septimus' blog

เส้นทาง R9

 

 

Photobucket

 

 

 

สืบเนื่องจากที่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยสนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกันนั้น รัฐบาลจากประเทศสมาชิก GMS จึงได้กำหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขงจำนวน 9 เส้นทางหลัก ให้เป็นแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค และหนึ่งในเส้นทางที่ขณะนี้กำลังเริ่มปรากฎผลเชิงรูปธรรมได้แก่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9)”

 

 

 

 

ด่านตรวจพืชมุกดาหาร กรมวิชาการเกษตร…..ได้ตรวจ ปล่อยสินค้าลอตแรกไปแล้ว เมื่อวันวาน (14 กรกฎาคม) 4 ตู้คอนเทนเนอร์ มี ลำไย จากเชียงใหม่ 2 ตู้ ส้มโอ จากนครปฐม 1 ตู้ และ มังคุด จากนครศรีธรรมราชอีก 1 ตู้….ช่วงแรกๆนี้คาดว่าจะผลักดันผลไม้ไทยไปจีนได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทต่อเดือน

 

 

 

 

 

 

 

ในท่ามกลางกระแสข่าวลบอย่างเดียวมาโดยตลอดของผลไม้เฉกเช่นลำใย กับมีมาเป็นพักๆตามฤดูกาลสำหรับผลไม้ชนิดอื่นๆ

 

 

 

 Photobucket 

 

 

.

ที่สุด…วันนี้ก็มีข่าวดีออกมาบ้าง…บนเส้นทาง R9 จากไทย-ลาว-เวียดนาม เข้าสู่ ด่านผิงเสียง (โหย่วอี้กว่าน) ของจีน

 

 

ก็เลยอดไม่ได้ต้องนำมาบันทึกเสียหน่อย ก่อนที่จะเลือนหายไปกับจรวดเวลา

 

 

 

 

Photobucket

 

 

 

 

D-day….ตาม ความร่วมมือ ประสานระบบ Logistics ภายใต้กรอบอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater MeKong Subregion ที่พัฒนามาเป็น EWEC : East-West Economics Corridor…ขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยไปจีน ตามถนนสาย R9

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยถึงความคืบหน้าการขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่สาม โดยใช้เส้นทาง R9 จากไทย-ลาว-เวียดนาม เข้าสู่ ด่านผิงเสียง (โหย่วอี้กว่าน) ของจีน ว่า….

…ขณะนี้ กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้ออก ใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ให้กับผู้ส่งออกไทยแล้ว…ประเดิม 1 บริษัท

เส้นทาง R9 ที่ใช้ขนส่งลำเลียงสินค้า จากมุกดาหารของไทยไปถึงตลาดเจียงหนานของจีน มีระยะทางประมาณ 2,031 กิโลเมตร ซึ่งสามารถร่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าไปจีน จากเดิมที่ส่งทางเรือใช้เวลา 5-7 วัน ลงเหลือเพียง 2-3 วัน…

…ทำให้ผลไม้ไทยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคชาวจีน ได้อย่างรวดเร็วและ ทันต่อความต้องการของตลาด

 

Photobucket

 

 

 

 

ด่านตรวจพืชมุกดาหาร กรมวิชาการเกษตร…..ได้ตรวจ ปล่อยสินค้าลอตแรกไปแล้ว เมื่อวันวาน (14 กรกฎาคม) 4 ตู้คอนเทนเนอร์ มี ลำไย จากเชียงใหม่ 2 ตู้ ส้มโอ จากนครปฐม 1 ตู้ และ มังคุด จากนครศรีธรรมราชอีก 1 ตู้….ช่วงแรกๆนี้คาดว่าจะผลักดันผลไม้ไทยไปจีนได้ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทต่อเดือน

ซึ่ง…ตอนนี้ จีนก็กำลังจะพิจารณาออกใบอนุญาตนำเข้าให้ผู้ส่งออกไทยอีกประมาณ 10-20 ราย หลังผ่านแล้ว คาดว่า เราก็คงระบายสินค้าผลไม้ไปสู่เมืองจีนได้มากพอสมควร โดยเฉพาะผลไม้ที่เป็นเศรษฐกิจหลัก อาทิ ส้มโอ มังคุด ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ และ มะม่วง รวมไปถึง ยางพารา…คิดว่าเดือนหนึ่งคงไม่น้อยกว่า 100-200 ล้านบาท

…กรมวิชาการเกษตร ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชมุกดาหาร เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ในการ อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและ ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งควบคุมการส่งออกให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งสินค้าข้ามแดน และ ข้อกำหนด ด้านสุขอนามัยพืช (SPS) ตามข้อตกลงไทย-จีน….

