© 2014 vchayanon

การทำนาเกลือ อุตสาหกรรมที่เหลือน้อยเต็มที

Saline-1

การทำนาเกลือที่เราเคยได้ยินกันมา
ส่วนใหญ่จะเห็นภาพของนาเกลือที่อยู่ตามจังหวัดชายทะเล
นาเกลือ นอกจากจะทำในพื้นที่ที่ใกล้ทะเลแล้ว
ตามจังหวัดที่อยู่ห่างไกลทะเล เช่น จังหวัดในเขตภาคอีสาน
ก็สามารถทำได้เหมือนกัน

การทำนาเกลือในปัจจุบัน
แทบจะไม่เหลือนาเกลือที่เป็นของเกษตรกรจริงๆ แล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาเกลือในระดับอุตสาหกรรม

Saline-2

ช่วงเวลาในการทำนาเกลือก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
นาเกลือในเขตอีสานจะทำได้ปีละ 6 เดือน
ทำไมนะเหรอ..ฝนตกครับ

การทำนาเกลือในเขตอีสานต้องสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาตาก
ตากจนความเข้นข้นของเกลือเหมาะสม แล้วจึงสามารถเก็บเกลือได้
แต่ถ้าฝนตก…ก็จบข่าวครับ
น้ำเกลือจะเจือจาง ความเข้มข้นไม่ได้ ไม่เป็นผลึกเกลือ

ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ คนงานหายาก
ถ้าถึงฤดูฝนเมื่อไหร่ คนงานก็ไปทำนาข้าว
ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมในเขตภาคอีสานส่วนใหญ่
จึงขึ้นอยู่กับ 2 อย่างครับ
คน และ ฟ้าฝน