Blog nabhasan

ระบายสี ให้ วัน…เวลา (บอกเล่าถึงประสบการณ์- แลกเปลี่ยนความคิด – มุมมองของตนเองกับเรื่องต่าง ๆ)

Posts tagged with ประชาธิปไตย

ถ้าประชาธิปไตยตามใจฉัน …จะเกิดอะไรขึ้น?

March17

ข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร

May5

“ไม่มีอะไรที่จะมีพลังเท่ากับความจริง

และไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายเท่ากับความจริงเพียงครึ่งเดียว”

วาทะของ  Daniel Webster