…ขณะเดียวกัน ก็ได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรับรองสินค้า ผลไม้ ณ โรงคัดบรรจุ และศูนย์คัดแยกผลไม้ เพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกด้วย….อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเน้นถึงการให้ความร่วมมือและบริการแก่ผู้ส่งออก ร่วมแรงแข็งขันอย่างนี้ บอกได้ว่า…สบาย และ ฉลุย…!!!

 

 

 Photobucket

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล :

 

 

ผลไม้ไทยได้เฮ…ผ่าน R9 สู่จีน คุณดอกสะแบง รายงานในคอลัมน์หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหนังสือพืมพ์ไทยรัฐ 16 กรกฎาคม 2552

 

 

http://www.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=CLMV-060608-2

 

 

– ภาพจากอินเตอร์เน็ต

 

51 Comments

 1. other bloggers; you may get some helping

  return. finally, once you are the perfect guru, perhaps you can share some of your blog writing tips with beginners. blogging and article marketing combined are a great way to get famous fast in your niche. this is because of what

 2. a portfolio- when you create a professional,

  well-organized blog to use as a portfolio; it can help to increase the offers you get to write for others. pay-per-click- some bloggers can do very well with pay-per-click but others may not do as well. there are several things that

 3. are you currently struggling with traffic building?

  if so, what do you think is missing from your marketing campaign? keep reading and find out what you could do to increase traffic and online conversions.i suggest that you do the following:research your topic effectively. find out what people are

 4. who you are interested in and invite

  them in for an interview. you can even do your interview via e-mail. if they are interested in being interviewed you can just send them a list of questions that they can answer on their own time. you readers will appreciate

 5. to the content. this would add credibility

  to your blog post and readers would understand that it is a well researched article.adding statistical figures in the form of tables, diagrams or charts will also give it an authentic look. where this is not possible, you could always use

 6. comiclemon says:

  for the highest quality articles for your

  business website. when you buy articles, you can also be assured that you get content that meets stringent quality tests for spellings, grammar and language use. this means you do not have to bother if the articles are grammatically correct or

 7. blogs that others in the same type

  of business have written. this will help you gain some insight into what others feel is relevant and it can also provide you with new topics for your own blog. include video – adding video to your blogs is a great

 8. articles. in fact, the best and professional

  people in this industry provide attractive and meaningful content that is also search engine optimized (seo). companies or individuals providing these services know the techniques needed to improve the ranking of websites. therefore, before selecting t…

 9. read review says:

  it’s freeyou can install wordpress in literally

  seconds. all the major web hosting companies out there have the installation built in to your web hosting account. simply go to cpanel > fantastico deluxe and there you’ll find the wordpress installation guide.there’s no limit to have many pages, sub…

 10. money. this can be difficult to do

  but if you follow these tips you should be well on your way to a quality blog.the first thing you want to keep in mind while building your blog is you want quality content. if you have crappy content no one

 11. so, where do we get the best

  ideas from and how do we keep our readers interested in what we have to say?if you’re interested in building a large following through your blog, it’s perfectly possible. you just need a bit of consistency, a few good widget to

 12. requirements. this is very important. since, an

  experienced company would have written on a variety of topics and you could see the way they write, change according to the topic, and the client they are writing for.- effective use of keywords every content writing company having experience in

 13. in the print media, you can also

  publish pr articles. of course you should not expect that every website or publication that you submit to will be posting your article. the key here is you need a well-written and highly interesting write up. get a press release writing

 14. find more says:

  readers to a specific company or service

  and then the retailer pays them a referral fee.additionally, there are also text link ads, where an advertisement for a product appears in the context of actual text in a blog post. these ads aren’t based on the overall content of

 15. search engines will not index you as

  a good one. to get your website more visible, you definitely need original write ups about your business activities on your website. this is why the need for a good web content writer is piling up.what else do you need a

