septimus' blog

Posts on ‘July 17th, 2009’

เส้นทาง R9

 

 

Photobucket

 

 

 

สืบเนื่องจากที่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยสนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกันนั้น รัฐบาลจากประเทศสมาชิก GMS จึงได้กำหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขงจำนวน 9 เส้นทางหลัก ให้เป็นแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค และหนึ่งในเส้นทางที่ขณะนี้กำลังเริ่มปรากฎผลเชิงรูปธรรมได้แก่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9)”

 

 

 

 

ด่านตรวจพืชมุกดาหาร กรมวิชาการเกษตร…..ได้ตรวจ ปล่อยสินค้าลอตแรกไปแล้ว เมื่อวันวาน (14 กรกฎาคม) 4 ตู้คอนเทนเนอร์ มี ลำไย จากเชียงใหม่ 2 ตู้ ส้มโอ จากนครปฐม 1 ตู้ และ มังคุด จากนครศรีธรรมราชอีก 1 ตู้….ช่วงแรกๆนี้คาดว่าจะผลักดันผลไม้ไทยไปจีนได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทต่อเดือน

 

 

 

 

 

 

 

ในท่ามกลางกระแสข่าวลบอย่างเดียวมาโดยตลอดของผลไม้เฉกเช่นลำใย กับมีมาเป็นพักๆตามฤดูกาลสำหรับผลไม้ชนิดอื่นๆ

 

 

 

 Photobucket