septimus' blog

Posts on ‘July 8th, 2013’

แท้หรือคือสยาม

map utopia

    อ่าน “สยามประเทศคือยูโทเปีย” ของคุณสุภาพิมพ์แล้วอดรู้สึกภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนขึ้นมาไม่ได้ ต้องขอบคุณคุณสุภาพิมพ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังทำให้รับทราบกันว่าฝรั่งมังค่ายามนี้ก็ยังมีการตีความอยู่เนืองๆถึงความเป็นไปได้ว่า ยูโทเปีย แท้จริงแล้วมีจริง ใช่สิ่งเพ้อฝัน หรือเป็นเพียงเกาะเป็นเพียงสังคมอันแสนสมบูรณ์พูนสุขในอุดมคติเท่านั้น ที่สำคัญ ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากพวกเรา … สยามประเทศ โดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง Amaurote ตามท้องเรื่อง     โธมัส มัวร์ เจ้าของวรรณกรรม ยูโทเปีย เป็นนักกฏหมาย เป็น 1 ในอัครมหาเสนาบดี ของพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดแห่งราชวงศ์ทุดอร์ ที่ต้องถูกบั่นคอในที่สุดเมื่อทำตัวเป็นจระเข้ขวางพระราชประสงค์… -ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามเห็นดีเห็นงามด้วยในเรื่องที่พระองค์จะทรงหย่าขาดจากพระมเหสีพระองค์แรก… พระนางแคทเธอรีนออฟอาราก้อน… แล้วหันมายกย่องแต่งงานกับพระนางแอนน์โบลีนแทน 1 – ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกจากวาติกันเพื่อตั้งนิกายใหม่ขึ้นในอังกฤษ…Church of England 1 ก่อนจะถึงวาระสุดท้ายของ โธมัส มัวร์ นักบุญในคริสตศาสนานิกายโรมันคาธอลิค เขาได้รังสรรค์วรรณกรรมชิ้นเยี่ยม “ยูโทเปีย” ขึ้นในปี 1516 ด้วยการเขียนในสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสภาพความเป็นอยู่ของสังคมในสมัยนั้นในภาษาละตินมีแทรกภาษากรีกเป็นระยะๆ… ที่หากจะโยกมุมมองก็จะเห็นเป็นการวิจารณ์ความชั่วช้าเลวทรามของสังคมสมัยเขาอย่างแยบยลนั่นเอง     “ที่นั่นเป็นเมืองที่ทุกคนอยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมกัน มีเพียงกฎหมายไม่กี่ข้อเพราะประชาชนอยู่ในศีลธรรมอันดี เงินทองไม่ใช่สิ่งจำเป็น ไม่มีใครต้องทำงานหนัก สมาชิกทุกคนมีอิสระเต็มที่ในการนับถือศาสนา […]