 16. resource says:

  shares your expertise and insight with your

  community (or a bunch of colleagues at starbuck’s, same thing).i don’t want to start something i can’t keep going. good point. create a schedule you can live with. go to wordpress or blogger and open an account. shoot for just 1

 17. wordpress will help you develop your seo

  blog to be the best blog you can create! wordpress is a very popular blogging platform and many believe help their seo blog develop into a site that ranks. i find the best blogging platform you can use is indeed wordpress,

 18. participate.nutri-systemwhen you don’t want to go to

  regular meetings and are self-motivated, nutri-system offers meals delivered to your door. while the cost may seem more than other plans, when the cost of food and preparation is considered, it is an affordable and easy way to stick to a

 19. ejercicio says:

  think a little. words like, uncover, discover,

  secrets, etc. writing award winning blog posts can be very beneficial for your business. i decided to write this article so that people can get a better understanding of what a good blog post is and how writing pillar content can

 20. improve and before you know it you

  will be an excellent writer. if you are disappointed with your blog’s performance in 2011, then you must hope to make a mark this year. 2011 witnessed a lot of bloggers failing and a lot of bloggers go on the top

 21. information you wish share with your readers,

  many bloggers also like to add in images and videos.put yourself in the reader’s shoesthis article will look at the secrets of writing great posts for your blog. as i always say, behind every successful blogger is good content, repeatedly written.

 22. dietary says:

  to find the top ten sites about

  your topic. visit each one, see what they have. do they have a blog? do they have a forum? join each and see what they are talking about. what questions are they asking? what problems are they having? can you answer

 23. a hard time making fans who are

  interested in your blog. your posts should be relevant to the selected category, informative, and well-written. blog often, but make sure you’re blogging something of interest. not only will new information keep your regular visitors from getting bore…

 24. papers for purchase from online sources. students

  that plagiarize are cheating themselves of the learning experiences involved in developing and using his or her writing skills-skills that they will need to succeed in whatever occupation they find themselves.teenagers need to understand that good writ…

 25. before most advertisers will buy space. affiliate

  programs- this is a great option for new sites because they are easy to maintain and you can use them even before you begin generating lots of traffic. sell products- you can sell your own products by using your blog. it

 26. increase its visibility, page rank and eventually

  gain loads of traffic.easy to monetizewordpress blog templates support many applications such as videos, image gallery, shopping cart and more. you can also place some ads from adsense in it to monetize your blog more. here, you not only earn from

 27. next page says:

  will succeed in attracting targeted traffic. while

  writing your content you should try to avoid overusing the keywords. this will only make your content difficult to read and understand.make a daily plan for writing and submitting articles. keep in mind that in order to see good results you

 28. verify this.9. last of all, is the

  grammar acceptable? is the article delivery timely?if your chosen writer confirms to these qualifications then you have a good writer on your team. who will compose the content for your website? if you thought that your webmaster would also work as

 29. septimus says:

  เรียนท่านพี่ใหญ่11เจ้าค่ะ

  ความจริงข้าเจ้าก็คิดเช่นท่านแว่บหนึ่งเหมือนกันเจ้าค่ะ แต่พอพิจารณาความเป็นไปได้ที่เป็นแนวสากล+ความที่ชาวเอเชียเรายังมีความชื่นชมพวกแยงกี้กันอยู่สูงมาก ข้าเจ้าก็เลยนึกถึงบ้านเมืองนั้นชอบตั้งชื่อถนนด้วยหมายเลย และคำว่าถนนหลวงภาษาอังกฤษก็เรียกกันว่าRoad เมื่อวานข้าเจ้าก็เลยจำเป็นต้องใช้เวิร์บทูเดาไปก่อนเพราะต้องรีบออกไปธุระเจ้าค่ะ

  พอเช้านี้มีเวลาเสิร์ชข้อมูลอีกทีก็ได้ดังที่โพสท์ในความเห็นที่22ข้างต้นนี้เจ้าค่ะ

  ต้องขอประทานโทษด้วยนะเจ้าคะที่เข้ามาตอบซะช้ามั่กๆเจ้าค่ะ

  ^___^

 30. septimus says:

  R9 เส้นทางการค้าใหม่ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

  เส้นทางหมายเลข 9 (Road Number 9) หรือ ที่เรียกกันย่อๆว่า R9 เป็นเครือข่ายคมนาคมช่วง หนึ่งในโครงการอีส-เวสต์ อีโคโรมิก คอร์ริดอร์(East-West Economic Corridor) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion-GMS)ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองเมาะละแหม่งในประเทศพม่า ผ่านประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.) และมีปลายทางที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 35%

  สำหรับเส้นทางหมายเลข 9 นี้ ได้รับการคาดหวังว่า จะเป็นเส้นทางของการค้าการลงทุนสายใหม่ของบรรดานักลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ล่าสุด “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางหลายเลข 9 กับสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ เพื่อสำรวจความพร้อมของแต่ละประเทศในการที่จะนำเสนอความพร้อมและจุดเด่นที่จะดึงดูดการลงทุน โดยมีจุดเริ่มต้นการสำรวจเส้นทางที่จังหวัดมุกดาหาร ถึงเมืองดานังของเวียดนาม ซึ่งเป็นปลายทางของเส้นทางถนนหมายเลข 9 รวมระยะทาง 344 กิโลเมตร

  ชี้ R9 บูมมุกดาหาร-สะหวันนะเขต

  แม้จุดเริ่มต้นของเส้นทางหมายเลข 9 จะเริ่มต้นในประเทศ สปป.ลาว แต่การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างชาติ แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐ 3 ข้ามเห็นได้ชัด คือ ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม โดยมีจังหวัดมุกดาหารเป็นประตูฝั่งไทย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงโอกาสและลู่ทางการค้าและการลงทุนตามเส้นทางหมายเลข 9 ว่า การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 9 ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเป็น 1 ใน 11 แผนงานลำดับความสำคัญสูง ภายในกรอบ GMS ซึ่งจะอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก หากการก่อสร้างถนนหมายเลข 9 และสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 แล้วเสร็จ คาดว่า จะมีนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนทั้งในมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตเป็นจำนวนมาก เพราะเมืองคู่แฝดแห่งนี้ ถือเป็นศูนย์กลางของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง พม่า กัมพูชา จีน และเวียดนาม

  ขณะที่นายพูมี ทิบพะวอน ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาว กล่าวว่า ขณะนี้สปป.ลาวได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใหม่ จากการเป็นประเทศแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงค์ เปิดประตูรับนักลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนจากไทย

  พื้นที่หนึ่งที่น่าจะเป็นต้นการสะท้อนแบบของการเปิดประตูรับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน โดย ดร.แพงตา พิลาคำปัน ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน สปป.ลาว กล่าวว่า พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมสะหวัน-เซโน เป็นจุดที่ทางรัฐบาล สปป.ลาว เลือกที่จะให้เป็นสิ่งจูงใจให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาพัฒนาพื้นที่ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมนี้มีพื้นที่ 305 เฮกตา อยู่ที่จุด A และ 20 เฮกตา ที่จุด B ซี่งนิคมอุตสาหกรรมนับเป็นจุดที่จะใช้ศักยภาพลงทุนและใช้นโยบายซึ่งทางรัฐบาล สปป.ลาวได้กำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดินโดยมีระยะเวลาเช่า 30 ปี – 75 ปี ในระยะเวลาที่เช่านั้นผู้ลงทุนมีสิทธิ์ที่จะโอนการเช่าที่ดินให้กับผู้อื่นได้ และการยกเว้นค่าเช่า 12 ปี ในช่วงเวลาใดก็ได้ สำหรับอัตราค่าเช่าตอนนี้ กำลังศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นก่อน แต่คาดว่าค่าเช่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 50 เซ็นต์/ต่อตารางเมตร/ปี หรือประมาณ 20บาท/ตารางเมตร/ปี โดยสามารถเช่าได้อย่างไม่จำกัด

  นอกจากนี้รัฐบาลสปป.ลาวยังมีสิทธิพิเศษทางด้านภาษีกำไรสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งปกติรัฐบาลสปป.ลาวเก็บภาษีกำไรของบริษัทจากต่างประเทศที่มาลงทุนในสปป.ลาว 20 เปอร์เซ็นต์/ปี และได้รับการยกเว้น 5 ปี แต่สำหรับในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน หากมีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นภาษีภายหลังจากที่เริ่มได้กำไร 10 ปี และภายหลังจากการยกเว้นภาษี 10 ปีแล้ว จะเสียภาษีเพียงปีละ 8 เปอร์เซ็นต์

