Blog "Specter"

อีกหนึ่งความรู้สึกของชีวิต "ผู้หญิง"

ลอยกระทง…

November1

มารู้จัก…ประวัติวันลอยกระทง

       …จุดมุ่งหมายของการลอยกระทง

       …คุณค่าต่อ ครอบครัวชุมชน สังคม และศาสนา

       …กิจกรรมที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน

       …กิจกรรมที่เบี่ยงเบนไป

       …การลอยกระทงของชาวเหนือ (ยี่เป็ง)

       …การลอยกระทงของชาวอีสาน (ไหลเรือไฟ)

       …เกร็ดความรู้ “ลอยกระทงนานาชาติ”

       …อื่นๆที่ควรรู้เกี่ยวกับการลอยกระทง

 

.

ตำนานเล่าเรื่อง

ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง

เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมา แม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์

เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท 

การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี

อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและ อากาศเริ่มเย็นลง

ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้า

แห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปรูปดอกบัวบานขึ้น

ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง

งานเผาเทียน เล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย

ทำให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานตรงกันว่า น่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

จุดมุ่งหมายของการลอยกระทง ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวไทย

ตั้งแต่ครั้งโบราณ สรุปได้ 3 ประการ คือ

1. เชื่อว่าเป็นการบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วิธีหนึ่งโดยใช้น้ำที่ไหลไปเป็นพาหนะนำกระทง ดอกไม้ธูปเทียนไปสักการะพระองค์ท่านโดย

จินตนาการประกอบกับเป็นช่วงฤดูน้ำหลากพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญเป็นบรรยากาศ

ที่ทำให้คนในสมัยก่อนซึ่งยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น เกิดความสุขสงบจึงได้

จัดพิธีบูชาพระพุทธคุณ ด้วยกระทงดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกับงานรื่นเริงอื่น ๆ

2.เชื่อว่าเป็นการลอยความทุกข์โศกของตนที่มีอยู่ให้ออกไปจากตัวกับสายน้ำที่ไหลไปนั้น

พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตนและครอบครัวได้รับแต่สิ่งที่ดี

3.เชื่อว่าเป็นการขอขมาต่อน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำลำคลองซึ่งมีคุณอเนกอนันต์ต่อคนสมัยก่อน

ทั้งเรื่องใช้อาบชะล้างสิ่งต่างๆรวมทั้งการเพาะปลูก การคมนาคมถือว่าเป็นการกระทำล่วงเกิน

ให้น้ำสกปรกจึงได้ทำพิธีขอขมาอย่างเป็นพิธีการอย่างน้อยปีละครั้ง

 

ความหมาย ลอยกระทง หมายถึง ประเพณีบูชารอยพระพุทธบาท แสดงความสำนึกบุญคุณ

หมายถึง ประเพณีบูชารอยพระพุทธบาท แสดงความสำนึกบุญคุณ

หมายถึง ประเพณีบูชารอยพระพุทธบาท แสดงความสำนึกบุญคุณ

 

ของแหล่งน้ำอันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและเป็นการบูชาพระแม่คงคาเทวีตามความเชื่อ

แต่โบราณด้วยกระทง ดอกไม้ธูป เทียน ประกอบกับสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติที่ลอยน้ำได้

ประเพณีลอยกระทง นับเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อ ครอบครัวชุมชน สังคม และศาสนา

กล่าวคือ ๑. คุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน เช่น

การประดิษฐ์กระทงไปลอยน้ำ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา

บางท้องถิ่นจะลอยเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษอีกด้วย

              ๒. คุณค่าต่อชุมชนทำให้เกิดความสามัคคี ในชุมชนเช่น ร่วมกันคิดประดิษฐ์กระทง

เป็นการส่งเสริมและ สืบทอดศิลปกรรมด้านช่างฝีมืออีกด้วย ทั้งยังเป็นการพบปะ สังสรรค์

สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจร่วมกัน

              ๓. คุณค่าต่อสังคม ทำให้มีความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันรักษา

ความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง โดยการขุดลอก เก็บขยะในแม่น้ำลำคลองให้สะอาด

และไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ในแม่น้ำลำคลองอีกด้วย

             ๔. คุณค่าต่อศาสนา ช่วยกันรักษาทำนุบำรุงศาสนา เช่น ทางภาคเหนือ

ลอยกระทงเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าและยังจัดให้มีการทำบุญ

ให้ทาน การปฏิบัติธรรม และฟังเทศน์ด้วย

กิจกรรมที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน

๑. การทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง เช่น ขุด ลอก คูคลอง

๒. การทำบุญให้ทาน

๓. การปฏิบัติธรรม การฟังเทศน์

๔. การประดิษฐ์กระทงใหญ่ กระทงเล็ก

๕. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดโคมลอย

๖. การจัดขบวนแห่กระทง

๗. การนำกระทงไปลอยในแม่น้ำ

๘. การปล่อยโคมลอย

๙. การจุดดอกไม้ไฟ ประทัด หรือพลุ เพื่อเป็นการ เฉลิมฉลอง

๑๐. การละเล่นรื่นเริง ตามท้องถิ่นนั้น ๆ

กิจกรรมที่เบี่ยงเบนไป

๑. การจุดดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุ กันอย่างคึกคะนองไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ระมัดระวัง

จุดโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้คน และยวดยานที่สัญจรไปมาและอาจเป็นสาเหตุ

ให้เกิดเพลิงไหม้ บ้านเรือนได้

๒. การประกวดนางนพมาศ ให้ความสำคัญมากเกินไป ถือเป็นกิจกรรมหลักของประเพณี

ซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่แก่นแท้ ของประเพณีเป็นเพียงกิจกรรมที่เสริมขึ้นมาภายหลังเพื่อให้

เกิดความสนุกสนานและเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว

๓. การประดิษฐ์กระทง สมัยก่อนใช้วัสดุพื้นบ้านหรือ ตามธรรมชาติ เช่น ทำจากใบตอง

หยวกกล้วย ซึ่งเป็นวัสดุที่ ย่อยสลายง่าย แต่ปัจจุบันกลับนิยมใช้วัสดุโฟมซึ่งย่อยสลายยาก

ทำให้แม่น้ำลำคลอง สกปรก เน่าเหม็น เกิดมลภาวะเป็นพิษ

การลอยกระทงของชาวเหนือ (ยี่เป็ง) การลอยกระทงของชาวเหนือ

นิยมทำกันในเดือนยี่เป็ง (คือเดือนยี่หรือเดือนสอง เพราะนับวันเร็วกว่าของเรา 2 เดือน)

เพื่อบูชาพระอุปคุตต์ซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำเพ็ญบริกร รมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล

ตรงกับคติของชาวพม่า

การลอยกระทงของชาวอีสาน (ไหลเรือไฟ) การลอยกระทงในภาคอีสาน

เรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟจัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ในจัง หวัดนครพนมโดยการนำหยวกกล้วย

หรือวัสดุต่างๆมาตกแต่งเป็นรูปพญานาคและรูปอื่นๆตอนกลางคืนจุดไฟปล่อยให้ไหลไปตาม

ลำน้ำโขงดูสวยงามตระ การตา นอกจากนี้ยังมีประเพณีลอยกระทงในประเทศต่างๆ เช่นที่เขมร

จีน อินเดีย โดยมีคติความเชื่อและประวัติความเป็นมาตรงกันบ้างแตก ต่างกันไปบ้าง

การลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร

มื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 12 ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาง่าย

ตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยและดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียน

และดอกไม้เครื่องสักการบูชาก่อนลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวัง พร้อมขอขมาต่อ

พระแม่คงคา ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ

และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล

“ลอยกระทงนานาชาติ”

ลอยกระทงพม่า ลอยเพื่อบูชาพระอุปคุตที่อยู่กลางสะดือทะเลว่าต้นเหตุเรื่องลอยกระทง

ของชาวบ้านเรื่องหนึ่งว่า พระเจ้าธรรมาโศกราชจะทรงสร้างพระเจดีย์ ๘๔.๐๐๐แต่ถูกพระยามาร

