wannaprasart mblog

Archive forธันวาคม 5th, 2009

"ฮิลลารี คลินตัน"ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ภาพ นางฮิลลารี คลินตัน ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา

” On behalf of President Obama and the American people, I extend our very best wishes to his Majesty on the occasion of his 82nd birthday. ” 

” เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในนามของประธานาธิบดี บารัค โอบามา และประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ”

Click here to read more »