  นางอัญชลี ชวนิตย์ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางประเทศสปป.ลาวอยากให้ไทยไปช่วยในด้านการพัฒนาบุคลากร ในการที่จะเป็น One Stop Service และทางด้านการบริหารจัดการโครงการและเรื่องการที่จะร่วมมือกันส่งเสริมที่จะให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน ซึ่งเราก็เชื่อว่าการที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจชายแดนดีขึ้น โดยทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายสปป.ลาวจะมีผู้แทนและมาร่วมกันสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกันในด้านการส่งเสริมการลงทุน และนอกจากนี้ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เข้ามาร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนในการศึกษาความเป็นได้ในเรื่องการลงทุนสาธารณูปโภค การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและการให้ความช่วยเหลือในการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของรูปแบบของการลงทุนสาธารณูปโภคต่างๆ เพราะทางไทยเองก็มีประสบการณ์ในการดึงเอกชนเข้ามามีส่วนในการลงทุนในสาธารณูปโภคต่างนอกจากการผลิต การค้าและบริการ

  ดานังยกเครื่องนิคมฯ- ท่าเรือรับนักลงทุน

  การเดินทางสำรวจเส้นทางหมายเลข 9 ในครั้งนี้ ในส่วนของประเทศเวียดนามได้มีการดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมหว่าขัน(Hoa Khanh Industrial Zone) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองดานัง นิคมอุตสาหกรรมหว่าขันมีพื้นที่ 375.5 เฮกตา โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม เพราะอยู่ใกล้ทั้งสนามบินดานังและท่าเรือ Lien Chieu ขณะที่ในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ทางนิคมอุตสาหกรรมฯก็ได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำประปา ถนนลาดยางที่รับน้ำได้สูงสุด โรงบำบัดน้ำเสียความจุ 5,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกำลังอยู่ในการปรับปรุง และระบบสื่อสาร

  สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่ทางนิคมอุตสาหกรรมอยากให้มีการเข้าไปลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก โรงงานผลิตแบบหัตถกรรม อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และโรงเก็บสินค้า สำหรับธรรมเนียมค่าเช่าพื้นที่ในการทำโรงงานอุตาสาหกรรมนั้น ราคา 0.3-0.7 ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร/ปี ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการในขณะนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์จากประเทศอิตาลี อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมรถยนต์ คือ โรงงาน HAESON ซึ่งเป็นโงงานผลิตรถจักรยานยนต์ของเวียดนามเอง ในส่วนของค่าแรงคนงานนั้น ในระดับแรงงานจะจ่ายค่าจ้าง อยู่ระหว่าง 40-45 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 1,600-1,800 บาท/เดือน ส่วนในระดับปริญญาตรี 70 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน หรือประมาณ 2,800 บาทต่อเดือน

  นอกจากนี้เมืองดานังยังได้รับเงินสนับสนุนจากเจบิค( JBIC :Japan Bank for International Cooperations) และรัฐบาลเวียดนามในการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกดานัง เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับตู้สินค้าของท่าเรือน้ำลึกดานัง รวมถึงการสร้างถนนเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 1 ของเวียดนาม มูลค่ารวมประมาณ 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าจะปรับปรุงเสร็จภายในปี 2547 นี้