คุกคามทำลายพระเจดีย์เหล่านั้น พระเจ้าธรรมาโศกราชจึงทรงขอร้องพระอุปโคต พระยานาค

ให้ช่วยจับพระยามารด้วย พระอุปคุตจึงจัดการปราบพระยามาร เป็นผลสำเร็จ แต่นั้นมาราษฎร

จึงทำพิธีลอยกระทงเพื่อขอบคุณพระยานาคสืบมาทุกปี

ลอยกระทงจีน ประเทศจีนทางตอนเหนือในหน้าน้ำ น้ำท่วมเสมอ บางปีไหลแรงท่วมท้น

จนหนีไม่พ้น ทำให้มีคนจมน้ำตายนับจำนวนเป็นแสนๆ และที่หาศพไม่ได้ก็มาก ราษฎรจึงจัด

กระทงใส่อาหารลอยน้ำไป เพื่อเซ่นไหว้ผีน้ำเหล่านั้น ลอยกระทงเขมรลอยสองครั้งคือตอนกลาง

เดือน ๑๑ กระทงนั้นเป็นขนาดเล็กและมีอาหารบรรจุ ส่วนกลางเดือน ๑๒ ทำเป็นกระทงใหญ่

แต่มีอาหารบรรจุไปในกระทงด้วย เพื่อส่งส่วนบุญไปให้เปรต

ลอยกระทงอินเดีย ลอยกระทง เพื่อบูชาเทวดาที่ตนนับถือ ที่ได้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ตน

และครอบครัว เป็นพิธีทำเป็นประเพณีสืบมาแต่โบราณ

( คัดมาจากบทความเรื่อง “เทศกาลลอยกระทง” เขียนโดย พระยาอนุมานราชธน)

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้

1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา

2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์

อยู่ในมหาสมุทร

3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลกเมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษา

อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา

4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้าที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที

เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ

5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า

6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก

7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึก

หรือสะดือทะเล

อื่นๆที่ควรรู้

ทำกระทงเอง !! – ต้องใช้ใบตองตานี !! เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อให้ขลังหรืออะไรหรอก แต่ใบตองตานี

ใบจะเหนียวกว่าใบกล้วยชนิดอื่นเหมาะแก่การพับจับจีบ บายศรีนั้นก็ทำจากใบตองชนิดนี้

หาซื้อได้ที่ตลาด

บางคนนิยมลอยในช่วงน้ำขึ้นสูงสุด – เพราะน้ำตามความหมายคือ โชค บางปีที่น้ำขึ้นสูงสุด

ก็เป็นอีกเคล็ดหนึ่งที่นิยมใช้กัน แต่ปีนี้ 26 พฤศจิกายน ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ

ระบุว่า กรุงเทพฯ – น้ำขึ้นสูงสุด 2 เวลาคือ ช่วงเช้า 07.47 น. และบ่าย 16.33 น. ซึ่งไม่ได้อยู่

ในช่วงกลางคืน งั้น… คืนนี้ลอยเวลาไหนก็ได้

คนบางนิยมอาบน้ำเพ็ญ !! – เวลาเที่ยงคืน วันเพ็ญเดือน 12 น้ำนิ่งช่วงสั้นๆ โบราณว่า

ชั่วขณะช้างสะบัดหู คนไทยนิยมอาบ แช่น้ำในช่วงนี้เพื่อล้างอาถรรพณ์ สิ่งอัปมงคลทั้งปวง

เพราะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เสมอด้วยน้ำพระพุทธมนต์

กระทงควรใส่อะไร สะเดาะห์เคราะห์ – นิยมตัดเล็บ, ตัดปลายผม, เขียนวัน เดือน ปีเกิด

(หรืออธิษฐาน ขณะยกกระทงขึ้นอธิฐาน) และเงิน (เหรียญ 1 บาท, 5 บาท, 10 บาท)

ขอให้เคราะห์ของตนและครอบครัวฝากใส่กระทงลอยไปซะให้ไกล ให้ไว้เพื่อเป็นทาน

นอกจากเล็บ,ปลายผมแล้ว บางคนจะสั่งทำกระทงใบใหญ่เพื่อใส่ข้าวของให้เป็นทาน

อย่างนี้ต้องบอกคนทำกระทงด้วย  (อาทิ ยาสีฟัน แปลงสีฟัน สบู่) พร้อมเงินอาจจะเท่า

จำนวนอายุ + 1 , หรือ เงิน 108 บาท เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ดอกไม้ ธูป เทียน ปกติ

