wannaprasart mblog

เพลงพระคาถาชินบัญชร
“ขออาราธนา หมู่พระพุทธชิโนรส ชั้นพระมหาเถระทั้งหลาย ๘๐ พระองค์

ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะข้าศึก คือกิเลส รุ่งเรืองงามอยู่ด้วยเดชแห่งศีล

จงมาสถิตดำรงอยู่ทั่วองค์ อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า”

.

Share
|var addthis_config = {“data_track_clickback”:true};


JINABUNCHORN
( Song Version )


23.04″CHINABUNCHON
(1)สุวัจชัย สุทธิมา, นัฏธร จันทรโสภาคย์,

กลุ่มประสานเสียงคณะป้อม พี่ปาน – 01 – เพลงพระคาถาชินบัญชร.mp3″

link:

ลิงค์ “CHINABUNCHON (1)สุวัจชัย สุทธิมา, นัฏธร จันทรโสภาคย์,

กลุ่มประสานเสียงคณะป้อม พี่ปาน – 01 – เพลงพระคาถาชินบัญชร.mp3″

<font size="5px" color="#FFD700"

พระคาถาชินบัญชร

<font size="3px" color="#FFD700"

เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนเจริญภาวนาชินบัญชรตั้งนะโม 3 จบก่อน

แล้วระลึกถึง สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

<font size="3px" color="#FFD700"

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
<font size="3px" color="#A52A2A"
<font size="3px" color="#FF0000"


๑.

ชะยาสะนากะตา พุทธา…เชตะวา มารัง สะวาหะนังสมเด็จพระนราสภสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใด

ขณะเมื่อประทับอยู่ ณ พระแท่นพุทธชัยอาสน์…ทรงได้ชัยชนะแก่พระยามาราธิราชกับทั้งหมู่บริพารแล้ว

<font size="3px" color="#FF0000"

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง…เย ปิวิงสุ นะราสะภา.ได้ตรัสรู้ดื่มรสพระจตุราริยสัจอันประเสริฐสมดังพุทธประสงค์

<font size="3px" color="#FFD700"
<font size="3px" color="#FF0000"

๒.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา…อัฏฐะวีสะติ นายะกาขออัญเชิญสมเด็จพระบรมนายกสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น

ซึ่งล้วนแต่ เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่ามุนีทั้งปวง..มีจำนวนรวมกัน ๒๘ พระองค์ มีสมเด็จพระตัณหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น

<font size="3px" color="#FF0000"

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง…มัตถะเก เต มุนิสสะรา.จงเสด็จมาอยู่ ณ เบื้องกระหม่อมจอมขวัญของข้าฯ

<font size="3px" color="#A52A2A"
<font size="3px" color="#FF0000"

๓.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง…พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเนขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเสด็จมา

สถิตอยู่เบื้องบนศีรษะของข้าพระพุทธเจ้า…ขออัญเชิญพระธรรม จงมาสถิตอยู่ในดวงเนตรของข้าพระพุทธเจ้า

<font size="3px" color="#FF0000"

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง…อุเร สัพพะคุณากะโร.ขออัญเชิญพระอริยสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี

ทั้งปวง…จงมาสถิตอยู่ ณ อุระประเทศของข้าพระพุทธเจ้า

<font size="3px" color="#FFD700"
<font size="3px" color="#FF0000"

๔.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ…สารีปุตโต จะ ทักขิเณขออาราธนาพระอนุรุทธเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ในดวงหฤทัย

ของข้าพเจ้า…พระสารีบุตรเถรเจ้าจงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องขวา

<font size="3px" color="#FF0000"

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง…โมคคัลลาโน จะวามะเก.พระอัญญาโกณฑัญญเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ

ส่วนเบื้องหลัง…พระมหาโมคคัลลานเถรเจ้า จงมาสถิตอยู่ ณ ส่วนเบื้องซ้าย


(ดนตรี)

