mimography

บันทึกเรื่องราวความทรงจำกับการเดินทางของชีวิต

ความรักของแม่ที่อยากให้คนไทยได้อ่าน….จากหนังสือ พี่น้องสองกษัตริย์

February12

 

 

“ฉันอบรมบุตรให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ มีทั้งการศึกษาและสุขภาพดี มีจิตใจดีด้วย นี่คือหลักในการเลี้ยงดูบุตรของฉัน ตอนเขายังเป็นเด็กๆ ฉันก็ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูก ต้องคอยดูสุขภาพ ดูสมุดพกให้ ตรวจดูการบ้านให้เขา ให้เขาท่องหนังสือเพื่อให้สอบได้ดีตั้งแต่เขาอายุยังน้อยทีเดียว”

 

.

 

 

 

 

 

 

 

บางตอนในหนังสือ พี่ น้ อ ง ส อ ง ก ษั ต ริ ย์ ที่แสดงถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก

ที่อยากให้คนไทยได้อ่าน เนื่องในวันแห่งความรักที่จะมาถึง

 

 

*************************************

 

 

 

 

ส ม เ ด็ จ ย่ า ของปวงชาวไทย แม้พระองค์จะสวรรคตไปแล้ว แต่ความรักของพระองค์ยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของชาวไทยทั่วทุกแผ่นดิน เป็นที่ทราบกันว่าพระองค์ทรงเลี้ยงพระราชโอรสพระราชธิดาด้วยพระองค์เอง เนื่องจากพระราชชนกสวรรคตตั้งแต่สมเด็จย่ามีพระชนมายุได้เพียง ๒๙ พรรษา  นับว่ายังน้อยมาก หากต้องรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน ทรงเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดา  จนพระราชโอรสได้เป็นกษัตริย์ที่ดีถึงสองพระองค์…..

 

 

 

ส ม เ ด็ จ ย่ า ทรงเลี้ยงพระโอรสพระธิดาด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด  ทรงอบรมสั่งสอนให้ลูกๆ เป็นคนดี มีธรรมะ ขยัน อดทน ประหยัด และทรงให้การศึกษาเป็นอย่างดี  สมเด็จย่าสอนให้ลูกๆ รักชาวไทยและแผ่นดินไทย จนพระราชโอรสได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองพระองค์  ถือว่าสมเด็จย่าเป็น แ ม่ ที่ ยิ่ ง ให ญ่ จ ริ ง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

ค ว า  ม รั ก ข อ ง ส ม เ ด็ จ ย่ า ที่มีต่อพระราชโอรสพระธิดาได้ถูกถ่ายทอดเป็นอักษร ดังความตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงนิพนธ์ถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูก อ่านแล้วสร้างความประทับใจมิรู้ลืม  ความตอนหนึ่งว่า…

 

 

 

” ลู ก ข อ ง ห ม่ อ ม ฉั น  ฉั น รั ก อ ย่ า ง ด ว ง ใ จ แ ล ะ ห ม่ อ ม ฉั น ตั้ ง ใ จ อ ยู่ เ ส ม อ ที่ จ ะ นำ ลู ก ไ ป ใ น ท า ง ที่ ถู ก ที่ ดี สำ ห รั บ จ ะ ไ ด้ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ต น เ อ ง   ญ า ติ   แ ล ะ บ้ า น เ มื อ ง   ตั ว ข อ ง ห ม่ อ ม ฉั น เ อ ง ทำ ป ร ะ โ ย ช น์ อ ะ ไ ร ใ ห้ ช า ติ บ้ า น เ มื อ ง ไ ด้ ไ ม่ ม า ก   แ ต่ ถ้ า ไ ด้ ช่ ว ย ลู ก ๆ   ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ เ ล่ า เ รี ย น ใ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ช น์ แ ก่ บ้ า น เ มื อ ง แ ล้ ว ห ม่ อ ม ฉั น ก็ รู้ สึ ก อิ่ ม ใ จ เ ห มื อ น กั น”

 

 

 

ทรงนิพนธ์ถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าอีกคราถึงการได้ยศศักดิ์และการอบรมพระโอรสพระธิดา

 

 

” ทั้ ง ลู ก แ ล ะ แ ม่ ไ ม่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ย ศ แ ล ะ ล า ภ   แ ต่ ท ร ง รั บ เ ป็ น พ ร ะ เ จ้ า แ ผ่ น ดิ น เ พ ร า ะ เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ห น้ า ที่ ต่ อ บ้ า น เ มื อ ง   เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น   จ ะ ทำ อ ะ ไ ร ต่ อ ไ ป ก็ ข อ ใ ห้ พู ด กั น ดี ๆ   อ ย่ า บั ง คั บ แ ล ะ ตั ด อิ ส ร ภ า พ “

 

 

 

