wannaprasart mblog

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

ท่านจันทร์,พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

นมัสการ ท่านจันทร์

.

พั น ธ ะ แ ห่ ง มิ ต ร 

พันธมิตร จิตมั่น ใจ มุ่ง 
ร่วมผดุง คนดี ศรี หล้า
ร่วมเผด็จ คนชั่ว ต่ำช้า
ร่วมกู้ ชาติกล้า ไม่กลัว

เพื่อสาม สถาบัน มั่นคง
เพื่อธรรม ดำรง ถ้วนทั่ว
เพื่อคน พ้นเขลา-เมามัว
เพื่อข้าว ในครัว ยังมีกิน!

ผู้แต่ง
พ.กิ่งโพธิ์ (ท่านจันทร์)
วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑
แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ท่านจันทร์,พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

ท่านจันทร์,พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร


.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
สาธุ สาธุ สาธุ


…รู้สึก…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน


…wannaprasart blog.ข้อความ
แบ่งปัน