<font size="3px" color="#A52A2A"
<font size="3px" color="#FF0000"

๕.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง…อาสุง อานันทะราหุโลขออาราธนาพระอานนท์เถรเจ้ากับพระราหุลเถรเจ้า

จงมาสถิต ณ โสตเบื้องขวา

<font size="3px" color="#FF0000"

กัสสะโป จะ มะหานาโม…อุภาสุง วามะโสตะเก.พระมหากัสสปเถรเจ้ากับพระมหานามเถรเจ้า

จงมาสถิตอยู่ ณ โสตเบื้องซ้าย

<font size="3px" color="#FFD700"
<font size="3px" color="#FF0000"

๖.

เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง…สุริโย วะ ปะภังกะโรขออัญเชิญสมเด็จพระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้เป็นมหามุนีชั้นเยี่ยม…ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระพุทธสิริ ทรงมีรัศมีแจ่มจ้าดุจดวงอาทิตย์

<font size="3px" color="#FF0000"

นิสินโน สิริสัมปันโน…โสภิโต มุนิ ปุงคะโว.จงเสด็จมาประทับนั่งสถิตอยู่ ณ ชายผมส่วนเบื้องหลังของข้าฯ

<font size="3px" color="#A52A2A"
<font size="3px" color="#FF0000"

๗.

กุมาระกัสสะโป เถโร…มะเหสี จิตตะวาทะโกขออาราธนาพระกุมารกัสสปเถรเจ้า ซึ่งเป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีวาจาอันไพเราะ

<font size="3px" color="#FF0000"

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง…ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี จงมาสถิตอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเป็นนิจนิรันดร์

<font size="3px" color="#FFD700"
<font size="3px" color="#FF0000"

๘.

ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ…อุปาลี นันทะสีวะลีขออาราธนา พระมหาเถรทั้งห้าพระองค์เหล่านี้ คือ

พระองคุลิมาลเถรเจ้า…พระอุบาลีเถรเจ้า พระปุณณเถรเจ้า พระนันทเถรเจ้า และพระสีวลีเถรเจ้า

<font size="3px" color="#FF0000"

เถรา ปัญจะอิเมชาตา…นะลาเต ติละกา มะมะ.-มาบังเกิด เป็นริ้วรอยอยู่ ณ ที่ตรงหน้าผากของข้าพเจ้า


(ดนตรี)

<font size="3px" color="#A52A2A"
<font size="3px" color="#FF0000"

๙.

เสสาสีติ มะหาเถรา…วิชิตา ชินะสาวะกาขออาราธนา หมู่พระพุทธชิโนรส

ชั้นพระมหาเถระทั้งหลาย ๘๐ พระองค์

<font size="3px" color="#FF0000"

เอเตสีติ มะหาเถรา.ชิตะวันโต ชิโนระสาซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะข้าศึกคือกิเลส รุ่งเรืองงามอยู่ด้วยเดชแห่งศีล

<font size="3px" color="#FF0000"

ชะลันตา สีละเตเชนะ..อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.จงมาสถิตดำรงอยู่ทั่วองค์ อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า

<font size="3px" color="#FFD700"
<font size="3px" color="#FF0000"

๑๐.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ..ทักขิเณ เมตตะสุตตะกังขอพระรัตนสูตร จงมาอยู่ส่วนเบื้องหน้าของข้าพเจ้า

………………………….พระเมตตสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องขวา

<font size="3px" color="#FF0000"

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ…วาเม อังคุลิมาละกัง.พระธชัคคสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องหลัง

พระอังคุลิมาลสูตร จงมาอยู่ ณ ส่วนเบื้องซ้าย

<font size="3px" color="#A52A2A"
<font size="3px" color="#FF0000"

๑๑.