ดอกไม้ที่ต้องเน้นคือ ดอกบัวขาว !! เพื่อบูชาพระเป็นเจ้า ดอกไม้ ธูป เทียน ปกติ

ดอกไม้ที่ต้องเน้นคือ ดอกดาวเรือง แซมด้วยดอกบัวแดง (เท่านั้น) และต้องใช้ธูปแขก

แบบกลิ่นจรุงไปทั่วคลุ้งน้ำเชียวแหละ

เคล็ดที่คนไม่ค่อยรู้ !! สำหรับพระเป็นเจ้า 3 พระองค์ต้องมีใบมะตูม,ใบกระเพราแห้งกับกานพลู

เล็กๆ อื่นๆอาทิ ขนมแขก พวกนี้ซื้อได้ที่ตรอกแขก พาหุรัด

 

ขอบคุณ หนึ่งสมองและสองมือของฉัน

ขอบคุณ mblog ที่มีพื้นที่ให้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กัน

ขอบคุณ มิตรภาพที่แสนงดงามที่ฉันได้รับจากที่แห่งนี้

ขอบคุณ เพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังของใจในวันที่กำลังอ่อนแอ

ขอบคุณ เวลาที่สอนบทเรียนมากมายกับชีวิตฉัน

ขอบคุณ สิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแรง,เข้มแข็งให้กับคนคนนี้

ขอบคุณ โลกใบนี้ที่มีพื้นที่ว่างให้ฉันยืนและก้าวเดินต่อไป

ขอบคุณ ภาพสวยๆจากinternet

ขอบคุณ คุณๆที่แวะเข้ามา

 

 

 

 

24 Comments to

“ลอยกระทง…”

 1. September 16th, 2011 at 9:52 am       คนป่า Says:

  คุณสนธิ กับคุณจำลอง เสมือนเป็นผู้ดีมีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองที่สุด แต่พอกาลเวลาที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่เห็นอะไรหลายๆอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัว ใจกระด้าง จะเอาชนะคะคาน โดยไม่เอาเหตุผลและสติปัญญา ประเทศชาติบ้านเมืองจะพังก็เพราะเจ้าสองสหายนี่แหละป่วนบ้านป่วนเมือง พวกคุณจะอยู่ได้อีกสักกี่วัน พอหมดแรงทำชั่วแล้ว วันนั้นคุณจะรู้สึก และหากตายวันใด สังคมเขาอาจจะสาธุดังกระหึ่มให้คุณก็ได้ ไม่เชื่อก็ลองดู….


 2. September 20th, 2010 at 2:11 pm       minney Says:
 3. November 10th, 2009 at 4:30 pm       athenaz Says:

  Joob Joob derar Specter น้องอ้อน :))


 4. November 6th, 2009 at 10:41 am       specter Says:

  สวัสดีจ้าพี่lady
  แหม…ยังไงก็รอจ้า จะลืมพี่ladyได้งัยจ๊ะ
  สุขสันต์วันพระจันทร์เต็มดวงนะคะ(ย้อนหลังจ้า)


 5. November 6th, 2009 at 10:36 am       specter Says:

  สวัสดีจ้าคุณ hongdarun
  หายไปไหนมาจ๊ะ นานมาเลยนะคะ
  เก็บรูปสวยๆมาฝากหรือเปล่า
  ช่วงนี้อ้อนก็ห่างหายblogไปเหมือนกัน
  เอาไว้จะแวะไปทักทายนะคะ


 6. November 6th, 2009 at 10:33 am       specter Says:

  สวัสดีจ้าคุณlostview(พี่หมีน้อย)
  สุขสันต์วันพระจันทร์เต็มดวงนะคะ(ย้อนหลังนะจ๊ะ)


 7. November 6th, 2009 at 10:30 am       specter Says:

  สวัสดีจ้าคุณเจี๊ยบ
  ชอบเหมือนกันจ้าแต่เจอน้ำแรงๆหรือมีคลื่นบางดอกก็เอียงแล้ว
  แต่อย่างไรก็ชอบนิ คุณเจี๊ยบได้ลองลอยด้วยดอกบัวหรือเปล่าจ๊ะ


