thaipsyop

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา(พัน.ปจว.) www.thaipsyop.com

ทำไมเรารักในหลวง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว.

December8

                       ความยิ่งใหญ่ของงานฉลองสิริราชสมบัติครั้งนี้มิใช่เพียงเพราะการที่ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก

.

                    ความยิ่งใหญ่ของงานฉลองสิริราชสมบัติครั้งนี้มิใช่เพียงเพราะการที่ทรงครองราชย์ยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกแต่เพราะเป็นโอกาสพิเศษที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงอออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
“เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” ตามปฐมบรมราชโองการที่ได้ทรงประกาศไว้เมื่อ ๖๐
ปีที่แล้วอย่างมั่นคง                  ภาพมหาชนกว่า 5 แสนคนแน่นลานพระบรมรูปทรงม้าและแผ่ขยายเต็มถนนราชดำเนินนอกจนเหมือนทะเลมนุษย์ประชาชนสวมเสื้อเหลืองเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างเต็มเปี่ยม
มวลชนที่ชุมนุมกันรอเฝ้าชมพระบารมีต่างยกมือไหว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จออก
ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพร้อมสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พระพักตร์อิ่มเอิบและทรงโบกพระหัตถ์ให้ประชาชนอย่างเป็นกันเอง
คนจำนวนมากปลื้มปิติจนน้ำตาคลอ  ผมมองเห็นภาพเช่นนี้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พลอยตื่นเต้นและน้ำตาซึมไปด้วย
นี่เองจึงเป็นคำตอบที่ชาวต่างชาติพากันสงสัยว่า
ทำไมคนไทยทั่วประเทศพากันสวมเสื้อเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเพื่อเทิดพระเกียรติกับข้อความที่พิมพ์บนเสื้อว่า
“เรารักในหลวง” ครั้นมาถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายนศกนี้
ประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกความยิ่งใหญ่ของในหลวงของเราที่ได้รับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระราชินี
รวมทั้งพระราชวงศ์ชั้นสูงซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ของประมุขจากประเทศต่างๆ ๒๕
ประเทศจากจำนวน ๒๘ ประเทศในโลกที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  จากนั้นในตอนเย็นวันเดียวกันเราชาวไทยทั้งมวลก็ได้รับโอกาสชมความวิจิตรอลังการของขบวนเรือพระราชพิธีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และพระราชอาคันตุกะพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จทอดพระเนตร ณ อาคาร ราชนาวิกสภา  การเสด็จมาขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์ตัวแทนองค์พระประมุขจากพระมหากษัตริย์เสด็จมารวมกันมากที่สุด  พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเหมือน “สมมุติเทพ”
ที่ระเบียบประเพณีแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
แต่ก็ถือเป็นสถาบันชั้นสูงที่มีการเคารพเทิดทูน ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขที่ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภาและฝ่ายตุลาการโดยทางศาล
แต่พระมหากษัตริย์ไทยแม้จะอยู่สูงแต่ก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดประชาชนเพราะอยู่ในใจปวงชนก็ด้วยพระเมตตากรุณาที่มีต่อทุกข์สุขของประชาชน
และทรงคำนึงถึงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติที่พิสูจน์ได้ด้วยโครงการพระราชดำรินับพันโครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพระราชทานหลักปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขและมั่นคงอย่างเหมาะสมยั่งยืนของบุคคล
ครัวเรือนและสังคม ประเทศชาติ                 คนไทยจึงรักและเทิดทูนในหลวง
พระบารมีอันแผ่ไพศาลและความรักภักดีที่มวลพสกนิกรทั่วประเทศน้อมถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
โดยกุศลธรรม พระองค์จึงทรงเป็นผู้นำแห่งผู้นำอย่างแท้จริง


 


 

ส.อ.ศิริเทพ    แก้วหย่อง

by posted under Uncategorized | No Comments »    

You must be logged in to post a comment.