” ห ม่ อ ม ฉั น ไ ม่ เ ค ย อ ย า ก ไ ด้ ย ศ ศั ก ดิ์ แ ต่ ไ ห น แ ต่ ไ ร แ ล้ ว   ที่ ห ม่ อ ม ฉั น ต้ อ ง ก า ร ก็ คื อ   มี โ อ ก า ส อ บ ร ม ลู ก ใ ห้ เ ป็ น ค น ดี   จ ะ ไ ด้ ทำ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ แ  ก่ บ้ า น เ มื อ ง ไ ด้ “

 

 

 

ในช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ 8 ขึ้นครองราชย์ รัฐบาลได้กราบทูลให้สมเด็จย่า  ร.๘ และพระราชวงค์ทรงย้ายจากจากบ้านพักเล็กๆ ไปประทับอยู่ที่คฤหาสน์ใหญ่ๆ ให้สมพระเกียรติของกษัตริย์ไทย เรื่องนี้สมเด็จย่าได้มีจดหมายถึงพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี สมเด็จย่าของในหลวงถึง ๒ ฉบับ

 

 

 

จดหมายของสมเด็จย่าดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงพระหทัยอันงดงามของสมเด็จย่าที่ทรงยึดถือพระองค์และราชบุตรราชธิดาเช่นคนสามัญชนทั่วไป  ไม่ถือพระองค์ว่าทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ทรงมีความเป็นอยู่อย่างสมถะ ไม่หลงใหลในลาภยศใดๆ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเลี้ยงดูพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสามพระองค์ให้เป็นคนดีมีความสามารถ นับได้ว่าเป็นจดหมายประวัติศาสตร์ที่ดีมาก

 

 

 

แ ล ะ แ ล้ ว   เ มื่ อ เ ห ตุ ก า ร ณ์ วั น ที่   ๙   มิ ถุ น า  ยน   ๒ ๔ ๘ ๙   เ ห ตุ ก า ร ณ์ ล อ บ ป ล ง พ ร ะ ช น     พ ร ะ ทั ย แ ท บ แ ต ก ส ล า ย !!!!!

 

 

 

แน่นอน…ด้วยความรักและความผูกพันของแม่ทั้งหลายในโลกจะพึงมีต่อลูกอันเป็นสุดที่รักของแม่ เมื่อลูกมีสุขแม่ก็สุขด้วย เมื่อลูกมีทุกข์แม่ก็ทุกข์ด้วย

 

 

 

และเมื่อลูกตาย …ชีวิต….วิญญาณของแม่ก็แทบแตกสลายตามลูกไป

 

 

 

การสวรรคตของในหลวง ร.๘ อันเป็นสุดรักสุดห่วงแหนของสมเด็จย่า …พระราชชนนีซึ่งพระองค์ได้ทรงอุตส่าห์เลี้ยงดูมาด้วยความรักความห่วงใยมานานถึง ๒๑ ปี ย่อมจะทำให้พระทัยของพระราชชนนีแทบแตกสลายตามในหลวง ร.๘ ไปด้วย

 

 

 

ดังจะเห็นได้จากกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสวรรคตของในหลวง ร.๘ แล้วสมเด็จย่าทรงมีกระแสพระราชดำรัสต่อคณะกรรมการดังกล่าวว่า…

 

 

 

“ฉั น ร้ อ ง ก รี๊ ด แ ล้ ว ก็ วิ่ ง ไ ป . . “

 

 

 

และสมเด็จย่าได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสตอบอัยการโจทย์ในคดี ร.๘ ตอนหนึ่งดังนี้

 

 

 

” … พ อ ฉั น เ ห็ น พ ร ะ โ ล หิ ต ก็ ร้ อ ง ก รี๊ ด ก ร๊  า ด . . . แ ล ะ โ ผ ทั บ พ ร ะ อ ง ค์ ท่ า น   ฉั น เ ห็ น ใ น ห ล ว ง เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย พ ร ะ โ ล หิ ต   แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ส า ม า ร ถ สั ง เ ก ต เ ห็ น อ ะ ไ ร ไ ด้ . . . ปื น ห รื อ ฉ ล อ ง พ ร ะ เ น ต ร อ ยู่ ต ร ง ไ ห น   อ ย่ า ง ไ ร   ไ ม่ เ ห็ น ทั้ ง สิ้ น . . . . ใ น ห ล ว ง อ ง ค์ ปั จ จุ บั น   ท ร ง ป ร ะ ค อ ง ฉั น ใ ห้ พ้ น จ า ก พ ร ะ อุ ร ะ ใ น ห ล ว ง   ร . ๘   ป ร ะ ค อ ง ฉั น อ อ ก จ า ก พ ร ะ วิ สู ต ร ไ ป อ ยู่ ท า ง ป ล า ย พ ร ะ แ ท่ น  . . .”

