นายหนึ่งเดียว

หลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง…

Posts tagged with สื่อสารมวลชน

สื่อสารมวลชนกับความเป็นกลาง

July1

สื่อสารมวลชน (Communication) แปลตรงตัวว่าอะไร??? ข้าพเจ้าไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้เล่าเรียนหรือศึกษามาในด้านนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทราบคือ ข้าพเจ้าต้องอาศัย สื่อสารมวลชน ในการรับรู้ข่าวสาร หากสื่อสารมวลชนว่าอย่างไนข้าพเจ้าก็คงต้องเชื่อไปอย่างนั้น เพราะอย่างน้อยสื่อสารมวลชนก็คือสัญลักษณ์ของข่าวสารที่ถูกต้อง

 

แต่…