศักยภาพหรืออำนาจในการซื้อสินค้าหรือบริการ

3.            กลุ่มผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ (Customer) ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีการซื้อสินค้าหรือบริการแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และพอใจในสินค้าหรือบริการนั้นๆ จนอาจเกิดการซื้อซ้ำ

4.            กลุ่มลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นประจำ (Clients) โดยไม่จำกัดปริมาณหรือจำนวนครั้ง หากมีการซื้อซ้ำ องค์กรจะต้องดูแลและพยายามเข้าถึงลูกค้าเหล่านี้เพื่อรักษาและสร้างความรู้สึกดีๆ กับองค์กร

5.            กลุ่มลูกค้าที่มีการสนับสนุนหรือเป็น สมาชิก (Supporters/Members) จาก ลูกค้าประจำซึ่งมีความสม่ำเสมอในการซื้อสินค้าจนกลายเป็นสมาชิก ซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษบางอย่างตอบแทนแก่ลูกค้าที่สมัครสมาชิก เหล่านี้

6.            กลุ่มลูกค้าที่มีอุปการคุณ (Advocates) หมายถึงลูกค้าที่มีความจงรักภักดีกับแบรนด์ แนะนำสินค้าหรือบริการให้กับผู้อื่น หรือบอกต่อถึงความรู้สึกดีๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ หรือบริการที่ได้รับกับคนทั่วไป

7.            กลุ่มลูกค้าที่เป็นหุ้นส่วน (Partners) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากที่สุด ลูกค้จะมีปฎิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ กับสินค้าและบริการค่อนข้างมาก และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

การทำธุรกิจเริ่มต้น ต้องทราบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหน ใช้ชีวิตเป็นอย่างไร (Life style) ช่วงอายุกี่ปี เดินผ่านสถานที่ใดเป็นประจำ รายได้และฐานะทางการเงินเท่าไหร่ รสนิยมชมชอบอะไรเป็นพิเศษ ตัดสินใจใช้จ่ายด้วยเหตุผลใด อาทิ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความบันเทิง คุณค่าทางจิตใจ การช่วยให้พ้นทุกข์ ความมีเกียรติ์และศักดิ์ศรี เมื่อได้ใช้และครอบครองสินค้าชนิดนั้น ในระยะยาวต้องก่อให้เกิดความสุขใจในการมาซื้อสินค้าและบริการ

ทำเลสถานที่ (Place) คือ การจัดหาหรือสรรหาสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึง กำไร ค่าใช้จ่ายพนักงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้าความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น เช่น ไม่อยู่ใกล้หรือติดกับบริเวณทุ่งหญ้ารกร้าง อาจเกิดเพลิงไหม้ลุกลามมาเผาสถานที่ได้ ไม่ควรเลือกบริเวณที่มีคู่แข่งขันประกอบธุรกิจเดียวกันมาก ในที่นี้หมายถึงร้านค้าปลีกหรือค้าส่ง มีลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการในย่านชุมชนนั้นมากพอที่จะประกอบธุรกิจและแย่งส่วนแบ่งการตลาดมาจากคู่แข่งได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถ หากเป็นร้านอาหารใหญ่โตหรือมีการขนส่งสินค้าจำนวนมาก การจราจรไม่ติดขัดจนเดินทางไม่สะดวก ถ้าเป็นที่ตั้งโรงงานต้องใกล้แหล่งวัตถุดิบ แรงงาน การคมนาคมสะดวก ถ้าเป็นสินค้าจำหน่ายในประเทศต้องไม่ไกลจากศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส่งมาสาขาร้านค้าขายปลีกในตัวเมือง หากเป็นธุรกิจส่งออกควรใกล้กับท่าเรือน้ำลึกหรือสนามบิน ถ้ามีช่องทางจำหน่ายแบบอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) หรือพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ ขายสินค้าทางออนไลน์โดยมีร้านค้าในเว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น (Application) บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาทโฟน และแท็บเล็ต ต้องมีความสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วในการเข้าถึงร้านค้าบนออนไลน์ ออกแบบภาพรวมให้อยู่ในเพลตฟอร์มหน้าเดียวกันทั้งสินค้าและการสั่งซื้อ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเมื่อชำระเงิน เปิดให้การจ่ายสินค้าได้หลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต ผ่านโดยตรงที่ธนาคาร ธุรกรรมออนไลน์ของธนาคาร โทรศัพท์สั่งซื้อสินค้ากับบริษัทและมีการส่งสินค้าทางไปรษณีย์

เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ ทำเลสถานที่ต้องไม่เป็นแหล่งรบกวนหรือทำให้คนในชุมชนเดือดร้อน อาทิ โรงงานปล่อยสารพิษเกิดมลภาวะ เครื่องจักรส่งเสียงดังรำคาญ หรือปล่อยเศษผงปลิวว่อน ห้างสรรพสินค้าก่อให้เกิดการจราจรติดขัด ติดเครื่องปรับอากาศมากเกินไป เกิดภาวะโลกร้อน ก่อสร้างสถานที่โดยไปทำลายบ้านเรือนเก่าแก่ วิถีชีวิตของชุมชน การทำหัตกรรมในครัวเรือน ไม่ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน การทำชุมชนเดือดร้อนมักถูกต่อต้านและไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า การเลือกทำเลสถานที่ต้องช่วยลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ในระยะยาวการทำธุรกิจต้องสนับสนุนการจัดการโลจิสติกส์(Logistics management) ขององค์กร

สินค้า ราคา ลูกค้า และ ทำเลสถานที่ เป็นปัจจัยหลักของการทำธุรกิจ สินค้าคู่กับราคาเสมอ ถ้ามีคุณภาพดีและราคาไม่แพงส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหลังจากเปรียบเทียบสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาดแล้ว สินค้าบางอย่างถูก คงทนอยู่นานแต่บริการหลังการขายแพง หรือเสียจนต้องซ่อมบ่อย ผู้บริโภคอาจไม่ตัดสินใจซื้อ หากสินค้าทัดเทียมกัน ไม่แตกต่างกันมากในความรู้สึกผู้บริโภค ราคาจะเข้ามาเป็นตัวตัดสินใจ ผู้ประกอบการมักใช้วิธีการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพื่อกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภค บัตรสมาชิกโดยมีการสะสมแต้มตามราคาสินค้า เพื่อใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในการซื้อครั้งต่อไปตามเกณฑ์คะแนนการสะสมแต้ม หรือการซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษ ส่วนลูกค้าคู่กับทำเลสถานที่ ถ้าลูกค้าเดินทางสะดวก ไม่ไกลจากบ้านพัก มีสิ่งอำนวยความสะดวกไปการสถานที่ตั้งของร้านค้า อาทิ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสกายเทรน อาคารจอดรถกว้างขวาง สามารถเดินลงจากรถเข้าสู่อาคารร้านค้าทันที มีสะพานเดินฝั่งตรงข้ามเชื่อมต่อเข้าสู่สถานที่ตั้ง ด้านหน้าเป็นสถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถประจำทาง ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพลุกพล่าน มีที่จอดรถรองรับแท็กซี่และสามล้อ ไม่กีกขวางการจราจรของรถคันอื่น

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://my.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=588875

« Previous entries · Next entries »