 

 

 

ในหลวง ร.๙ ได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ประเด็นเกี่ยวกับพระราชชนนีขณะเกิดเหตุบางตอนดังนี้…

 

 

 

” …ไ ด้ ยิ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ร า ช ช น นี วิ่ ง ไ ป แ ล้ ว ท ร ง พ ร ะ กั น แ ส ง …”

“… ท ร ง ร้ อ ง ไ ห้ อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า . . . แ ล้ ว ก็ บ อ ก ว่ า . . . นั น ท์ ลู ก ข อ ง แ ม่ . . . นั น ท์ จ๋ า . .จ ะ ไ ป ห า ป๋ า แ ล้ ว . . .”

 

 

ส่วนพระพี่เลี้ยง เนื่อง จิตตดุลย์ ได้เบิกความตอนหนึ่งถึงสมเด็จย่าว่า…

 

 

 

” …ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ช น นี ท ร ง พ ร ะ กั น แ ส ง   ร้ อ ย   อุ๊ ย !   นั น ท์ จ๋ า . . . ซ บ พ ร ะ พั ก ตร์ ท รุ ด พ ร ะ อ ง ค์ ริ ม พ ร ะ แ ท่ น ป ล า ย พ ร บ า ท   ร . ๘   . . . พ ร ะ ช น นี ท ร ง พ ร ะ กั น แ ส ง ส ะ อื้ น กั บ พ ร ะ เ ก้ า อี้ . . .”

 

 

 

 

ฟังแล้วเสมือนหนึ่งว่า  พระทัยของสมเด็จย่าในขณะนั้นแทบจะแตกสลายตามในหลวง ร.๘ ไปในบัดดล !!!!

 

 

 

***************************

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก…หนังสือ พี่น้องสองกษัตริย์ พระผู้ครองใจปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

สำนักพิมพ์…Animate Group

โดย…บุญร่วม เทียมจันทร์ (อัยการอาวุโส อดีตอธิบดีอัยการฯ)

 

by posted under Uncategorized | 72 Comments »    
72 Comments to

“ความรักของแม่ที่อยากให้คนไทยได้อ่าน….จากหนังสือ พี่น้องสองกษัตริย์”

 1. May 25th, 2009 at 2:00 pm       initmate Says:

  หวัดดีจ้ะ น้องสาว

  คิดถึงเสมอนะ … ส่งกำลังใจไปอ่ะ รับ …

  ทุกอย่างต้องฝ่าฟันไปให้ได้ ไม่มีอุปสรรคอะไร

  ที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกเนอะ

  เพียงแค่ปล่อย ปลอด แค่นี้ ก็โล่งแล้วจ้า


 2. May 6th, 2009 at 10:22 pm       athenaz Says:

  มิม หายไปหนายจ๊ะ
  miss u miss u


 3. April 28th, 2009 at 4:33 pm       initmate Says:

  หวัดดีจ้ะ น้องมิม ….

  สบายดีป่าวเอ่ย อยู่พัทยากี่วันจ๊ะ


 4. April 26th, 2009 at 10:23 am       initmate Says:

  หวัดดีจ้ะ … เป็นเหมือนกันค่ะ

  ตอนดูสิงโตอ่ะ ซึ้ง …

  เพลงก็ร้องพอได้อ่ะนะ แต่ลีลาการเรียบเรียงเรื่อง

  ถือว่าทำได้ดี

  โปรแกรมทัวร์ของน้องมิม เยอะจังเนอะ …

  เห็นแล้วเหนื่อยแทน

  เอากล้องไปด้วยนะคะ

  แต่ละที่ ที่ไป ต้องมีอะไรให้เก็บเกี่ยวเข้าเป็นหนึ่งในความทรงจำเสมออ่ะนะ

  รักษาสุขภาพนะคะ


 5. April 25th, 2009 at 7:37 am       initmate Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 6. April 15th, 2009 at 1:33 pm       chaba2550 Says:

  คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
  [ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


 7. April 14th, 2009 at 7:10 am       initmate Says:

  หายใจลึก ๆ นะ

  แล้วก็นอนพักซะ

  เดี๊ยวก็หายเหนื่อยแล้วจ้า :)

  ^ – ^


 8. April 14th, 2009 at 7:09 am       initmate Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 9. April 13th, 2009 at 7:13 pm       mimography Says:

  พี่เจี๊ยบ…สุขสันต์วันปีใหม่ไทยค่ะ หยุดหลายวันแล้ว แต่รู้สึกว่ายังไม่หายเหนื่อยเลย อิอิ อยากให้หยุดต่ออีกหลายๆ วันเนอะ…

  พี่สาว athenaz ….สวัสดีปีใหม่ค่ะ ชุ่มช่ำๆ นะคะ

  พี่ hanzen…ดีปีใหม่ไทยจ้า ไปเล่นน้ำที่ไหนหนอ..