 8. November 6th, 2009 at 10:27 am       specter Says:

  สวัสดีจ้าคุณคำนับ
  งั้นต้องช่วยกันดูแลนะคะสงสารพระแม่คงคา


 9. November 5th, 2009 at 5:18 pm       specter Says:

  สวัสดีจ้าพี่ athenaz
  สุขสันต์วันพระจันทร์เต็มดวงนะคะพี่(ย้อนหลังนะคะ)


 10. November 5th, 2009 at 5:05 pm       specter Says:

  สวัสดีจ้าพี่septimus
  สุขสันต์วันพระจันทร์เต็มดวงนะคะพี่(ย้อนหลังนะคะ)


 11. November 5th, 2009 at 5:03 pm       specter Says:

  สวัสดีจ้าน้านู
  เกือบแล้ว…เกือบเอาน้าใส่ลอยไปกับกระทงแล้วนิ
  แต่…ถ้าลอยไปแล้วหนูจะไปรับอมยิ้มที่ใครหละจ๊ะ
  ไม่ได้ ไม่ได้ เอาไว้ก่อนห้ามเอาน้านูไปไหนเด็ดขาด
  น้านูได้ลอยเปล่าจ๊ะ…ลอยกี่รอบหละจ๊ะ…เหนื่อยแย่เลย อิ อิ


 12. November 5th, 2009 at 4:58 pm       specter Says:

  สวัสดีจ้าคุณบี
  คุณบีไปลอยที่ไหนหละจ๊ะ…อธิฐานดีๆนะ


 13. November 5th, 2009 at 3:02 pm       lady007 Says:

  nong specter ja..

  มาไม่ทันลอยกระทงค่ะ แต่ใจไปถึงนานแล้วนะคะ


 14. November 4th, 2009 at 12:17 pm       hongdarun Says:

  สวัสดีครับคุณ specter

  ผมหายไปเดือนกว่า วีันนี้กลับมาทักทายกันในวันต้นหนาว
  คิดถึงคุณ specter และทุกๆคนครับ
  อย่าลืมแวะไปอ่านเรื่องราวและดูรูปสวยๆนะครับ

  ดูแลสุขภาพนะครับ


 15. November 3rd, 2009 at 11:30 am       lostview Says:

  ขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะคะ specter อ่านเพลินเลย

  :)


 16. November 3rd, 2009 at 8:47 am       initmate Says:

  ใช้ดอกบัวมาทำเป็นกระทงน่ารักดีเนอะคะ

  เวลาลอย … ลอยดีมั๊ยน๊ะ …

  อยากลอยกระทงที่ทำจากดอกบัว 1 ดอกบ้างจัง ^^

  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


 17. November 3rd, 2009 at 12:08 am       พธม Says:

  คุณสนธิ ผมยอมรับนะว่าคุณเก่ง เรื่องการข่าว เรื่องการโน้มน้าว และผมก็มีแนวคิดตรงกับคุณในเรื่องการไม่เอาระบบทักษิณ

  แต่รู้ไหม ว่าผมไม่ค่อยชอบใจคุณมากๆ ในกลวิธีท่ี่คุณและแกนนำใช้ ในการโค่นล่มรัฐบาลยุคไอ้สมชาย ผมเข้าใจว่า ณ ตอนนั้นพวกคุณในฐานะแกนนำมาถึงทางตัน ในการที่จะทำให้รัฐบาลไอ้สมชายลาออกไป คุณจึงใช้กลวิธีแตกหัก โดยการปิดล้อมรัฐสภา เป็นเหตุให้เกิด 7 ตุลาฯ ความโชคร้าย่จึงไปตกอยู่กับพี่น้องพันธมิตรหลายๆ คน คุณและแกนนำประสบความสำเร็จ ในการทำให้รัฐบาลโง่เขลาของไอ้สมชายมันกลายเป็นรัฐบาลมือเปื้อนเลือดได้ แต่ผมเสียใจที่คุณใช้พี่น้องชาวพันธมิตรที่มีความรักชาติเป็นเครื่องมือ