ขันธะโมระปะริตตัญจะ…อาฏานาฏิยะ สุตตะกังขอพระขันธปริต พระโมรปริต และพระอาฏานาฏิยสูตร

…………………………..จงสำเร็จเป็นหลังคากางกั้นอยู่เบื้องบนอากาศ

<font size="3px" color="#FF0000"

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ…เสสา ปาการะสัณฐิตา.พระปริตและพระสูตรที่เหลือเศษจากนี้

จงสำเร็จเป็นกำแพงล้อมรอบ

<font size="3px" color="#FFD700"
<font size="3px" color="#FF0000"

๑๒.

ชินานานา วะระสังยุตตา…สัตตัปปาการะลังกะตาเมื่อข้าพระพุทธเจ้าประกอบการงานของตน

อยู่ในขอบเขตกรงธรรม…ประกอบด้วยพุทธอาณาและพลานุภาพอันมั่นคงในกาลทุกเมื่อเช่นนี้


(ดนตรี)

<font size="3px" color="#FF0000"

วาตะปิตตาทิสัญชาตา…พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.-ด้วยพุทธอาณาและพลานุภาพอันมั่นคง

………………………….ของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพง ๗ ชั้น

<font size="3px" color="#A52A2A"
<font size="3px" color="#FF0000"

๑๓.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ..อะนันตะชินะเตชะสาขอให้อุปัทวันตรายทั้งหลาย ทั้งภานนอกและภายในอันเกิดแต่เหตุต่าง ๆ มีลมกำเริมและดีซ่านเป็นต้น

<font size="3px" color="#FF0000"

วะสะโต เม สะกิจเจนะ..สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.จงถึงซึ่งความพินาศดับสูญไปโดยไม่มีเหลือ

……………………………ด้วยเดชอานุภาพของพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด

<font size="3px" color="#FFD700"
<font size="3px" color="#FF0000"

๑๔.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ…วิหะรันตัง มะฮี*ตะเล-ขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และหมู่พระอริยสาวกทั้งหลาย…ซึ่งล้วนแต่เป็นชั้นมหาบุรุษอย่างประเสริฐทุก ๆ พระองค์เหล่านั้น

<font size="3px" color="#FF0000"

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ…เต มะหาปุริสาสะภา.จงช่วยรักษาข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ ณ ภาคพื้นดิน

ภาคในใจกลางกรงธรรม…ของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

<font size="3px" color="#A52A2A"
<font size="3px" color="#FF0000"

๑๕.

อิจเจวะมันโต…สุคุตโต สุรักโขด้วยประการฉะนี้ เป็นอันข้าพเจ้าได้คุ้มครองรักษาตนไว้ด้วยดีแล้ว

<font size="3px" color="#FF0000"

ชินานุภาเวนะ…ชิตูปัททะโวและด้วยอานุภาพของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้า

………………..ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะแก่อุปัทวะทั้งปวง

<font size="3px" color="#FF0000"

ธัมมานุภาเวนะ..ชิตาริสังโฆด้วยอานุภาพธรรมของพระธรรมเจ้า ขอให้ข้าเจ้าจงมีชัยชนะแก่หมู่อริศัตรูทั้งปวง

<font size="3px" color="#FF0000"

สังฆานุภาเวนะ…ชิตันตะราโยด้วยอานุภาพของพระอริยสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะแก่อันตรายทั้งปวง

<font size="3px" color="#FF0000"

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต…จะรามิชินะปัญชะเรติ.ข้าพเจ้าเป็นผู้อันอานุภาพแห่งพระธรรมคุ้มครองรักษาแล้ว

จะประพฤติปฏิบัติตน…อยู่ในขอบเขตกรงธรรมของสมเด็จพระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปฉะนี้แล


คำแปล
พระคาถาชินบัญชร โดย ท่านอาสภะเถระ พระพิมลธรรม วัดมหาธาตุ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ)
สมเด็จพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี)

…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…

                            

 wannaprasart blog.แบ่งปัน

….

textarea {color:#620108;}