  น้อง pookun..จุ๊บ จุ๊บ เช่นกันค่ะ เล่นน้ำให้สนุกนะคะ..

  พี่ฮอลล์….สวัสดีปีใหม่ค่ะ คิดถึงๆๆ

  พี่ nelumbo…สุขสันต์วันปีใหม่ไทยเช่นกันค่ะ ^-^


 10. April 12th, 2009 at 2:56 pm       nelumbo Says:

  สุขสันต์วัน ปีใหม่ไทยเจ้าค่ะ …

  ^_^


 11. April 10th, 2009 at 6:20 pm       pijika Says:

  สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ…


 12. April 10th, 2009 at 4:50 pm       initmate Says:

  หวัดดีจ้ะ น้องสาว …. พรุ่งนี้เริ่มหยุดแล้วเนอะ 😉


 13. April 5th, 2009 at 6:13 pm       pookun Says:

  จุ๊บ จุ๊บ


 14. March 25th, 2009 at 2:32 pm       initmate Says:

  น้อมมิม … หายตัวไปหน๋าย


 15. March 17th, 2009 at 11:08 am       hanzen Says:

  หายเงียบไปนานเลยนะ เริ่มมีคนบ่นถึงแล้ว


 16. March 12th, 2009 at 1:12 pm       initmate Says:

  น้องมิม ….

  แวะมาส่งกำลังใจจ้ะ …ดูแลสุขภาพน๊ะคะ ….

  :)


 17. February 23rd, 2009 at 10:28 am       athenaz Says:

  Hi5 Graphics
  Hi5 Graphics at 5Fever.com
  Myspace Graphics


 18. February 21st, 2009 at 9:43 pm       initmate Says:

  คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

  [ฝันดีนะคะ ….]


 19. February 21st, 2009 at 5:35 pm       initmate Says:

  ก๊อก ๆ …

  สบายดีมั้ย … หายง่วงหรือยัง ….

  ขับรถกลับบ้านดี ๆ นะจ๊ะ :)


 20. February 19th, 2009 at 9:51 am       initmate Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 21. February 18th, 2009 at 8:48 pm       initmate Says:


 22. February 18th, 2009 at 8:21 pm       initmate Says:

  ทำงัยดีอ่ะ … ออนไม่ได้ซะด้วย … ไม่รู้เครื่องเป็นไร

  ฝันดีไว้ก่อนนะจ๊ะ สาวน้อย …

  คิดถึง ค่า :)


 23. February 17th, 2009 at 10:13 am       mimography Says:

  อ้าว…พี่เจี๊ยบมาส่งเข้านอนด้วยเหรอ 55 ไม่ได้มาดูเลย แต่มะคืนนี้ฝันดีด้วยแหร่ะ อิอิ

  ขอบคุณนะคะ..


 24. February 16th, 2009 at 10:33 pm       initmate Says:

  อ่ะ ส่งเจ้าของบ้านผู้กำลังมีความรักเข้านอน

  ฝันดีนะจ๊ะ …


 25. February 16th, 2009 at 6:04 pm       mimography Says:

  คุณอรุณสุขค่ะ…

  ไม่ช้าเลยค่ะ..ตอนนี้เจ้าของบ้านกำลังมีความรักอยู่เต็มหัวใจ อิอิ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการ์ด กลอน และคำอวยพร ขอให้คุณอรุณสุข มีความรักอย่างเบิกบานเช่นกันนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะตามไปเยี่ยมที่บ้านนะคะ


 26. February 16th, 2009 at 5:35 pm       arunsuk Says:

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

  ส่งความรักแทนใจให้หมู่มิตร
  ร้อยลิขิตเรียงความมาตามสาย
  เนื่องในวันเวลาวาเลนไทน์
  ให้สหายมีรักชื่นรื่นฤดี

  ได้ครองขวัญมั่นอยู่กับคู่รัก
  ร้อยสลักสมอุราสง่าศรี
  หากว่าอยู่เอกาทุกราตรี
  ขอให้ปรีติล้นทุกคนเทอญ….

  ไม่ช้านะครับ..ขอวยพรให้มีความสุข ไม่ว่าจะมีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่ก็ตาม..

  แฮปปี้ วาเลนไทน์ครับ..


 27. February 15th, 2009 at 11:02 pm       mimography Says:

  ขอบคุณ…พี่เจี๊ยบ

  หายแล้ว และวันนี้ฟังเพลงจนอิ่มใจเลยค่ะ
  วันนี้จะนอนฝันหวาน เอิ๊กซ์

  ^__^


 28. February 15th, 2009 at 6:46 pm       initmate Says:

  น้องมิม …

  ฟังเพลงกันนะคะ


 29. February 15th, 2009 at 1:01 pm       initmate Says:

  ดีจ้ะ หายแล้วเนอะ ….

