septimus' blog

Posts on ‘July 4th, 2011’

เทียนทั้ง 4

Photobucket 

 

 

ถ้าไม่สู้           แล้วจะรู้               หรือว่าแพ้   

ไม่อ่อนแอ       คงไม่รู้                 ความเข้มแข็ง    

ไม่ยืนหยัด       คงไม่รู้ว่า              มีแรง   

ไม่ถูกแซง        คงไม่รู้                ว่าช้าไป