เ บ ต ง . . . ม้ ว น เ ดี ย ว จ บ

May 20th, 2011 May 20th, 2011
Posted in Uncategorized
20 Comments

 

 

ไม่น่าเชื่อเลยว่า 17 ปีมาแล้ว ที่ไม่ได้กลับไปเยือนบ้านเกิดของฉัน อ.เบตง จ.ยะลา

เวลาไม่เคยคอยใครจริงๆ