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 30. February 15th, 2009 at 11:57 am       mimography Says:

  ขอบคุณพี่น้ำ..ทิวลิปดอกนี้สีสวยจังเลยค่ะ

  พี่นิด athenaz …มิมไปกอดและบอกรักแม่มาแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะ ดอกใหญ่มากเลยค่ะ แถมสีก็สวยๆ ช๊อบ ชอบค่ะ…

  ขอบคุณพี่อ๋อ..atingle ความรักเบิกบานในหัวใจแล้วใช่ไหมค่ะ…สู้ตายค่ะ อิอิ

  ขอบคุณเฮียเอเจ…วันวาเลนไทน์ผ่านไปแล้วอีกปีแล้วนะคะ

  ขอบคุณท่านศร…วันวาเลนไทน์ก็เหมือนทุกวันสำหรับข้าพเจ้า มีความสุขดีเหมือนทุกวันเจ้าค่ะ


 31. February 14th, 2009 at 8:25 pm       11arrows Says:

  Happy Valentine’s day
  for
  The Mim’ – Mimography

  :)


 32. February 14th, 2009 at 12:49 pm       pitakkul Says:

  :) AJ


 33. February 14th, 2009 at 10:26 am       atingle Says:

  mblog.manager.co.th


 34. February 14th, 2009 at 9:21 am       athenaz Says:

  กอดแม่รึยัง?

  Every Day is Valentine’s

  Hi5 Glitters


 35. February 14th, 2009 at 9:20 am       chaba2550 Says:

  สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะ..:)


 36. February 14th, 2009 at 7:45 am       mimography Says:

  พี่ฮอลล์กลับมาแล้ว…ดีใจจังค่ะ ห่ายห่วงไปเลย ยังบ่นๆ กันอยู่ว่าถึง กทม.หรือยัง

  พักผ่อนเยอะก่อนค่ะ…ไว้มีเวลาค่อยมาเมนท์ก็ได้ค่ะ
  สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะ


 37. February 14th, 2009 at 3:11 am       pijika Says:

  พิมพ์ผิด
  จนแทบไปทำงาน รายการTV ไม่มันเลยค่ะ

  ขอเปลี่ยนเป็น
  จนแทบไปทำงาน รายการTV ไม่ “ทัน” เลยค่ะ


 38. February 14th, 2009 at 3:10 am       pijika Says:

  กลับมาแล้วค่ะ
  ทำงานตอนกลางวันเยอะๆๆๆๆ มั่กมาก
  จนแทบไปทำงาน รายการTV ไม่มันเลยค่ะ

  คิดถึงน้องมิมนะคะ

  Valentines Day Comments

  Spicecomments.com – Valentines Day Comments


 39. February 13th, 2009 at 9:47 pm       mimography Says:

  คุณ nelumbo ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  สุขสันต์วันแห่งความรักเช่นกันค่ะ


 40. February 13th, 2009 at 8:10 pm       nelumbo Says:

  Glitter Graphics

  Happy Valentine’s Day ka !!!


 41. February 13th, 2009 at 5:42 pm       athenaz Says:

  เมื่อวานพี่ไปมาแล้ว …กอดด้วย ขอบอก !
  พรุ่งนี้คุณแม่ไม่ว่าง

  ประเสริฐสุดคือทำที่ให้คุณแม่สุข ขณะที่คุณแม่ยังอยู่กับเรานะคะ…

  myspace glitter graphics
  Glitter Graphics


 42. February 13th, 2009 at 5:03 pm       mimography Says:

  พี่สาว athenaz…ข้อมูลของบทความนี้มาจากหนังสือ พี่น้องสองกษัตริย์ค่ะ มิมเพียงหยิบบางช่วงบางตอนมาเรียบเรียง ให้ได้รู้ถึงความรักของสมเด็จย่าที่มีต่อลูกๆ ของพระองค์

  มิมอยากให้คนไทยได้อ่าน…เนื่องในวันแห่งความรัก อยากให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่แม่มีต่อลูก เพราะฉะนั้นวันแห่งความรักจึงไม่อยากให้มองเพียงแต่ความรักของคนหนุ่มคนสาวเท่านั้น มิมอยากให้ลูกทุกคนนึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่…แล้วพรุ่งนี้เราจะได้บอกรักแม่ กอดแม่ กราบเท้าแม่ด้วยกันงัยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะที่ชอบ…เราไปกอดแม่ด้วยกันนะคะ


 43. February 13th, 2009 at 4:55 pm       mimography Says:

  พี่ฮอลล์ค่ะ..พระจริยวัตรของพระองค์ท่านงดงามจริงๆค่ะ หนังสือเล่มนี้อ่านแล้วทำให้เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นไปอีกร้อยเท่าเลยค่ะ

  ยังห่วงพี่ฮอลล์เมื่อวานคุยกันว่าพี่ฮอลล์จะกลับมาหรือยังนะ เห็นกลับมาแล้ว ก็ดีใจค่ะ..

  สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะ


 44. February 13th, 2009 at 4:19 pm       athenaz Says:

  มิมเขียนบทความนี้ดีจังค่ะ จับใจ ซึ้งใจ
  พี่เข้ามาอ่านอีกรอบ…ได้เกร็ดความรู้ ตื้นตันในพระ
  จริยวัตรยิ่งค่ะ….

  myspace glitter graphics
  Glitter Graphics


  Page Graphics

  P athenaz


 45. February 13th, 2009 at 4:15 pm       pijika Says:

  น่ารักมากเลย… เจ้าของบ้านที่นำมาให้อ่านเนี่ย

  เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรได้อ่าน
  พระองค์ท่านเลี้ยงลูกได้ดีมากจริงๆ

  ซาบซึ้งมากค่ะ


 46. February 13th, 2009 at 12:31 pm       mimography Says:

  ใช่ค่ะคุณพราย…….อ่านทีไรก็รู้สึกตื้นตันใจทุกที พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีประชาชนชาวไทย อยากให้คนไทยนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์มาปฏิบัตินะคะ

  อยากให้คุณพรายได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ ..ลองหาดูนะคะ รับรองว่าอ่านแล้วจะซาบซึ้งกว่านี้อีกค่ะ

  ขอให้ความรักเบิกบานนะคะ..


 47. February 13th, 2009 at 11:19 am       prypilas Says:

  สวัสดีครับคุณมิม

  เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะอ่านกี่ครั้ง ก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทุกครั้ง
  ยิ่งทำให้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆ ที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของพระองค์

  ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ที่เอามาฝากนะครับคุณครู :)


 48. February 13th, 2009 at 11:13 am       mimography Says:

  พี่ athenaz ค่ะ…

  ความรักไม่ได้มีไว้ทำร้ายกัน
  ความรักมีไว้เพื่อมอบสิ่งดีๆให้กัน
  ความรักที่แท้จริง
  คือความรักที่ไม่หวังผลตอบแทน
  ความรักไม่ต้องการคำตอบ
  ความรัก…

  อิอิ
  ขอให้ความรักเบิกบานในหัวใจนะคะ
  สุขสันต์วันแห่งความรักเช่นกันค่ะ


 49. February 13th, 2009 at 11:10 am       mimography Says:

  พี่มัทจ๋า…tomorrow02
  ดอกทิวลิปสดชื่นจังเลยค่ะ …หวังว่าความรักของพี่มัทจะสดชื่นสดใสอย่างทิวลิปนี้นะคะ..
  สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ


 50. February 13th, 2009 at 11:08 am       mimography Says:

  พี่สาว…atingle ขอบคุณมากค่ะ
  ขอให้ความรักของพี่สาวเต็มไปด้วยรักที่เบิกบานนะคะ
  สุขสันต์วันวาเลนไทน์เช่นกันค่ะ


 51. February 13th, 2009 at 11:07 am       mimography Says:

  ขอบคุณพี่น้ำค่ะ….เป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆ นะคะ ในหลวงทรงปฏิบัติต่อแม่ด้วยหัวใจของคนเป็นลูกที่กตัญญู อยากให้คนไทยดูตัวอย่างการเป็นลูกที่ดีของในหลวงนะคะ..

  เพลงเพราะมากค่ะ…เดี๋ยวไปหัดร้องค่ะ อิอิ


 52. February 13th, 2009 at 10:50 am       athenaz Says:

  มิมคะ happy valentine ค่ะ
  “ความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้

  ความรักนั้นอ่อนโยน

  ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว

  ไม่หยิ่งผยอง

  ไม่กระทำสิ่งที่ไม่สุภาพ

  ไม่คิดเห็นแก่ตนฝ่ายเดียว

  ไม่ฉุนเฉียว

  ไม่ช่างจดจำความผิด

  ไม่ชื่นชมยินดีในความผิดแต่ชื่นชมยินดีในความจริง

  ความรักนั้นครอบคลุมทุกอย่าง เชื่อในส่วนดีอยู่เสมอ

  มีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง

  ความรักไม่มีวันสูญสิ้น

  ………………..”


  Page Graphics

  “athenaz”


 53. February 13th, 2009 at 10:22 am       tomorrow02 Says:


 54. February 13th, 2009 at 10:00 am       atingle Says:

  mblog.manager.co.th


 55. February 13th, 2009 at 8:35 am       chaba2550 Says:

  รำลึก 107 พรรษา สมเด็จย่าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน…+*
  นำมาฝากจากลิงค์ด้านบนค่ะ..

