我的抽屉里 Drawer of Memories

May 8, 2014

ภาพจีนโบราณ#6 : ภาพม้วนทิวทัศน์เก่าแก่ที่สุดในจีน

Filed under: Uncategorized @ 2:09 pm and
0002

  ในประวัติศาสตร์ศิลปะจีนถือว่าภาพ “ท่องไปในวสันตฤดู” ของ จ่าน จื่อเชียน เป็นภาพม้วนทิวทัศน์แบบจีนที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นภาพทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำที่วาดในสมัยราชวงศ์สุย(ค.ศ.581-618)เพียงภาพเดียวที่ตกทอดสืบต่อมา เนื่องจากราชวงศ์สุยปกครองแผ่นดินด้วยระยะเวลาสั้นๆ เพียง 30 ปีก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ราชวงศ์ถังอันเป็นยุคที่อารยะธรรมจีนเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดอีกสมัยหนึ่ง รูปแบบการวาดภาพ ท่องไปในวสันตฤดู ของจิตรกร ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจิตรกรรมทิวทัศน์จีน จากเดิมที่จิตรกรมักจะวาดภาพโดยเน้นบุคคลเป็นสำคัญ หากมีทิวทัศน์อยู่บ้างก็จะเป็นเพียงฉากหลังเท่านั้น ทั้งยังไม่ทิ้งช่องว่างในภาพซึ่งแม้แต่ผลงานของบิดาแห่งจิตรกรรมจีน กู้ ข่ายจือ จิตรกรเอกสมัยราชวงศ์จิ้นก็เป็นเช่นเดียวกัน ขณะที่ภาพของจ่าน จื่อเชียน นั้นต่างออกไป เขาวาดให้ภูเขาแม่น้ำเป็นวัตถุหลัก ส่วนบุคคลเป็นเพียงส่วนประกอบ ทั้งยังทิ้งพื้นที่ว่างไว้ในภาพให้ความรู้สึก “ใกล้แต่เหมือนไกล” ซึ่งกลายมาเป็นปรัชญาในการวาดภาพทิวทัศน์ของจีนในยุคต่อมา ภาพ ท่องไปในวสันตฤดู บรรยายทิวทัศน์ตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้ผลิบานเขียวขจี สายน้ำไหลรินจากด้านบนซ้ายมายังกลางภาพ มหานทีกว้างใหญ่เต็มไปด้วยเกลียวคลื่นเล็กๆ ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ในนาวาลำหนึ่งที่ลอยอยู่กลางน้ำ บางส่วนชมทิวทัศน์อยู่ริมสองฝั่ง บนคนเดินเท้าบางคนอยู่บนหลังม้า มีสะพานน้อยๆ และกระท่อมชาวบ้าน อีกทั้งอารามหลังหนึ่งหลบอยู่ด้านหลังแนวป่า วัตถุในภาพทั้งภูเขา แม่น้ำ ต้นไม้ คน มา เรือ และสิ่งก่อสร้างล้วนผสมกลมกลืน ใช้การย่อวัตถุไกล ขยายวัตถุใกล้ เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ สามารถพบความเป็นเอกภาพในความไร้ระเบียบของกลุ่มต้นไม้ทั้งสองฝั่ง ลายเส้นฝีพู่กันละเอียดรวดรับหมดจด ส่วนต้นไม้ระบายด้วยสีเขียวขับเน้นให้เด่นที่สุดในภาพ […]

© 2020 我的抽屉里 Drawer of Memories  Hosted by mblog Sites