  หลายๆ เหตุการณ์ที่ผ่านมา ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า คุณมักจะใช้กลยุทธ ในการล้มล้างหรือกดดันฝ่ายตรงข้าม โดยการเร่งเร้าสถานะการณ์ให้ทวีจนถึงขีดสุด โดยไม่คำนึงถึงประเทศชาติ และพี่น้องชาวพันธมิตรเลย ทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าเมื่อเหตุการณ์ถึงจุดแตก ผู้ที่รับชะตากรรม ก็คือพี่น้องชาวพันธมิตร ทั้งให้เหตุการปิดทำเนียบ, ปิดสนามบิน และปิดรัฐสภา

  ผมสมมุติว่าถ้าพรรค กมม. ได้รับการเลือกตั้ง จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ (ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะหากเลือกตั้งใหม่ ผู้ที่จะคุมอำนาจคือ ไอ้ทากสิน) ผมคิดว่าคุณสนธิ ไม่มีความสามารถเพียงพอในการบริหารประเทศได้ และแค่ทำให้ประชาชนในชาติสามัคคีกันก็เป็นไปไม่ได้ เพราะคุณถนัดงานด้านการแตกหักมากกว่า

  ผมก็พันธมิตรคนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เครื่องมือของพวกคุณ


 18. November 2nd, 2009 at 9:44 pm       comenubb Says:

  มีอยู่ช่วงหนึ่ง…ที่พระแม่คงคาบ่นไม่อยากให้คนมาลอยกระทง

  ช่วงนั้นพระแม่คงคาป่วยเพราะโฟมจากกระทงจำนวนมากมายมหาศาล

  โชคดีที่หลายปีมานี้ อาการค่อยดีขึ้น เพราะว่าทุกฝ่ายพร้อมใจกันเป็นหมอ

  เดี๋ยวนี้พระแม่คงคาเริ่มยิ้มสวยเนื่องจากสุขภาพที่ดีวันดีคืน

  น่าชื่นใจเนอะ…ผมว่า


 19. November 2nd, 2009 at 6:57 pm       athenaz Says:

  งามทั้งเรื่องและภาพค่ะน้องอ้อน

  Lumpini park

  Let’s wish :))


 20. November 2nd, 2009 at 3:12 pm       septimus Says:

  Photobucket

  สุขสันต์วันลอยกระทงค่าคุณspecter

  *__^


 21. November 1st, 2009 at 11:07 pm       nunohatyai Says:

  ..เพ็ญเดือนสิบสอง
  น้าล่องกระทงเดียวดาย
  ปีนี้ไม่มีสเป๊คเธอหวานใจ
  เคียงกายเหมือนใครเขาน่ะ.. ฮิฮิ

  กระทงควรใส่อะไรก็ใส่ไปนะจ๊ะ
  อย่าเอาน้าใส่กระทงไปลอยก็แล้วกันจ่ะยาหยี!

  :)


 22. November 1st, 2009 at 3:09 pm       siwaya2517 Says:

  สวยค่ะ..ฝากดูแลแม่น้ำด้วยนะ


 23. November 1st, 2009 at 1:43 pm       specter Says:

  สวัสดีจ้าพี่รัตน์
  เดี๋ยวนี้กระทงแบบสวยๆแปลกๆมากมายเลยนะคะพี่ ราคาก็ไม่แพงด้วย
  อย่าลืมอธิฐานดีๆนะจ๊ะพี่ เที่ยวแล้วเก็บสีสันมาฝากด้วยนะจ๊ะ
  หนูอยู่กับครอบครัวเพราะวันนี้วันเกิดน้องสาวจ้า ไม่รู้เลยว่าเย็นๆจะไปไหนเปล่า


 24. November 1st, 2009 at 1:08 pm       henggy Says:

  คนที่ออกแบบกระทงแปลกๆเนี้ยะ ไอเดียดีจังค่ะ

  เย็นนี้พี่ว่าจะควงคุณสามีและลูกสาวไปลอยคออยู่กลางทะเล
  เอ๊ยย ล้อเล่น

  วันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนคะน้องอ้อน


You must be logged in to post a comment.