  สุนทรีย์วจีทิพย์เวปบอร์ด..http://www.212cafe.com/boardvip/list2.php?user=cm99

  จาก คห.6 เนื้อเพลงดังนี้ค่ะ..
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  เพลง แม่ของแผ่นดิน / ธัญญาทิพย์ นครเชียงราย ขับร้อง
  แมน สปริงเกอร์ แต่งเนื้อร้อง / ทำนอง
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  เสด็จทั่วดินแดน คือแม่ของแผ่นดิน ถิ่นแม่ฟ้า
  ใจแม่ดุจธารา แม่ปาร่มเย็น เป๋นความฮักแต๊

  อยู่ห่าง สักเปียงใด แม่ไปคุ้มครอง แม่มองดูแล
  แม่หอบหิ้วชีวิตไว้มากมาย คอยสร้างขวัญกำลังใจ

  อยู่ดีกิ๋นดีเถิดเน้อ.. แม่ปาทำทุกสิ่ง
  เพื่อหื้อลูกเปิ่งปิง ก้ำจูลูกแม่

  (ซ้ำ*) ยังห่วง แหละอาทรต้องจรไปทั่วไทย ด้วยใจแม่ฮู้
  ตี้อยู่ ตี้ทำกิ๋น แม่บินไปสร้างงาน บันดาลชีวิต
  แม้เขตป่าต้นสายน้ำ หื้อทำหื้อสร้างขึ้นมา แม่ปาอุทิศ

  ไหว้สาด้วยใจเทิดทูนเป็นคุณชีวิต แม่หื้อมา

  อยู่ดีกิ๋นดีเถิดเน้อ.. แม่ปาทำถึงถิ่น
  เพื่อหื้อลูกมีกิน ก้ำจุนลูกแม่…

  (ซ้ำ*) อยู่ดีกิ๋นดีเถิดเน้อ.. แม่ปาทำถึงถิ่น
  เพื่อหื้อลูกมีกิน ก้ำจุนลูกแม่…
  อยู่ดีกิ๋นดีเถิดเน้อ.. แม่ปาทำทุกถิ่น
  หยาดเหงื่อหยดดิน แม่ทำเพื่อลูก

  ไหว้สาด้วยใจเทิดทูนเป็นคุณชีวิต แม่หื้อมา

  อยู่ดีกิ๋นดีเถิดเน้อ.. แม่ปาทำถึงถิ่น
  เพื่อหื้อลูกมีกิน ก้ำจุนลูกแม่…
  อยู่ดีกิ๋นดีเถิดเน้อ.. แม่ปาทำทุกถิ่น
  หยาดเหงื่อหยดดิน แม่ทำเพื่อลูก..

  ไหว้สาด้วยใจเทิดทูนเป็นคุณชีวิต แม่หื้อมา (ซ้ำ)*,*

  เกิดสักกี่แผ่นดิน ลูกยังฮ้อง.. แม่
  เกิดสักกี่แผ่นดิน ลูกยังฮ้อง.. แม่
  เกิดสักกี่แผ่นดิน ลูกยังฮ้อง.. แม่…

  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


 56. February 12th, 2009 at 10:41 pm       mimography Says:

  ใช่ค่ะ…ท่านศร…อ่านเรื่องนี้แล้วซาบซึ้งที่สุดเลยค่ะ ท่านลองซื้อมาอ่านนะคะ
  ขณะอัพบล็อกยังน้ำตาซึมเลยค่ะ..
  ตื้นตันใจค่ะ


 57. February 12th, 2009 at 10:36 pm       11arrows Says:

  ทรงมีพระมารดาเช่นนี้เอง ที่เป็นเหตุผลสำคัญ อีกข้อหนึ่ง
  ที่ในหลวง ทรงมีพระจริยาวัตรงดงาม
  เป็นที่รักยิ่ง ของพสกนิกร


 58. February 12th, 2009 at 10:32 pm       mimography Says:

  จ๊ากกกก….พี่สาว จริงด้วยแฮ่ะ แต่มิมเป็นแพนด้าขาประจำอยู่แล้วละคร่า

  พักผ่อนค่ะ…เดี๋ยวตาดำแล้วจะไม่สวย อิอิ


 59. February 12th, 2009 at 10:19 pm       atingle Says:

  ขอบคุณนะคะ นำเรื่องดีๆมาให้อ่านก่อนนอน พี่ติด blog จริงๆแล้วเห็นไหม เมื่อก่อนเคย online กลางคืนที่หนาย…ฮ้าวววว…good night จ้า

  @^_^@


 60. February 12th, 2009 at 10:14 pm       mimography Says:

  คุณเจี๊ยบ initmate …
  นอนพักผ่อนเถอะค่ะ แล้วหาเวลามาอ่านใหม่นะคะ
  ฝันดีเช่นกันค่ะ


