thaipsyop

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา(พัน.ปจว.) www.thaipsyop.com

ทำไมเรารักในหลวง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว.

December3

                      พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม

.


                 กระผมได้รับชมพระกรณียกิจทรงงานของพระองค์ท่านตามสื่อต่างๆ
พระองค์ทรงเป็นพ่อของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า               ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและภัยแล้งการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ทรงได้มีพระราชดำรัสสร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
และทรงพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่ในแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ว่าแห่งหนตำบลใดพระองค์ก็จะเสด็จไปจะทุระกันดานหรือลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่เคยย่อท้อถึงพระเสโทจะท่วมพระวรกาย               พระองค์นั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมถ้าคนไทยทุกคนยังรักพระองค์ท่าน
ก็ขอให้เราทุกคนอย่าได้แบ่งฝ่ายแบ่งพวกกันเลยครับ
เราก็คนไทยด้วยกันควรรักกันไว้เพื่อพ่อหลวงของเรา

นายวิทยา    สำเนียงเพราะ

มว.ณรรงค์ที่ 2

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.