  ทูตพาณิชย์ไทยชี้นักลงทุนไม่ควรรอช้า

  นายสมเกียรติ สรณพาณิชย์กุล ทูตพาณิชย์ไทยประจำประเทศเวียดนาม กล่าวว่า เมืองเว้และเมืองดานังเป็นเมืองที่มีก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ซึ่งในอนาคตถ้ามีการขยายแหล่งก๊าซและแหล่งน้ำมันจะทำให้เวียดนามมีแหล่งก๊าซและแหล่งน้ำมันที่ใหญ่กว่าประเทศบรูไน นอกจากนี้ยังมีความเข้มแข็งทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะกาแฟที่มีการส่งออกเป็นรองเพียงแค่ประเทศบราซิล ส่วนข้าวเป็นรองประเทศไทย เพราะฉนั้นตอนนี้ถ้านักธุรกิจไทยสนใจก็ ควรรีบเข้ามาลงทุน เนื่องจากตอนนี้ดูจากนโยบายรัฐบาลแล้ว รัฐบาลเวียดนามมีเป้าหมายที่จะให้เมืองเว้และดานังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าทูน่าที่ควรมีการนำโรงงานเข้ามาแปรรูป ในส่วนของธุรกิจกุ้งมีนักธุรกิจเวียดนามที่อยู่ในต่างประเทศสนใจที่จะนำออกกุ้งอยู่แล้ว ซึ่งถ้านักลงทุนไทยสนใจก็ควรเข้ามาลงทุนเช่นกัน

  “ตอนนี้ในเว้และดานังมีนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนแล้ว เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี แต่ยังไม่มีนักลงทุนจากไทย เพราะเราไปโฟกัสการลงทุนอยู่ที่โฮจิมินห์และฮานอย แต่ไม่มีใครทราบว่าดานังและเว้เป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลเวียดนาม ที่สำคัญในเร็วๆนี้เวียดนามกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก(WTO) เพราะฉะนั้นเงื่อนไขต่างๆทางเวียดนามเองก็จำเป็นที่จะต้องปรับ อีกส่วนหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของโลกปฏิบัติกับเวียดนามแบบ AFTA(Asian Free Trade Area) ซึ่งจะทำให้การส่งออกได้สิทธิประโยชน์เยอะมาก”

  ด้านนายรังษี เหลืองวารินกุล ประธานคณะกรรมการผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การขนผ่านสินค้าข้ามแดน เราขาดมาตรฐานเดียวกัน จากการเดินทางที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เราจะเสียเวลาในบริเวณด่านชายแดนระหว่างประเทศมากพอสมควร ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายมีการตกลงในการอำนวยความสะดวกกันมากขึ้น เรื่องที่สองคือเรื่องถนนที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับจำนวนจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีที่เมืองดานังทั้งในส่วนของท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมใช้ได้ผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับรถขนส่งสินค้าและรถโดยสารขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีถนนอีกช่วงหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างเมืองเว้ถึงเมืองดานัง มีลักษณะติดกับภูเขาและมีความลาดชันประกอบกับเป็นถนน 2 ช่องทางจราจร เป็นช่วงที่เราไม่มั่นใจว่ารถขนสินค้าขนาดใหญ่จะขึ้นได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

  โครงการถนนหมายเลข 9 นับว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อย่างไรก็ตามรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ พม่า สปป.ลาว เวียดนามและไทย ยังคงมีการบ้านที่ยังต้องทำอีกมาก เพื่อการที่จะให้นักลงทุนที่ตัดสินใจที่จะลงทุน และทำให้เส้นทางการลงทุนอี-เวสต์ คอร์ริดอร์ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

  —————————–

  จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1930 12 ส.ค. – 14 ส.ค. 2547

 31. 11arrows says:

  คิดไปเองนะ sept’
  ข้าพเจ้าก็ว่าคงจะไม่ใช่แบบนั้น

  :)

 32. 11arrows says:

  ข้าพเจ้าอยากคิดว่า มาจาก The King Rama 9

 33. septimus says:

  โอ้โห คุณpkkk2714แพลนเป็นระบบซ้า ฮ่ะๆๆๆ……………

  *___^

 34. septimus says:

  ถ๊าได้จ่ะอั้นก่อจ้าดดีก่ะเจ๊าคุณchaba2550เจ๊า หมู่จาวบ้านจ่ะได้อยู่ติดบ้านกั๋น บ่ต้องจ๋ำเป๋นละบ้านฮื้อหมู่คนเถ้ากะละอ่อนเฝ้าตั๋วเก่าแต้เห็ดเข้ากรุง แล้วแถมอย่างข่าวขายบ่ม่วนก่ะจ่ะได้หมดๆไปเหียเตื่อเนาะเจ๊า

  *___^

 35. septimus says:

  ขออนุญาตเดาแบบไม่คิดมากว่ามาจากคำว่าRoadเจ้าค่ะท่าน11

  ^___^

 36. septimus says:

 37. pkkk2714 says:

  จะเอา R9 เป็นเส้นไปเที่ยว

  ระหว่างทางก็จะเป็นโจรปล้นผลไม้ส่งจีน กินประทังชีวิตไปเรื่อยๆระหว่างเดินทางเที่ยว ดีหรือไม่ค่ะ

 38. chaba2550 says:

  หันท่า เมืองไทยเฮาจะได้มีรถไฟความเร็วสูงใจ้กั๋น ก็เตื่อนี้หล่ะก้าเจ้า
  สนันสนุนหื้อเปิ้นแป๋งโวย ๆ เนาะ.. จะได้ขนผลไม้บ้านเฮา
  ไปขายหื้อจีนได้วันต่อวันเลย :)

 39. 11arrows says:

  โอ้วววว!!!!!แบบนี้หรูมากๆ
  เพิ่งทราบ…เพิ่งทราบ…ขอบคุณ – septi’
  นี่ก็เรื่องราวเฉี่ยวๆรั้วบ้านข้าพเจ้าแท้ๆ
  ยังถึงกับต้องรบกวน หญิงงามแห่งเมลเบอร์ ท่านเล่าสู่ฟัง
  ละอาย…ช่างน่าละอาย
  ฮาฮาฮาฮาฮา…ถนนสายเอเชีย ที่มีมาแต่ไหนแต่ไร มันตันๆ หนะนะ
  R9 อาจปลอดโปร่งกว่า
  ว่าแต่ R นี่มันน่าจะย่อมาจากตัวอะไรหละ sept’?

  :)

 40. septimus says:

  ขอเก็บเป็นของหวานหลังอาหารเย็นนะคะพี่ขา

  ขอบคุณมากค่ะ

  ^,^

 41. septimus says:

  ฮ่า………….ขำพี่athenazจังค่ะ ยั่วให้น้องนุ่งรีบกลับบ้าน พี่รู้ไหม พี่เหมือนพ่อกับแม่เลยค่ะชอบโทรมาคุยเรื่องผลไม้ว่าออกดก สวยยยย อร่อยยยยยย ปีนี้มีเย๊อะ(เย๊อะ…ทุกปีค่ะพี่ ฮา)

  …ด้วยความยินดีค่ะพี่

  …หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างโอกาสดีให้กับเกษตรกรบ้านเรานะคะพี่คะ แต่เอ แล้วเราก็ต้องกินผลไม้ที่ราคาแพงขึ้นน่ะสิคะ

  ^___*

 42. septimus says:

  ของโปรดเลยค่ะพี่เลดี้ เวลาที่ข้าเจ้าอยู่เมืองไทยเพียงแค่กินผลไม้อย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วค่ะพี่

  ^___*

 43. septimus says:

  ว้าว….คุณยิปซีรู้จักเส้นทาง R9 หรือคะ ถ้าอย่างนั้นคงมีนำเที่ยวเร็วๆนี้ใช่ไหมคะ

  *___^

 44. septimus says:

  สวัสดีค่ะน้านู

  ดิฉันก็เพิ่งจะรู้จักเส้นทาง R9วันนี้เหมือนกันค่ะ

  :))

 45. athenaz says:

  with herb tea

  afternoon tea ka

 46. athenaz says:

  You are not on R9 Rute, so no chance to try good mungusteen from T/L..!
  It s so good this year ka..come home soon.. :)

  GMS should export our variety of of overflow agriculture produce from Thailand, sure – thanks for good article ka :)

  P athenaz

 47. lady007 says:

  ผลไม้ไทย น่าอร่อยนะคะ nong septimus.. :)

 48. gibsii says:

  ว้าวเส้น R9 เสร็จแล้ว ดีใจจัง

 49. nunohatyai says:

  รู้สึกแย่จัง ไม่รู้จักกับR9มาก่อนเลย
  ผลไม้ไทยได้เฮ..เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง ครับ
  ขอบคุณและยินดีที่ได้รู้จักเส้นทางR9
  ขอบคุณคุณsept.ด้วยเอย :)

 50. septimus says:

  สวัสดีค่ะน้องเจี๊ยบ

  ^__^

 51. initmate says:

  สวัสดี ยามบ่ายค่ะ พี่ Sept ^ – ^

Leave a Reply