 61. February 12th, 2009 at 10:13 pm       mimography Says:

  พี่น้ำ …เพลงเพราะค่ะ….มีความหมายลึกซึ้งจริงๆ
  ขอบคุณพี่น้ำค่ะที่เอาเพลงมาประกอบบล็อกของน้อง


 62. February 12th, 2009 at 10:11 pm       mimography Says:

  พี่แฮนเซ่นค่ะ….เวลาที่เราได้ฟังหรือรับรู้เกี่ยวกับพระองค์ท่าน เราจะรู้สึกได้ถึงพลังแห่งความรักนั้น และพร้อมกันนั้นเราก็ปลาบปลื้มใจจนน้ำตาซึมเลยละคะ

  ขอบคุณค่ะที่มาร่วมรู้สึกแห่งรักนั้นด้วยกัน


 63. February 12th, 2009 at 10:09 pm       mimography Says:

  คุณ nabhasan2007

  ความรักของแม่เปรียบมิได้กับสิ่งอื่นเลยค่ะ แม้ลูกบางคนจะรักแม่ไม่เท่าแม่รัก อยากให้วันเสาร์นี้เป็นวันรักแม่ได้ไหมค่ะ…


 64. February 12th, 2009 at 10:07 pm       mimography Says:

  สวัสดีค่ะ คุณ nelumbo

  วันแห่งความรักนี้ ไปกราบแม่ด้วยกันนะคะ
  ^____^


 65. February 12th, 2009 at 10:07 pm       mimography Says:

  เฮียเอเจค่ะ…วันแห่งความรัก อยากให้ลูกๆ นึกถึงความรักของแม่และตอบแทนพระคุณท่านนะคะ

  ขอบคุณค่ะ กลอนเพราะอีกตามเคย


 66. February 12th, 2009 at 9:57 pm       initmate Says:

  หัวใจแม่เนอะ …

  ..
  ฝันดีนะคะ


 67. February 12th, 2009 at 9:43 pm       chaba2550 Says:

  แม่ของแผ่นดิน / ธ…

  แม่ของแผ่นดิน / ธัญญาทิพย์ นครเชียงราย ขับร้อง
  แมน สปริงเกอร์ แต่งเนื้อร้อง / ทำนอง


 68. February 12th, 2009 at 9:36 pm       hanzen Says:

  ตอนนี้สมเด็จย่าประชวรสมัยนั้นผมยังไม่จบแต่ได้มีโอกาสไปฝึกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ PS เยื้องๆตั้งฮั้วเส็ง ตอนนั้นมีโครงการพระราชดำริทำถนนลอยฟ้าข้ามจากปิ่นเกล้าไปลงสาย2 มีคนที่ทำงานในโครงการนั้นพาสัตว์เลี้ยงมาหาหมอเป็นประจำ มีวันหนึ่งเขาพูดว่า “ในหลวงทรงดีมากเลยนะ บางทีท่านจะทรงมาตรวจงานด้วยพระองค์เอง มาดึกๆแทบทุกครั้ง บางทีก็ตี 3 ตี 4 ท่านกลัวรถจะติดประชาชนเดือดร้อนน่ะ บางครั้งมาตรวจงานก่อนแล้วถึงไปทรงเยี่ยมสมเด็จย่าเสียด้วยซ้ำ” แค่คำพูดเพียงเท่านี้ พวกผมทั้งหมดที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็รู้สึกปลาบปลื้มและรักพระองค์มากยิ่งขึ้นอย่างบอกไม่ถูกแล้วล่ะ


 69. February 12th, 2009 at 9:28 pm       nabhasan2007 Says:

  ความผูกพันความรักระหว่างแม่และลูก และความรักผูกพันระหว่างพี่น้อง เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ความรักระหว่างสายโลหิต ย่อมข้นกว่าน้ำอย่างแน่นอนค่ะ ^_^


 70. February 12th, 2009 at 9:24 pm       nelumbo Says:

  ความรัก ของ “แม่” ยิ่งใหญ่ ลึกซึ้ง
  และอบอุ่น เสมอค่ะ …


 71. February 12th, 2009 at 9:23 pm       pitakkul Says:

  อันพระคุณ แม่นี้ มีมากนัก
  ด้วยแม่รัก ลูกยิ่ง กว่าสิ่งไหน
  ไม่ว่ายาก ลำบาก สักเท่าไร
  แม่ทำให้ ลูกได้ ไม่ลังเล
  แม่ปกปักษ์ พิทักษ์ และรักษา
  แม้เหนื่อยล้า แม่ยัง ไม่หวั่นไหว
  ยังกัดฟัน เพื่อลูก ได้สุขสบาย
  ลูกทั้งหลาย จงสำนึก ระลึกคุณ

  :) AJ


 72. February 12th, 2009 at 9:20 pm       pitakkul Says:

  มาจองที่1 จ้า มิม จ๋า

  :) AJ


You must be logged in to post a comment.