我的抽屉里 Drawer of Memories

June 20, 2014

ภาพจีนโบราณ#7 : “งานอาลักษ์สมัยฉีเหนือ” โดย “หยัง จื่อหวา”

เป่ยฉี(北齐: ฉีเหนือ) อยู่ในยุคที่นักประวัติศาสตร์จีนเรียกว่ายุคราชวงศ์เหนือใต้(ค.ศ. 420 – 589) โดยยุคสมัยเป่ยฉี กินระยะเวลาสั้นๆ เพียง 27 ปี(ค.ศ. 550 – 577) เนื่องจากกษัตริย์ในยุคนั้นโหดเหี้ยมทารุณ ทั้งยังหวาดระแวงว่าจะถูกโค่นอำนาจ จึงฆ่าฟันบรรดาขุนนางที่ไม่ได้รับความไว้วางใจไปมากมายทั้งชาวฮั่นและชนเผ่าเซียนเปย ทำให้ราชวงศ์เป่ยฉีสูญเสียความชอบธรรมและการสนับสนุนจากประชาชน อันเป็นเหตุแห่งความล่มสลาย ถูกเป่ยโจว(北周:โจวเหนือ) กลืนกินไปในปี 577 กระนั้นยุคราชวงศ์เหนือใต้ยังคงได้รับการยอมรับจากนักวิชาการรุ่นหลังว่าเป็นช่วงเวลาที่วงการจิตรกรรมรุ่งเรืองถึงขีดสุดอีกยุคหนึ่ง

ภาพ "เป่ยฉีเจี้ยวซู" หรือ "งานอาลักษณ์สมัยฉีเหนือ"  วาดโดย "หยัง จื่อหวา"  สมัยราชวงศ์เหนือใต้ ยุคเป่ยฉี(ฉีเหนือ) ขนาด 80x240 ซ.ม.(ภาพบางส่วน) ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน สหรัฐอเมริกา

ภาพ “เป่ยฉีเจี้ยวซู” หรือ “งานอาลักษณ์สมัยฉีเหนือ” วาดโดย “หยัง จื่อหวา” สมัยราชวงศ์เหนือใต้ ยุคเป่ยฉี(ฉีเหนือ) ขนาด 80×240 ซ.ม.(ภาพบางส่วน) ปัจจุบันเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน สหรัฐอเมริกา

ภาพ “เป่ยฉีเจี้ยวซู(北齐校书)” เดิมทีวาดโดยจิตรกรนาม “หยัง จื่อหวา(杨子华)” จิตรกรนามกระเดื่องที่ได้รับการขนานนามร่วมกับ “กู้ ข่ายจือ(顾恺之)” ยอดจิตรกรเอกแห่งประวัติศาสตร์แผ่นดินจีน ทว่าภาพต้นฉบับที่แท้จริงนั้นได้สูญหายไปเนิ่นนานแล้ว ส่วนภาพที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ยังพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน สหรัฐอเมริกานี้เป็นภาพเลียนแบบโดยศิลปินในสมัยราชวงศ์ซ่ง หยัง จื่อหวา เป็นจิตรกรในราชสำนัก ถนัดวาดภาพขุนนางสำคัญ ภาพทิวทัศน์อุทยาน ภาพรถม้า และโดยเฉพาะภาพม้าที่ร่ำลือกันว่าเหมือนจริงจนแทบได้ยินเสียงร้องของม้าดังออกมาจากภาพเลยทีเดียว

"ม้า" ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพ "เป่ยฉีเจี้ยวซู" แสดงให้เห็นถึงฝีมือของ หยัง จื่อหวา ที่ได้ชื่อว่าเป็นจิตรกรที่วาดภาพม้าได้เหมือนจริงราวกับมีชีวิต

“ม้า” ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพ “เป่ยฉีเจี้ยวซู” แสดงให้เห็นถึงฝีมือของ หยัง จื่อหวา ที่ได้ชื่อว่าเป็นจิตรกรที่วาดภาพม้าได้เหมือนจริงราวกับมีชีวิต

ภาพ “เป่ยฉีเจี้ยวซู” ได้สะท้อนบรรยากาศงานอาลักษณ์ หรืองานตรวจแก้หนังสือ ตำรา ในยุคฉีเหนือ(ค.ศ.556) รัชสมัยของพระเจ้าเหวิน เซวียนตี้(文宣帝) โดยตำแหน่งนี้ได้ริเริ่มมาตั้งแต่สมัยซีฮั่น(西汉:ฮั่นตะวันตก) จากนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อราชสำนักอย่างยิ่ง ผู้ดำรงตำแหน่งนี้จะได้รับเกียรติและความเคารพนับถืออย่างสูง โดยในภาพเป็นเหตุการณ์ที่เหล่าขุนนางกำลังจัดระเบียบ “อู่จิง(五经)” หรือคัมภีร์ทั้งห้าตามหลักปรัชญาลัทธิขงจื๊อ อันประกอบด้วย “อี้จิง(易经:โหราศาสตร์)” “ซั่งซู(尚书:ประวัติศาสตร์)” “ซือจิง(诗经:บทกวี)” “หลี่จี้(礼记:พิธีกรรม)” และ”ชุนชิว(春秋:พงศาวดารและปรากฎการณ์ธรรมชาติ)”

ในภาพ จิตรกรสร้างผลงานโดยเน้นถ่ายทอดหน้าตาท่าทางรวมทั้งการแต่งกายของบุคคลในภาพออกมาอย่างเสมือนจริง ซึ่งกลวิธีการวาดภาพเช่นนี้ถือเป็นสารัตถะสำคัญในหลักการวาดภาพที่นิยมในยุคนั้น นั่นคือการเคารพธรรมชาติตามแนวปรัชญาลัทธิสัจนิยม นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้จากการลงสีที่ต้องมีความสมจริงด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ภาพ “เป่ยฉีเจี้ยวซู” ถือเป็นภาพบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญอีกชิ้นหนึ่งของแผ่นดินจีน


RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 我的抽屉里 Drawer of Memories  Hosted by mblog Sites