กิ่งเพชร

ขอแนะนำวรรณกรรมอันหลากหลาย เถ้าแก่มืออาชีพ พี่สอนน้อง คมความคิด นวนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่องดีเอ็นเอสายพันธุ์สยอง 2059 และนิยายวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โฮ้ง…ผู้เดียวดาย

พี่สอนน้อง: ตอนที่ 7 อาชีพที่ควรหลีกเลี่ยง

.

อาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงการประกอบอาชีพสัมมาอาชีวะถือว่าเป็นหนึ่งในมรรคแปด
หมายถึงการเลี้ยงชีพโดยชอบ ประกอบอาชีพสุจริต ไม่หลอกลวง พูดเท็จ
การขู่เข็ญบังคับ กดค่าแรงงาน เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ทำลายสังคม ประเทศชาติ
ตลอดจนชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้อง
รวมถึงการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะ 5 ประเภท ดังนี้

 1. สัตถวณิชชา คือ การขายอาวุธ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด
  นิวเคลียร์ อาวุธอื่น ๆ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้หากมีเจตนาเพื่อทำร้ายกัน
  จะก่อให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกันและกัน โลกจะไม่เกิดสันติสุข
 2. สัตตวณิชชา หมายถึง การค้าขายมนุษย์ ได้แก่ การค้าขายเด็ก การค้าทาส
  ตลอดจนการใช้แรงงานเด็กและสตรีอย่างทารุณ
  รวมถึงการขายตัวหรือขายบริการทางเพศ
 3. มังสวณิชชา หมายถึง ค้าขายสัตว์เป็น สำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหารเป็นการส่งเสริมให้ทำผิดศีลข้อที่ 1 คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  1. มัชชวณิชชา หมายถึง การค้าขายน้ำเมา ตลอดจนการค้าสารเสพติดทุกชนิด
 4. วิสวณิชชา หมายถึง การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมทั้งเป็นอันตรายต่อสัตว์ (ข้อมูลจากสารนุกรมวิกิพีเดีย)

การประกอบอาชีพมิจฉาอาชีวะคือการประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมจรรยา
เป็นโทษมากกว่าคุณประโยชน์ต่อคน สัตว์ และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสัมมาอาชีวะ
ผู้มีความเจริญทางจิตใจและวิญญาณจึงควรหลีกเลี่ยงการประกอบอาชีพมิจฉาอาชีวะ
ปัจจุบันอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
อาจเทียบเคียงกับศีลห้าในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นข้อห้ามที่ไม่ควรปฎิบัติได้ด
ังนี้

 1. ห้ามฆ่าสัตว์ รวมถึงการจับคนและสัตว์มากักขังทนทุกข์
  เฆี่ยนตีให้ได้บาดเจ็บ ทรมาณ หรือปล่อยให้สิ้นใจตายไป
  ไม่เลี้ยงดูปล่อยให้อดอยาก มีลูกไม่รับผิดชอบ ไม่ส่งให้ศึกษาเล่าเรียน
  ไม่ส่งเสริมลูกให้ประกอบอาชีพสุจริตหรือไม่อบรมสั่งสอนจนก่อให้เกิดสิ่ง
  รบกวน ทำความรังควานต่อผู้คนบนท้องถนน เพื่อนบ้าน ชุมชนท้องถิ่น
  เป็นปัญหาของสังคม ลักเล็กขโมยน้อย ปล้น ชิง วิ่งราว
  มีเพศสัมพันธ์ก่อนอันวัยควรจนเกิดปัญหาการทำแท้ง ติดยาเสพติดทุกชนิด
  ไม่เว้นแม้แต่เหล้าเบียร์ ดังนั้นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงคือ

1.1      โรงงานฆ่าสัตว์ทุกชนิด
แม้แต่โรงงานที่สั่งซื้อมามาตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อจัดจำหน่าย เขียงตามตลาด
ห้างสรรพสินค้า เพราะต้องมีคำสั่งซื้อให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในแต่ละวัน
มีเจตนาอันเป็นอกุศลเป็นที่ตั้งเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวและบริวาร
ผู้ประกอบอาชีพบางคนถึงกับทำบุญใหญ่หลายครั้งในแต่ละปี
ช่วยให้อกุศลกรรมที่สั่งให้ฆ่าสัตว์ยังตามมาไม่ถึง
วิญญาณสัตว์ได้รับส่วนบุญกุศลและอโหสิกรรม จึงยังไม่ได้รับผลกรรมตอบสนอง
แต่การทำบาปเป็นอาจิน ถือว่ามีเจตนา ผลกรรมยิ่งสะสมมากขึ้น
ในที่สุดต้องชดใช้เวรกรรมที่ตนเองได้ก่อเอาไว้เมื่อผลบุญสะสมเอาไว้น้อยกว่า
ผลกรรม
อาชีพนี้รวมถึงบุคคลากรทุกคนซึ่งไปสนับสนุนให้เกิดการฆ่าสัตว์ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
แม้ว่าจะมีบางศาสนาอ้างว่าเป็นการผลิตอาหารให้คนบริโภคเพื่อสามารถดำรงชีวิต
อยู่ได้ก็ตาม
เนื่องจากพฤติกรรมการทำร้ายฆ่าสัตว์ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้เกิดผลกรรมอัน
เป็นหน่อเนื้อนาบาปกลับคืนมาสู่ตัวผู้กระทำ
ถึงแม้คนหรือสัตว์เป็นสิ่งที่เราเป็นผู้ให้กำเนิดหรือเป็นเจ้าของก็ตาม
ปัจจุบันมีผู้ตีความเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปในแนวทาง
อวิชาหรือความไม่รู้
โดยมองว่าร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีเม็ดเลือดขาวเก็บกินเชื้อโรคที่เป็นสัตว์
เซลเดียวอยู่ตลอดเวลา เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มโรคในร่างกาย
เป็นการทำบาปอยู่ทุกวัน
การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องเวรกรรมต้องชดใช้
แต่หารู้ไม่ว่าสัตว์เซลเดียวเหล่านั้นต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่หรือ
อาจติดลบ ต้องวนเวียนใช้กรรมถูกเก็บกินทำลายในกระแสโลหิตและเนื้อเยื่อต่างๆ

เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในร่างกายและถูกกำหนดมาให้เป็นเช่นนั้นนอกจาก
นั้นเรื่องไม่เจตนากระทำ หากเราเผลอไปเหยียบสัตว์เล็กๆ เช่น แมง มด
จนเสียชีวิต หรือขับรถไปเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและล้มตาย
เราก็ต้องได้รับผลกรรมของการไม่เจตนานั้นด้วย ไม่สามารถหลีกหนีพ้นได้
คนเราจะกระทำสิ่งใดจึงต้องตั้งต้นด้วยความไม่ประมาท
ไม่ดื่มเหล้าและติดยาจนขาดสติเพื่อไม่ให้เกิดผลกรรมโดยไม่เจตนา

1.2      การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มีเจตนาเพื่อผลิตเป็นอาหาร อาทิ
เนื้อสัตว์ น้ำนม ไข่ หรือลูกสัตว์เพื่อจำหน่ายต่อไป
ไม่ว่าจะนำไปเลี้ยงเพื่อขุนเป็นเนื้อสัตว์ เลี้ยงไว้ดูเล่น เลี้ยงไว้กัดกัน
แข่งขันกันในเทศกาลประจำปีเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน

1.3      การจำหน่ายสารเคมี ยาศัตรูพืชและสัตว์
มีจุดประสงค์เพื่อฆ่าทำลายสัตว์เล็กและสัตว์น้อยของการทำเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม อาทิ แมลง แมง ยุง หนู สัตว์แทะ และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ

1.4      การค้าอาวุธ เครื่องบิน เรือรบ เรือลาดตะเวน
เรือบรรทุกเครื่องบิน เรือดำน้ำที่ติดขีปนาวุธเพื่อทำลายร้ายศัตรู
แม้แต่การสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อถล่มประเทศฝ่ายตรงข้ามโดยมีวัตถุประสงค์
หยุดยั้งสงครามที่อาจขยายตัวออกไป
หรือนำไปใช้ก่อการร้ายเพื่อตอบโต้ฝ่ายรัฐบาลด้วยอุดมการณ์บางอย่าง เช่น
แบ่งแยกดินแดน ต้องการแก้แค้นที่กระทำกับเพื่อนพ้อง
ก่อความไม่สงบเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความหวาดกลัว
นักเรียนช่างกลตีกันโดยอ้างศักดิ์ศรีสถาบันตนเอง
การแข่งรถมอเตอร์ไซด์ซิ่งกันบนท้องถนนด้วยจิตใจฮึกเหิมจนสร้างความเดือดร้อน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือล้มตายของผู้ใช้รถและถนน
สิ่งเหล่านี้นำไปใช้ประหัตประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ด้วยความเจตนา
ผลกรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นสองเท่าตัว
เกิดจากเวรกรรมฆ่าคนด้วยความตั้งใจไต่ตรอง (เจตนา) และไม่มีเหตุผล
(ประชาชนผู้บริสุทธิ์) ข้อนี้รวมทั้งมือปืนรับจ้างฆ่าและทำร้ายคน
คนทิ้งระเบิดและยิงขีปนาวุธ นักเลงทวงหนี้ พนักงานเชือดในโรงฆ่าสัตว์
เจ้าหน้าที่ผู้ประหารชีวิตนักโทษ

1.5      ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ
คิดอัตราดอกเบี้ยสูงลิบจนลูกหนี้ไม่มีเงินจ่าย เป็นทาสน้ำเงิน
หากไม่มีเงินจ่ายก็จ้างนักเลงเข้าขู่เข็ญ ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตได้
บางรายลูกหนี้เกิดความกดดัน ถูกยึดทรัพย์สินหมดตัว
อาจคิดสั้นบุกเข้าสังหารเจ้าหนี้
การปล่อยเงินกู้จึงเป็นสูบเอาเลือดเนื้อของผู้อื่นอย่างตั้งใจ
เกิดความทุกข์ทรมาณแสนสาหัส

         
2.   ห้ามลักทรัพย์ หมายถึง เงินทอง ข้าวของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ตึกรามบ้านช่อง ที่ดินซึ่งเป็นสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์
มีเจ้าของเป็นตัวตนหรือมีทายาทสืบทอด รวมทั้งเครื่องหมายแบรนด์ โลโก้
สิ่งของที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความคิดปัญญา มีการจดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
มักเป็นผู้มีอาชีพดังต่อไปนี้

   

2.1   ผลิตสินค้าเลียนแบบแบรนด์ยี่ห้อชื่อดัง หรือคัดลอก
ลักลอบผลิตสินค้าคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
บางครั้งอาจหมายรวมถึงการดาวน์โหลดหนังสือทางอิเลตทรอนิคส์ (E-book)
และโปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (Software)
ซึ่งมีผู้มาปล่อยฟรีทางออนไลน์ เว้บไซด์โดยที่เจ้าของตัวจริงอาจไม่อนุญาต

2.2   นักย่องเบา จี้ปล้น งัดแงะ วิ่งราว และลักขโมย
มักเป็นแก็งค์ล้วงกระเป๋า ขโมยสิ่งของตามบ้านเรือน เป็นผู้มีใจหยาบกร้าน
ขี้เกียจทำงาน ไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงาม ขาดศีลธรรม
และอ้างว่าตนเองยากจน ทำไปเพราะความจำเป็นบางอย่าง เช่น
ต้องการนำเงินไปแต่งงาน ไปใช้หนี้บอลการพนัน เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น

ถ้าท่านสนใจโปรดติดตามอ่านฟรีได้ที่นี่ http://writer.dek-d.com/kingphett/writer/view.php?id=587235

No comments yet»

Your comment

You must be logged in to post a comment.