ภาษารัก

November30

.

ภาษารัก ………………..เป็นภาษาแห่งเมตตา

ภาษารัก ……………………เป็นภาษาแห่งสติ

ภาษารัก เป็นการสื่อสารให้เราเข้าใจกันและกัน

ภ า ษ า รั ก…………ไ ม่ ใ ช่

ภาษาที่เต็มไปด้วยความโกรธ

หงุดหงิด และเคียดแค้น

*ยิหวา*

You must be logged in to post a comment.