Manager.co.th

Oct 25

งานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล การประกวดออกแบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในสลัม

Posted in PR News      Tagged , , Comments Off on งานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล การประกวดออกแบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในสลัม

null

งานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล การประกวดออกแบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในสลัม
“The Dream Contest-Library for All”

มูลนิธิสิกขาเอเชีย ได้จัดงานตัดสินและมอบรางวัลการประกวดการออกแบบห้องสมุดในสลัม The Dream Contest “Library for All” ซึ่งโครงการนี้ เป็นความตั้งใจของมูลนิธิสิกขาเอเซีย ที่ต้องการสร้างห้องสมุดในชุมชนคลองเตยให้เป็นห้องสมุดที่ดีที่สุดในสลัม ห้องสมุดแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศของความสนุกสนานและกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ เกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยได้รับเกียรติย์จาก มร. โอซามุ อิซาวา อัครราชทูตญี่ปุ่น, นายชัชกุล รัตนวิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มร. คาซูฮิโร ฟูกุดะ ประธานมูลนิธิญี่ปุ่น และแขกผู้มีเกียรติ์ จากภาครัฐและเอกชน หน่วยงานองค์กรพัฒนาและผู้นำชุมชนจำนวนมาก

 

ผลการตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม MiraiBrary แนวคิดคือ เพาะเมล็ดการอ่านแก่เยาวชน ห้องสมุดแห่งการเติบโต Mirai ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อนาคต brary ย่อมาจากคำว่า Library จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวดลธิดา โฆษกิจจาเลิศ,นายสมิทธ์ ยุวจรัสกุล, นายชนินทร์ คงพร้อมพงศ์,นางสาวณพคณา คุณรักษา รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The last second Concept : ชวนหนังสือมา..เล่าเรื่อง สร้างบทสนทนาระหว่างคนให้มากขึ้นโดยการใช้หนังสือเป็นสื่อกลางในการพูดคุย ให้หนังสือได้สื่อกับคนและคนได้พูดคุยกัน รวมถึงยังได้ความรู้ไปพร้อมๆ กันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวธันยพร กรวัฒนานนท์ นางสาวบุณยนุช ตันซัมนาดำเนิน นางสาวกาญจนวรรณ คงสวัสดิ์ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม แรง young me Colourative : Libraly For All (จิตวิทยาสี สร้างสรรค์ และเรียนรู้) Flexible / Play / Moveแนวคิดที่ใช้การจัดวางตำแหน่งแบบไม่ตายตัวสามารถจัดเก็บได้ ช่วยในการประหยัดพื้นที่ตอบสนองการใช้พื้นที่แบบอเนกประสงค์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายถิรายุ ปรีชาวิบูลย์ นายทศพล แสงจันทร์ นางสาวกนกวรรณ คล้ายทิม นายรัฐ สงวนไทย รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

1. ทีม BT แนวคิดการออกแบบใช้พื้นที่แบ Mix use และ Give For Get สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายกฤตินเจริญพรวรนาม นายพรภัทร ปิยะจันทร์วิจิตต์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2.ทีม AKU Main Idea : Re- (Revision, Recycle, Reorieantation)การมองปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนคลองเตยแนวคิดหลักในกระบวนการออกแบบโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานและยังสร้างทัศนคติที่ดีทั้งคนภายในพื้นที่ตลอดจนคนภายนอกที่มีต่อชุมชนคลองเตย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายประทีป ธนาวุฒิ นางสาวพัชยา ผังพิทยากุล รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

มูลนิธิยังได้มอบรางวัลชมเชยพิเศษ “รางวัลจิตอาสาดีเด่น” เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับคุณอดินนท์ พวัน คุณนิทิวดี ปานประยูร จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี นักศึกษาที่ช่วยเขียนผังห้องสมุดเพื่อใช้ในการประกวด

 

คณะกรรมการตัดสิน

1. คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ)
2. ผศ. รัชต ชมพูนิช คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. คุณนิธิศ สถาปิตานนท์ Executive Director Architects 49 Limited
4. คุณอมตะ หลูไพบูลย์ Principal Department of Architecture
5. ผศ. เสก สวัสดี ผู้ช่วยคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขอขอบคุณ คุณพัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรดำเนินรายการ ขอขอบคุณ คุณอลิซา ครอส ,บริษัท ล๊อคเล่ย์ จำกัด มหาชน, บริษัทนิคอนไทยแลนด์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโครงการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดการออกแบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในสลัมในครั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์มายังทุกท่านว่า ผลงานที่ชนะเลิศการประกวดจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงห้องสมุดในครั้งนี้ ด้วยการบริจาคเงินงบประมาณหรืออุปกรณ์ เช่น หนังสือ คอมพิวเตอร์ หรือของเล่น เพื่อให้เด็ก ๆ และพี่น้องในชุมชนคลองเตยได้ใช้ประโยชน์และศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ในอนาคตอันใกล้นี้

 

 

เกี่ยวกับมูลนิธิ สิกขาเอเซีย

มูลนิธิสิกขาเอเชียถือกำเนิดจากองค์กรอาสาสมัครญี่ปุ่น เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในปี พ.ศ.2534 โดยมีพันธกิจหลักเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นการดำเนินโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนที่ยากจน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาจะทำให้พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยศักยภาพของตนเองและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดและสังคม โครงการของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประกอบด้วย ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โครงการบ้านพักนักเรียนชาวเขา โครงการทุนการศึกษา นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯยังจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กและบรรณารักษ์อีกด้วย

 

 

***************************
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณอรุณี พรหมมาโทร: 02-249-7567-8 อีเมล์: neesaf@gmail.com
มูลนิธิสิกขาเอเซีย 100/14-20 เคหะคลองเตย4 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110